Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (23.09.2013)

Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al IV-lea.

Vestea cea luminată a Învierii înlelegând-o de la înger învăţăcelele Domnului, şi lepădând neascultarea strămoşilor, Apostolilor, lăudându-se, au zis: prădatu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

 Al Apostolului, glasul al III-lea.

            Sfinte Apostole Codrat, roagă-L pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Mărire… . al sfințitului martir, glasul al IV-lea.

            Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Martire Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum… .   al Născătoarei.

            Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născă­toare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat; Dumnezeu în­trupându-Se, întru unire neamestecată, şi Crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 11

Al lui David.

Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a vorbit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă, şi în inimă rele au vorbit. Pierde-va Domnul toate buzele cele
viclene şi limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis: «Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?» Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi ridica, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori. Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac. Căci atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al IV-lea.

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Cu încuviinţarea Ta cea de bunăvoie, Crucea ai răbdat, Mântuitorule, şi în mormânt nou, oamenii cei muritori Te-au pus, pe Tine, Cel care prin cuvânt ai aşezat marginile lumii. Pentru aceasta, duşmanul fiind înlănţuit, moartea cumplit s-a prădat şi cei din iad toţi au strigat la învierea Ta cea de viaţă purtătoare: a înviat Hristos, Dătătorul de viaţă, Cel care rămâne în veci.

Mărire … . Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, însăşi podobia:

S-a înspăimântat Iosif, lucru mai presus de cuvânt văzând; şi în minte a avut ploaia cea de pe lână, la conceperea ta cea mai presus de fire, de Dumnezeu Născătoare, rugul cel nears în foc, toiagul lui Aaron care a înmugurit: şi mărturisind logodnicul şi ocrotitorul tău preoţilor, a zis: Fecioara naşte, şi după naştere rămâne iarăşi fecioară.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Mai înainte alergând femeile purtătoare de mir, au vestit Apostolilor, cele despre învierea Ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Antifonul II

Strigat-am către Tine, Doamne, cu căldură, din adâncul sufletului meu; şi să-mi fie spre ascultare dumnezeieştile Tale urechi.

Tot cel care şi-a pus speranţa în Domnul, este mai presus decât toţi cei care-l întristează.

Mărire… Şi acum …

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimenul

Scoală- Te, Doamne, ajută-ne, şi ne mântuieşte, pentru mărirea numelui Tău (ps. 43, 28)

cu stihul: Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noştri ne­-au spus nouă (ps. 43, 1)

Citire din Evanghelia după sfântul Marcu:

(16, 1-8)

            Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Ia­cob, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormân­tului? Dar ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au înspăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus Nazarineanul, Cel răstig­nit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi discipolilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

            Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu nespusă înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău în stricăciune prin mâncare, din Sfânta Fecioară în chip de nespus întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude îl mărim.

Fiindu-ţi cugetul înfrumuseţat, stai luminat totdeauna înaintea Stăpânului celui frumos, ca un ierarh preasfinţit, ca un apos­tol dumnezeiesc, împreună cu ceilalţi Apostoli cerând pace lumii, Preafericite Codrat.

De tine, Fericite Foca, se bucură cetele ierarhilor, ale martirilor şi ale sfinţilor apostoli şi adunarea tuturor drepţilor, avându-te pe tine în mijlocul lor.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii .

Piatra văzând-o răsturnată, Purtătoarele de mir s-au bucurat, că au văzut pe un tânăr şezând în mormânt, şi acela le-a zis lor: Iată Hristos a înviat, spuneţi învăţăceilor, împreună şi lui Petru: mergeţi degrabă în muntele Galileei: acolo vi se va arăta, precum a spus mai înainte prietenilor.

Mărire…, a sfântului apostol.

Ca un martir şi apostol şi ierarh îndumnezeit şi tăinuito­rule al Cuvântului Hristos, Co­drat, proedicând cu toată înţelepciunea dumnezeiasca Evanghelie, ai luminat tot pă­mântul ; şi scăpând pe oameni din înşelăciune, i-ai învăţat să se închine Treimii.

Şi acum… .   A sfințitului martir.

Cel ce eşti ales între ierarhi, laudă nevoitorilor şi părtinitor celor ce umblă pe mare, Foca, păzeşte de pericole pe cei ce te laudă pe tine, fericite.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihiră, glasul al IV-lea.

Cu Crucea Ta, Hristoase, din blestemul cel din vechime ne-ai eliberat pe noi, şi cu moartea Ta pe diavolul, care chinuia firea noastră, l-ai zdrobit; iar cu ridicarea Ta de bucurie toate le-ai umplut. De aceea, Îţi cântăm: Cel care ai înviat din morţi, Doamne, mărire Ţie!

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira sfântului, glasul al IV-lea.

Ca un sfinţit începător, ca un dumnezeiesc predicator, ca un mărturisitor preaales al pati­milor lui Hristos, şi măririi celei nespuse împreună-moştenitor, mărite Codrat, cu toată înţelep­ciunea ai predicat Sfânta Evanghelie, sfinţite, şi pe cei ce erau în întunericul necunoştin­ţei i-ai adus la lumină. Pentru aceasta cu bucurie onorăm serbănd  preasfântă şi sfinţită amintirea ta, de Dumnezeu purtă­torule fericite.

Mărire…: a Evangheliei, glasul al II-lea

Cu miresme venind femeile, cele care au fost cu Maria, şi nepricepându-se, cum vor putea să-şi dobândească dorinţa, piatra s-a arătat răsturnată, şi dumnezeiesc tânăr liniştind tulburarea sufletului lor; că a zis: a înviat Isus Domnul; pentru aceasta ve­stiţi vestitorilor lui învăţăcei, să alerge în Galileea, şi să-L vadă înviat din morţi, ca pe un Domn şi dătător de viaţă.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!