Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (23.12.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 1.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul martirilor,

glasul al 3-lea.

Ceata cea mult minunată să o cinstim, că a înflorit flori onorate, pe mărgăritarele lui Hris­tos, stâlpările martirilor. Că zece sunt la număr, fericiţii, şi toată mulţimea demonilor au ruşinat. Pentru aceasta şi cu­nuni au luat martirii lui Hris­tos, cei cu sufletul răbdător.

Mărire…,  Şi acum…, al Înainteserbării, glasul al 4-lea.

Găteşte-te Betleeme că s-a deschis Edenul pentru toţi; înfrumuseţează-te Efrata că po­mul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioara. Pentru că pântecele aceleia s-a arătat rai înţe­legător, întru care este dum­nezeiescul pom, din care mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca Adam. Hristos Se naşte ca să ridice chipul cel căzut mai înainte.

Psalm din catismele zilei

Psamul 24

Al lui David.

Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am sperat, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine duşmanii mei. Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în zadar. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. Adu-Ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le aminti. După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt milă şi  adevăr pentru cei ce caută aşezământul lui şi mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât. Păzeşte sufletul meu şi mă scapă, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.  Mântuieşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 5-lea :

Betleeme, găteşte-te spre întâmpinarea Fecioarei Maria şi a Maicii lui Dumnezeu. Că iată, vine la tine, purtând Prunc pe Hristos, Cel pururi împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Spiritul, pe  Care în peşteră îl va naşte ; şi după naştere iarăşi se va arăta fecioară.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

            Cântarea a IX-a : Irmos.

Pe Tine, Izvorul cel nemuritor, Care prin sfinţi dai vindecări neamului omenesc, Te mărim, Hristose, că mântuieşti sufletele noastre.

Ceata  cea sfântă a martirilor Tăi, se roagă pentru noi Ţie, Sfântă Treime, să se dăruiască nouă pace în vecii vecilor. Amin!

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea.

Podobie: Cu discipolii să ne urcăm…

Împreună cu Teodul să încu­nunăm cu cântări, bucurându-ne, pe Zotic, pe Agatopus, pe Satornin, pe Pompie, şi împreună cu Eunichian, pe măritul Vasilid, pe dumnezeiescul Eupor, şi pe lăudatul Ghelasie şi pe Evarest şi să ne scăpăm cu rugăciunile lor de greşeli şi să ne încunu­năm întru Hristos Mântuitorul.

Mărire… Şi acum…, a Înainteserbării:

Cei ce ne deprindem cu fapta bună şi ne nevoim a ucide pati­mile prin înfrânare, să aducem acum cu credinţă înaintea Ce­lui ce voieşte a Se naşte cu trup din Fecioara, lui Dumnezeu, Celui ce a binevoit mântuirea noastră, fapta cea vrednică de laudă şi gândul cuvios către cele dumnezeieşti, întocmai ca da­rul cel din trei materii al magi­lor şi păstorilor.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…, glasul al 6-lea:

Cântă noule Israele, cântă acea cântare cerească! Veseleşte-te şi te bucură; bucură-te şi dănţuieşte; mai ales sărbătoreşte cu bucurie sărbătorile tale ; că Dumnezeu cu trup S-a arătat din Teman şi voieşte a Se spăla în apele Iordanului, ca un om.

Şi acum…, asemenea:

Te-ai arătat pe pământ, cu oamenii ai locuit şi din porun­ca cezarului împreună cu robii Te-ai înscris. Te-ai zidit, dar nu Te-ai mutat, neschimbat rămânând; cu totul Dumnezeu fiind, măcar că Te-ai şi întrupat. Mărire, cinste, laudă şi mare cu­viinţă iconomiei Tale, acum şi în veci. Amin!

 

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră, glasul 1.

Stih: Doamne, auzit-am glasul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat.

Văzându-mă ca pe un copil odihnind în braţele tale, Maică, veseleşte-te, că am venit să în­depărtez toată durerea lui Adam, care, cu sfatul cel rău al şarpe­lui, a încercat durerea gustând din pom şi afară din desfătarea raiului a ajuns şi s-a stricat.

Mărire…, glasul al 3-lea: Alcătuire a lui Studitul.

Curajoşilor martiri ai adevăru­lui, pe voi nici silnicia tiranilor, nici măgulirea cea înşelătoare, Nici tăierea mădularelor, nici ameninţările cu moartea n-au putut să vă despartă de dragos­tea cea dumnezeiască. Pentru aceasta, îndrăznire având că­tre Hristos Dumnezeul tuturor, ca răsplată a chinurilor voastre celor cu durere şi a rugăciuni­lor voastre, cereţi să primim şi noi de la Hristos Dumnezeu pace şi mare milă.

Şi acum…, a Înainteserbării, glasul al 8-lea.

Alcătuire a lui Anatolie.

În Betleem Se naşte Făcăto­rul a toate, şi împăratul cel mai înainte de veci Edenul deschide. Sabia cea de foc s-a retras; peretele cel din mijloc al vrajbei s-a stricat; cereştile puteri se amestecă cu cei de pe pământ ; îngerii cu oamenii mare serbare pregătesc; cei curaţi daruri aduc Celui curat; pe Fecioara o vedem încăpând ca un scaun al măririi de heruvimi pe Dumne­zeu, Cel neîncăput nicăieri, şi purtând pe Cel pe Care îl poar­tă heruvimii cu teamă, ca să dea lumii mare milă.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!