Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (24.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Amin.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 62.
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.
Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de tine sufletul meu,
şi dreapta ta m-a sprijinit.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 3.
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po¬runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă¬ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul sfintei,
glasul al 8-lea.
Mieluşeaua Ta, Isuse, Eugenia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o sacrificiu fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
Mărire… Și acum…, a Înainteserbării, glasul al 4-lea.
Scrisu-s-a oarecând, cu bătrânul Iosif, în Betleem, Maria, ca cea din sămânţa lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânţă. Dar a sosit vremea naşterii şi nici un loc de sălăşluire nu era; ci ca un palat frumos s-a arătat peştera împărătesei. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.
Psalm din catismele zilei.
Psalmul 78
Al lui Asaf.
Dumnezeule, au intrat neamurile în moştenirea Ta, au pângărit locaşul Tău cel sfânt; făcut-au din Ierusalim ruină. Pus-au cadavrele robilor Tăi mân¬care păsărilor cerului, trupurile celor cuvioşi ai Tăi, fiarelor pământului. Vărsat-au sângele lor ca apa împre¬jurul Ierusalimului şi nu era cine să-i în¬groape. Făcutu-ne-am ocară vecinilor noş¬tri, batjocură şi râs celor dimprejurul nostru. Până când, Doamne, Te vei mânia până în sfârşit? Până când se va aprinde ca focul mânia Ta? Varsă mânia Ta peste neamurile care nu Te cunosc şi peste împărăţiile care n-au chemat numele Tău. Că au mâncat pe Iacob şi locul lui l-au pustiit. Să nu aminteşti fărădelegile noas¬tre cele de demult; degrabă să ne întâm-pine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mân¬tuitorul nostru, pentru mărirea numelui Tău; Doamne, scapă-ne pe noi şi curăţeşte păcatele noastre, pentru numele Tău, ca nu cumva să zică neamurile: «Unde este Dumnezeul lor?» Să se cu¬noască între neamuri, înaintea ochilor noştri, răzbunarea sângelui vărsat, al ro¬bilor Tăi; să intre înaintea Ta suspinul celor legaţi. După măreţia braţului Tău, pă¬zeşte pe fiii celor omorâţi. Răsplăteşte vecinilor noştri de şapte ori, în sânul lor, insulta lor cu care Te-au defăimat pe Tine, Doamne. Iar noi, poporul Tău şi oile păşunii Tale, ne vom mărturisi Ţie în veac, din neam în neam vom spune lauda Ta.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.
Sedealna, glasul al 6-lea :
Prezicerile profeţilor acum s-au plinit, că Dumnezeul nostru vine să Se nască din Fecioara Marfa mai presus de cuvînt şi rămîne precum fost mai înainte de naştere; magii se adună aducând daruri; păstorii petrec noaptea pe câmp ; iar noi să cântăm: Cel ce Te-ai născut din Fecioară, Doamne, mărire Ţie!
Psalmul 50
Vv 9-11
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.
Condacul Înainteserbării, glasul al 3-lea :
Podobie: Fecioara astăzi…
Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge să-L nască în peşteră în chip de negrăit. Dănţuieşte lumea auzind, măreşte cu îngerii şi cu păstorii pe Cel ce vine să Se arate Prunc tînăr. Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Icos
Cum nu mă voi minuna de Fecioara, care a născut, de steaua care vesteşte pe Cel născut, de Pruncul cel înfăşat în scutece şi de magii cei ce cad în genunchi cu daruri ? Văd şi ieslea prea sărăcăcioasă şi pe îngeri înconjurând-o şi lăudând cu cântări pe Stăpânul tuturor şi cântând : Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, Celui ce a voit a Se naşte Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Sinaxar
În această lună, în ziua a douăzeci şi patra, amintirea Sfintei cuvioasei fecioare Martire Eugenia şi a celor împreună cu ea.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 48-49
Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-rea fe¬ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs-cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Apoi:
Luminătoarea Înainteserbării.
Cel ce locuieşte întru lumina cea neapropiată şi pe toate împreună le ţine, pentru milostivirea cea de negrăit, din Fecioară Se naşte şi în peşteră cu scutece Se înfaşă, ca un prunc, şi în ieslea vitelor Se culcă. Să ne grăbim a veni în Betleem, la închinarea Lui, împreună cu magii, aducându-I ca nişte daruri, roduri de fapte bune.
Mărire…,
Alta, a sfintei, la fel:
Întru nimic nu s-a arătat piedică, în luptele cele desăvârşite, slăbiciunea femeiască, întărită fiind cu puterea Ta cea nevăzută, Hristoase, prin care martir Eugenia vitejeşte a luptat; a cărei serbare ai unit-o acum cu cinstita şi de lumină purtătoare Naşterea Ta, pe care o vei arăta, Stăpâne, din Sfânta Fecioară.
Şi acum…, a Născătoarei.
Să începem întâi noi, credincioşilor, a lăuda cu strălucire arătarea lui Hristos. Că, iată, Fecioara soseşte. În cetatea Betleem, să-L nască pe El, spre zidirea din nou a lumii.
Laudele
Psalmul 148
vv. 13-14
Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.
Mărire…, glasul al 6-lea:
Vino Betleeme, găteşte cele de naştere; du-te Iosife de te înscrie cu Maria ; preacinstită iesle, de Dumnezeu purtătoarelor scutece, aci Viaţa înfăşându-Se, Hristos, Dumnezeul nostru, va rupe legăturile morţii, chemând pe oameni la nestricăciune.
Şi acum…, asemenea:
O, fericit este pântecele tău, fiica lui Dumnezeu, care, în chip înţelegător, mai mare decât cerul Te-ai arătat. Că Acela pe Care cerul nu-L încape, tu îl cuprinzi, purtându-L! O, fericit este sânul tău. Fecioară, din care suge Cel ce hrăneşte toată suflarea, Hristos, Cel ce trup Şi-a alcătuit din pântecele care nu ştie de nuntă.
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stihiră, glasul al 2-lea.
Stih: Doamne, auzit-am glasul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimintat.
Cetele îngerilor cele înţelegătoare cu păstorii şi cu magii cântaţi: mărire Ţie, întru cei de sus, lui Dumnezeu, Celei ce Te-ai născut.
Mărire… Şi acum…, glasul al 8-lea:
Primeşte Betleeme pe Maica, cetatea lui Dumnezeu, că vine să nască întru tine Lumina cea neapropiată. Îngeri minunaţi-vă în cer; oameni măriţi pe pământ! Magi de la Răsărit aduceţi darul cel din trei materii, păstori petrecând noaptea pe câmp ,cântaţi cântarea cea întreit sfântă. Toată suflarea să laude pe Făcătorul a toate.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!