Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (22.11.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea XII.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul apostolilor,

glasul al 3-lea

            Sfinţilor Apostoli, rugaţi-L pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Şi acum… : al Serbării, glasul al 4-lea.

            Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi vestirea mântuirii oame­nilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: bucură-te, împlinirea rânduielii Ziditorului.

Psalmi din catimele zilei.

Psalmul 115

Aliluia.

Crezut-am, pentru aceea am vorbit, iar eu m-am umilit foarte. Eu am zis întru uimirea mea: «Tot omul este mincinos!» Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema. Promisiunile mele le voi împlini Domnului, înaintea a tot poporul Său. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul servei Tale; rupt-ai legăturile mele. Ţie-Ţi voi aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema. Făgăduinţele mele le voi împlini Domnului, înaintea a tot poporul Lui, în curţile casei Domnului, în mij­locul tău, Ierusalime.

Psalmul 116

Aliluia.

Lăudaţi pe Domnul, toate neamu­rile; lăudaţi-L pe El, toate popoarele; Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul 1.

Să onorăm, credincioşilor, cu un glas, mărita amintire a onoraţilor Filimon, Onisim, Arhip şi Apfia, strigând către ei: Dumnezeieştilor predicatori şi servitori ai Cuvântului, mântuiţi cu rugăciunile voastre su­fletele noastre de eterna muncă.

Mărire…, glasul al 4-lea :

Dumnezeiască făclie luminoasă ai fost pus cetăţii colose­nilor, mărite, sfinţite Apostole Filimoane fericite, luminătorule al marginilor lumii.

Şi acum…, asemenea :

Davide, mergi înainte în Tem­plul lui Dumnezeu şi, bucurân­du-te, primeşte pe împărăteasa noastră şi către ea strigă: Intră, Doamnă, în Templul împăratului, intră cea a cărei mărire acoperită se cunoaşte; din care miere şi lapte are să curgă nouă tuturor, Lumina-Hristos.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

S-a înfricoşat tot auzul de nespusa lui Dumnezeu coborâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a coborât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoarea de Dumnezeu credincioşii o mărim.

Fiind încuviinţat întru preasfinţita ceată a sfinţilor apostoli, locuieşţi în ceruri, îndumnezeindu-te cu împărtăşi­rea cea dumnezeiască, şi strălu­cind cu lumină nespusă; şi fiind totdeauna plin de bucurie spirituală, Ierarhe Fili­moane.

Grădină închisă eşti, izvor pecetluit, frumuseţe păs­trată, mireasă aleasă, locaş cu chip luminos, rai bine înflorit şi dumnezeiesc al împăratului Puterilor, cugetătoare de Dum­nezeu Cecilia.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarele

Arătându-vă apostoli şi înşi­vă văzători Cuvântului, Arhipe preasfinţite, Filimoane, împreu­nă cu Apfia şi cu Martiră Ce­cilia, aduceţi rugăciune către Ziditorul pentru noi care cu cre­dinţă celebrăm sfinţită amintirea voastră, ca să luăm iertare de greşeie şi să dobândim milă, că îndrăznind vă punem rugă­tori către Stăpânul.

Mărire… Şi acum…,a Serbării.

Mieluşeaua cea fără prihană, Fecioara cea prea bună, astăzi intră în chip minunat în Templu şi înaintea ei merg cetele celor fără de trup şi mulţime de fecioare, pe care a primit-o în braţe sfinţitul preot, bucurându-se.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Stihiră,

glasul al 4-lea :

Averea ai defăimat-o Cecilia, poftind pe cea cerească, şi pe logodnicul tău nu l-ai băgat în seamă, numărându-te pe tine în cetele fecioarelor preaînţelepţeşte. Şi te-ai adus pe tine Mirelui celui ceresc, preaonorată, pătimind prea tare şi călcând la pământ bărbăteşte trufia duşmanului, frumuseţea pătimirilor.

Mărire…, glasul al 8-lea :

Pe trâmbiţa cea bine glăsui­toare a Preasfântului Spirit, pe Filimon Apostolul să-l lăudăm. Căci acesta, limpede predicând întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, a scăpat de nebunia idolească popoarele cele rătăci­te, fii lui Dumnezeu făcându-i. Pe care cu dragoste lăudându-l, să-L rugăm, zicând: Roagă-te pentru noi, cei ce cu credinţă celebrăm totdeauna onorată amintirea ta.

Şi acum…, a Serbării.

După ce te-ai născut tu, dum­nezeiască Mireasă Stăpână, ai venit în Templul Domnului, ca să fii hrănită în Sfânta Sfintelor ca o sfinţită. Atunci şi Gabriel a fost trimis la tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană, hrană aducându-ţi. Cele cereşti toate s-au minunat, văzând pe Spiritul Sfânt întru tine sălăşluindu-Se. Pentru aceasta nespurcată, neîn­tinată, ceea ce eşti în cer şi pe pământ mărită. Maica lui Dum­nezeu, mântuieşte neamul nos­tru.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: I se vor aduce întru bucurie şi ve­selie, aduce-se-vor în Templul împăratului.

Stihiră,

glasul al 2-lea :

Ferice de sfinţita şi dumneze­iasca însoţire a lui Ioachim şi Anei, din care născându-te, cura­tă, ai fost adusă acum Ziditoru­lui tău.

Mărire…, Şi acum…, a Serbării, glasul al 4-lea :

Astăzi Biserica ceea ce a încă­put pe Dumnezeu, Născătoarea de Dumnezeu, în Templul Dom­nului se aduce şi Zaharia pe ea o primeşte; astăzi Sfânta Sfintelor se bucură şi ceata înge­rilor cu taină serbează. Cu ca­re împreună şi noi sărbătorind as­tăzi, cu Gabriel să strigăm: Bu­cură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine, Cel ce are mare milă.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!