Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (23.02.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 7.

Dumnezeule si Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşter­nuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschi­derea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se; cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugam ţie: orice am greşit până in ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lu­crul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururi. – Fie stăpânirea împără­ţiei tale pururi binecuvântată şi preamă­rită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Aliluia (de 3 ori)

Din timpul nopţii aleargă spiritul meu către Tine Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile Tale pe pământ.

Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pământ.

Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mânca.

Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.

Aliluia.

Troparele Treimice, glasul al 4-lea

Noi, cei muritori, îndrăznind să aducem cântare servilor Tăi celor ce sunt spirite, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fără de trup, îndură-Te de noi.

Mărire… .

Precum cetele îngerilor acum în cer, aşa şi stările oamenilor pe pământ, cu frică, cântare de învingere aducem Ţie. Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, îndură-Te de noi.

Şi acum… .

Pe Părintele Tău cele fără de început şi pe Tine, Hristoase Dumnezeule, şi pe Spiritul cel Presfânt, ca heruvimii a mări îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-Te de noi.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 34

A lui David.

1-13

Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie nedreptate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; Apucă arma şi scutul şi ridică-Te în ajutorul meu; scoate sabia şi închide calea celor ce mă persecută; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!” Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce gândesc rău de mine.  Să fie ca praful în faţa vântului şi îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric şi alunecare şi îngerul Domnului să-i persecute. Că în zadar au ascuns de mine groapa laţului lor, în deşert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor laţul pe care nu-l cunosc şi cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei; şi chiar în laţul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea lui. Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine este asemenea ţie? Cel ce scapă pe sărac din mâna celor mai tari decât el şi pe sărac şi pe sărman de cei ce-l răpesc pe el. S-au ridicat martori nedrepţi şi de cele ce nu ştiam m-au întrebat. Răsplătit-au mie rele pentru bune şi au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac şi am umilit cu post sufletul meu şi rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al nostru aşa de bine m-am purtat; ca şi cum aş fi jelit şi m-aş fi întristat, aşa m-am umilit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 2-lea.

            Cu dumnezeiescul început al Postului să câştigăm umilinţă sufletească, strigând: Stăpâne Hristoase, primeşte rugăciunea noastră, ca nişte tămâie aleasă şi Te rugăm mântuieşte-ne pe noi de stricăciunea cea urât-mirositoare şi de înfricoşătoarea osândă, ca Cel ce eşti Însuşi bine-primitor.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

            Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi, Născătoare de Dumnezeu, de milostivire; caută spre poporul cel păcătos, arată precum de-a pururi puterea ta; că spre tine nădăjduim, ţie strigăm: Bucură-te, precum oarecând Gabriel Mai-marele principe al celor fără de trupuri.

Mustrare de sine si mărturisire.

Sfântul Efrem Sirul.

Fraţilor, fiţi miloşi cu mine, cum vă îndeamnă simţirile voastre de compătimire, căci nu în zadar spune dumnezeiasca Scriptură: Frate de către frate ajutat este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată (Prov.18, 19). Şi mai spune încă: Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă rugaţi imul pentru altul, ca să vă vindecaţi (Iac. 5, l6). Deci, aleşi ai lui Dumnezeu, plecaţi-vă chemării omului, care a dat făgăduinţa să placă lui Dumne­zeu şi a minţit pe Creatorul său, plecaţi-vă pentru ca, prin rugăciunile voastre, să mă izbăvesc de gre­şelile care mă stăpânesc şi, făcându-mă sănătos, să mă ridic de pe patul păcatului putrezitor, căci din copilărie încă sunt vas netrebnic şi necurat. Şi cum aud de judecată, nu-i dau luare aminte, ca şi cum aş sta mai presus de căderi şi de învinuiri. Pe alţii îi sfătuiesc să se ferească de rele, iar eu le fac într-o măsură îndoită.

