Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (23.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea IX.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, apostolului, glasul al IV-lea.

Ca un discipol al Domnului ai primit Evanghelia, drepte; ca un martir eşti de neînduple­cat; îndrăznire ca o rudenie a lui Dumnezeu, a te ruga ca un ierarh. Roagă-L pe Hristos Dum­nezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Mărire… . Şi acum…: al Născătoarei-Învierii, glasul al II-lea.

            Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 76

Al lui Asaf.

            Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu, şi a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dum­nezeu am căutat; chiar şi noaptea mâini­le mele stau întinse înaintea Lui şi n-am slăbit; sufletul n-a vrut să se mângâie. Mi-am adus aminte de Dum­nezeu şi m-am cutremurat; gândit-am şi a slăbit spiritul meu. Ochii mei au luat-o înainte, treji; m-am tulburat şi n-am vorbit. Gândit-am la zilele cele de demult şi de anii cei veşnici mi-am adus aminte şi cugetam; noaptea în inima mea gândeam şi se frământa spiritul meu zicând: Oare în veci mă va lepăda Domnul şi nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârşit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam? Oare va uita să Se îndure Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările Sale? Şi am zis: Acum am început să înţeleg; aceasta este schimbarea dreptei Celui Preaînalt. Mi-am adus aminte de lucrurile Domnului şi-mi voi aduce aminte de mi­nunile Tale dintru început. Şi voi cugeta la toate lucrurile Tale şi la faptele Tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfinţenie este ca­lea Ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni! Cunoscută ai făcut între popoare puterea Ta. Ai scăpat cu braţul Tău po­porul Tău, pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif. Te-au văzut apele, Dumnezeule, Te-au văzut apele şi s-au înspăimântat şi s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgeţile Tale trec. Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale nu se vor cunoaşte. Povăţuit-ai ca pe nişte oi pe poporul Tău, cu mâna lui Moise şi a lui Aaron.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  I.

Discipol  al lui Hristos, frate şi apostol, toţi cu cântări te onorăm, Iacobe fericite, şi cu căldu­ră strigăm ţie: Cu rugăciunile tale mântuieşte-ne pe noi robii tăi, cei ce cu credinţă serbăm sfinţită şi dumnezeiască amintirea ta.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Rugul pe care Moise l-a vă­zut nears; muntele lui Dumnezeu, nor sfânt, cort nespurcat, masă pri­mitoare de Dumnezeu, palat înalt al împăratului; uşă neum­blată, cu totul luminiată. Fecioară, pe tine te lăudăm.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Hristos piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat Fecioară S-a tăiat, unind firile cele deosebite. Pentru aceasta veselindu-ne, te mărim pe tine Născătoare de Dumnezeu.

Pe tine ca pe cel ce te-ai ară­tat părtaş al dumnezeieştii îm­părăţii celei fără de sfârşit, şi frate lui Dumnezeu te-ai che­mat, şi ai arătat cu numirea via­ţă adevărată, te mărim, Iacobe.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Ca un întâi ierarh al Legii noi, ca un mai-mare apostol, ca un înţelept vestitor, ca un martir ce eşti al adevărului, mai mult decât toţi te-ai îmbogăţit cu înal­ta demnitate a fi frate Domnu­lui; acum cu pietre fiind lovit şi mutându-te la El, cere nouă Iacobe dezlegare de gre­şeli.

Mărire… Şi acum…, a Născătoarei:

Ziua cea înfricoşătoare şi mare a judecăţii, a sosit acum lângă uşi; vezi, suflete al meu, ia aminte, deşteaptă-te; şi din inimă cazi către Fecioara şi Mama lui Dumnezeu, strigând cu lacrimi: Te rog, curată, scapă-mă de toată pedeapsa, şi mă aşază cu oile cele de-a dreapta Fiului tău.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Mărire… , glasul I.

Cu raza cea de foc a dumneze­iescului Spirit luminându-te, creş­tinătăţii te-ai arătat dumneze­iesc râvnitor, frate al lui Dum­nezeu Iacobe ; pentru aceasta şi cu haină mai onorată decât a preoţiei Legii, ca pe Aaron cel de demult te-a îmbrăcat, cel ce pentru îndurare, întru frăţie te-a primit. Pe Acesta roagă-L, mărite apostole, să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…: a Născătoarei.

Bucură-te Născătoare de Dum­nezeu Fecioară ! Bucură-te lau­da a toată lumea! Bucură-te Preacurată, Maica lui Dumne­zeu binecuvântată.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!