Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (25.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 8-lea.

            Dintru înălţime te-ai coborât, Îndurate, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne eliberezi din patimi; Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, al sfântului, glasul 1:

Fluierul cel păstoresc al teologiei tale a învins trâmbiţele retorilor; că ţie, celui ce ai încercat adâncurile spiritului, ţi s-au adăugat şi frumuseţile Cuvântului. Ci roagă pe Hristos Dumnezeu, părinte Grigorie, să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…, al Născătoarei-Învierii glasul 1.

            Gabriel zicând ţie, Fecioară: Bucură-te!, împreună cu glasul S-a întrupat stăpânul tuturor întru tine, chivotul sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire Celui ce S-a aşezat în tine; mărire Celui ce a ieşit din tine; mărire Celui ce ne-a mântuit pe noi, prin naşterea ta.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 23

A lui David.

            Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el. Cine se va urca în muntele Domnului şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul şi milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul măririi. Cine este acesta Împăratul măririi? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul măririi.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 8-lea.

Oamenii, Mântuitorule, mormântul Tău l-au pecetluit, şi îngerul piatra de pe uşă a prăvălit. Femeile Te-au văzut sculat din morţi şi acelea au binevestit discipolilor Tăi în Sion, că ai înviat, Viaţa tuturor; şi s-au dezlegat legăturile morţii, Doamne, mărire Ţie!

Sedealna

Glasul 1.

Priveghind cu cuvântul adevărului lui Hristos, ai teologhisit stăpânia Treimii; şi surpând reaua învăţătură nelegiuită şi în afară de lege a lui Arie, ai luminat, ca un viteaz al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi ca un ierarh luptător, pe cei ce dormeau în întunericul necunoştinţei.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Stând femeile purtătoare de mir înaintea mormântu1ui Dătătorului de viaţă, pe Stăpânul cel fără de moarte Îl căutau printre cei morţi; şi primind de la înger bunele vestiri de bucurie, Apostolilor au vestit că a înviat Hristos-Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Antifonul III

Strigat-am către Tine, Doamne, ia aminte, pleacă urechea Ta spre mine, cel ce strig, şi mă curăţeşte mai înainte de a mă ridica din cele de aici.

Tot cel ce se duce la maica sa, pământul, iarăşi se va alcătui, ca să ia chinuri sau daruri, pentru cele ce a tăcut în viaţă.

Mărire…, Şi acum…

Prin Spiritul Sfânt este cunoştinţa de Dumnezeu, Unimea cea întreit sfântă; că fără de început este Tatăl, din Care S-a născut Fiul fără de ani şi Spiritul de un chip şi de un scaun, din Tatăl împreună a strălucit.

Prochimenul

Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, din neam în neam (ps. 145, 10).

Stihul: Laudă, suflete al meu, pe Domnul; lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea. (ps. 145,1)

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan

(21, 1525)

În vremea aceea S‑a arătat Isus discipolilor Săi, după ce S‑a sculat din morţi, şi a zis lui Simon‑Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? El I‑a zis: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis‑a lui; Paşte mieluşeii Mei. Isus i‑a zis iarăşi, a doua oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti? El I‑a zis: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis‑a Isus lui: Păstoreşte oile Mele. Isus i‑a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti? Petru s‑a întristat, că i‑a zis a treia oară: Mă iubeşti? Şi I‑a zis: Doamne, Tu ştii toate. Tu ştii că Te iubesc, Isus i‑a zis: Paşte oile Mele. Adevărat, adevărat zic ţie: Când erai mai tânăr te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti. Iar aceasta a zis‑o, însemnând cu cel fel de moarte va preamări pe Dumnezeu. Şi zicând aceasta, i‑a zis: Urmează Mie. Dar întorcându‑se, Petru a văzut venind după el pe discipolul pe care‑l iubea Isus, acela care la Cină s‑a rezemat de pieptul Lui şi I‑a zis: Doamne, cine este cel ce Te va vinde? Pe acesta deci, văzându‑l, Petru a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zis‑a lui Isus: Dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează Mie. De aceea a ieşit cuvântul acesta între fraţi, că discipolul acela nu va muri; dar Isus nu i‑a spus că nu va muri, ci: dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este discipolul care mărturiseşte despre aceasta şi care a scris acestea, să ştim că mărturia lui e adevărată. Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le‑a făcut Isus şi care, dacă s‑ar fi scris cu de‑amănuntul, cred că lumea aceasta n‑ar cuprinde cărţile ce s‑ar fi scris. Amin.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

 

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a: Irmos. 

În lege, în umbră şi în Scriptură, închipuire vedem noi credincioşii. Toată partea bărbătească, ce deschide pântecele, sfânt lui Dumnezeu este. Deci pe Cuvântul cel mai înainte născut. Fiul Tatălui celui fără de început. Cel întâi-născut din Maică, fără ispită bărbătească, îl mărim.

Cel ce eşti luminat cu raza Luminii celei întreit-strălucitoare, care iese dintr-o singură Dumnezeire, îndrumătorule în taine Grigorie, pe cei ce cu credinţă te laudă pe tine scapă-i, şi cu teologia dogmelor tale la lumină îi povăţuieşte.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

După dumnezeiasca înviere, întrebându-l Domnul de trei ori pe Petru dacă Îl iubeşte, l-a pus peste oile sale mai mare păstor; care, văzând pe cel ce-l iubea Isus, mer­gând după el, a întrebat pe Stăpânul: Dar aces­ta ce e? De voi vrea, a zis, să ră­mână acesta, până ce iarăşi voi veni, ce-ţi este ţie, prietene Petre?

Mărire…,

Preaînţeleptule de Dumnezeu cuvântătorule, tu ne-ai învăţat să ne închinăm Unimii celei în trei Ipostasuri şi Treimii celei desăvârşite într-o Dumnezeire, lumină numind pe Tatăl şi lumină pe Fiul, şi iarăşi lumină pe Spiritul Sfânt; dar o lumină nedespărţită şi neamestecată; că Unul este Dumnezeu, şi deofiinţimea este limpede, fericite Grigorie!

Şi acum…,

Curată fecioară, preanevinovată Marie, dumnezeiască mireasă, în vremea cea înfricoşătoare pentru mine să îmi  stai înainte şi să mi te arăţi mijlocitoare mie smeritului, pe lângă fiul tău şi să mă scapi de condamnarea aceea şi de toate chinurile.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihira Învierii, glasul al 8-lea.

Îngerul Tău, Doamne, care a vestit învierea, pe străjeri i-a înfricoşat; dar femeilor Ie-a strigat, zicând: Ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? înviat-a, Dumnezeu fiind, şi lumii viaţă a dăruit.

Stihiră, glasul 1.

Alăutei Spiritului,  secerătorului ereziilor şi îndulcirii drept-credincioşilor; celui socotit al doilea după cel ce s-a rezemat de pieptul Stăpânului, celui ce a ajuns martor văzător cu ochii săi al dogmelor Cuvântului; înţeleptului arhipăstor, noi fiii Bisericii, cu cântări teologice să-i grăim: tu eşti păstorul cel bun, care ca şi învăţătorul Hristos te-ai dat pe tine însuţi, Grigorie, pentru noi; şi împreună cu Pavel te veseleşti şi te rogi pentru sufletele noastre.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărire… Şi acum…, Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!