Vai mie, sub ce osândă am căzut! Vai mie, în ce ruşine! Vai mie! Cele ascunse ale mele nu sunt aşa cum se văd. De aceea, dacă nu vor străluci mie de­grabă îndurările lui Dumnezeu, nu voi avea nici o , nădejde să mă mântuiesc prin fapte. Căci eu vor­besc de curăţie, dar cu gândul sunt la desfrânare; discut despre tăria de a nu te pleca la plăceri, iar gândul meu zi şi noapte se preocupă de plăcerile cele necurate. Ce fel de îndreptăţire voi avea? Vai mie, ce chinuri mi se gătesc! Cu adevărat am nu­mai chip de evlavios, dar nu am putere de a fi. Cu ce obraz voi veni înaintea Domnului Dumnezeu, Care ştie cele ascunse ale mele ? Trebuie să dai răspuns pentru atâtea fapte rele. Când stau la rugăciune şi mă rog, mă tem să nu se coboare foc din cer ca să mă mistuie. Căci dacă pe cei ce au adus în pustie foc străin (Lev. 10, 1) i-a ars focul coborât de la Domnul (Lev. 10, 2), ce să aştept eu când peste mine apasă o sarcină de păcate ?

Şi dacă e aşa, ce să fac? Să deznădăjduiesc pentru mântuirea mea ? Nicidecum.  Căci numai aceasta şi aşteaptă vrăjmaşul. Pe cât de repede duce el pe cineva la deznădejde, pe atât de repede îl şi culcă la picioare. Eu însă nu voi deznădăjdui, ci voi pune toată nădejdea mea în îndurarea lui Dumnezeu şi| în rugăciunile noastre. Pentru care nu încetaţi de ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu ca să slobozească inima mea din robia necinstitelor patimi.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Cântarea a IX-a :

Irmos: Pe ceea ce mai presus de fire…

            Acum a sosit vremea sfintelor posturi, să le începem cu bune purtări, că zice: Cu judecăţi şi cu gâlcevi să nu postiţi.

În muntele Horeb cu postul curăţindu-se Ilie, a văzut pe Dumnezeu. Să ne curăţim şi noi inima cu postul, şi vom vedea pe Hristos.

Mărire…, a Treimii:

            Unei firi mă închin, trei Feţe laud, pe un Dumnezeu al tuturor: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Spirit, stăpânirea cea pururi vecuitoare.

Şi acum…, a Născătoarei:

            Curată ai născut prunc, Fecioară ai hrănit cu lapte, şi întru acestea amândouă, cum după ce ai născut, ai rămas fecioară? Dumnezeu este Cel ce a făcut aceasta. Nu cerceta de la mine în ce chip.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea.

            Cel ce răsari lumină lumii Tale, sufletul meu cel ce este întru întuneric curăţeşte-l de tot păcatul, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)

Stihiră, glasul al 5-lea.

Venit-a postul, maica curăţiei, cea care învinovăţeşte păcatul şi este vestitoarea pocăinţei, purtarea în­gerilor şi mântuirea oamenilor; să strigăm credincioşii: Dumnezeule îndură-Te de noi.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Pe tine Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară curată şi decât heruvimii mai sfântă, cu glasuri de cântări te mărim; căci cu sufletul şi cu trupul te mărturisim, Născătoare de Dumnezeu, ca pe ceea ce ai născut cu adevărat pe Dumnezeu întrupat. Roagă-te, Preacurată, pentru sufletele noastre.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

În Biserica măririi tale stând, în cer ni se pare că stăm, Născătoare de Dumnezeu; ceea ce eşti poarta cerească, deschide nouă uşa milostivirii tale.

Împărate ceresc, pe credincios poporul no­stru păzeşte-l; credinţa întăreşte-o; pe pă­gâni îmblânzeşte-i; lumea în pace o păzeşte; sfântă casa acesta bine o ocroteşte; pe cei mai înainte adormiţi părinţii şi fraţii noştri în corturile drepţilor aşează-i; şi pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un bun şi iubitor de oameni.

Rugăciunea sfântului Efrem

Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie, şi al grăirii în deşert.

Iar spiritul curăţiei, al umilţinţei, al răbdării şi al dragostei dăruieşte- mi-l mie robului tău.

Aşa, Doamne împărate, dăruieşte-mi mie, ca să-mi văd greşelile mele, si să nu condamn pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!