Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (22.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 37

Al lui David.

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. Rănile mele miros urât şi au putrezit, din cauza nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de putreziciune  şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea, şi lumina ochilor mei, nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am sperat Tu, mă vei auzi. Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă părăsi Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum­nezeul meu,

nu te depărta de mine.

Ia  aminte  spre  ajutorul meu,

Doamne  al mântuirii mele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea VIII.

Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la noi trândăvia somnului, şi cu chemare sfântă împreună ne-ai chemat, ca şi noaptea să înălţăm mâinile noastre, şi să te mărturisim pe tine întru judecăţile dreptăţii tale: primeşte rugăciunile noastre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de noapte; şi ne dăruieşte, Dumnezeule, credinţă ne ruşinată, speranţă tare, dragoste nefăţarnică; binecuvân­tează intrările şi ieşirile, faptele, lucrurile, cuvintele, gândurile noastre; şi ne dă nouă, să ajungem la începuturile zilei, lăudând, cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale celei negrăite. – Că s-a binecuvântat preasfânt numele tău, şi s-a preamărit îm­părăţia ta, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfân­tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul ierarhului,

glasul al IV-lea.

            Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Averchie, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…. Al martirilor, glasul al IV-lea.

            Martirii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii le-au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Şi acum…: , al Născătoarei, glasul al VIII-lea.

            Întărirea credinţei cea neclintită şi onoratul dar al sufletelor noastre, pe Născătoarea de Dumnezeu cu cântări să o mărim, credincioşii. Bucură-te, ceea ce pe Piatra vieţii în pântecele tău ai încăput-o. Bucura-te, speranţa marginilor, sprijinitoarea celor întristaţi. Bucură-te, Mireasă, pururi fecioară.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 54

Al lui David.

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine şi mă ascultă; m-am mâhnit întru neliniştea mea şi m-am tulburat de glasul duşmanului şi de necazul păcătosului. Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie m-a urât. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine; Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odih­nesc? Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu. Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor. Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate. Ziua şi noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei; fărădelege şi oste­neală în mijlocul ei şi nedreptate; şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi vicleşug. Că de m-ar fi ocărât duşmanul, aş fi răbdat; şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai în­dulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând! Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii, căci perfidie este în locaşurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am stri­gat, şi Domnul m-a auzit pe mine. Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi, voi vesti, şi va auzi glasul meu. Va scăpa cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulţi erau împotriva mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al VIII-lea.

Ca păcătoasa cad înaintea Ta, ca să iau iertare, şi în loc de mir Îţi aduc lacrimi din inimă, Hristoase Dumnezeule. Ca pe aceea îndură-Te de mine, Mântuitorule, şi dă-mi curăţire de păcate; căci şi eu strig Ţie ca aceea: Spală-mă de întinarea faptelor mele.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Pe întărirea cea neclintită a credinţei şi pe onoratul dar al sufletelor, pe Născătoarea de Dumnezeu credincioşii cu cântări să o mărim. Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Piatra vieţii; bucură-te, speranţa marginilor pământului, sprijinitoarea celor întristaţi. Bucură-te, Mireasă nenuntită.

Psalmul 50

Vv 6-8

Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi  am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 47

Că a privit la umilinţa servitoarei sale: că iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită.

Apoi : Cântarea a IX-a. Irmos:

Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu nespusă înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de nespus întrupându-Se pentru noi, credincioşii cu un gând întru laude să-L mărim.

Cât îţi este de luminată via­ţa ! Cît îţi sunt de frumoase pi­cioarele ! Cât este de mi­nunată plecarea şi unirea cea către Dumnezeu! Cât este de mare harul ce ţi s-a dat ţie de sus, înţelepte ? Pentru aceasta, cu credinţă te onorăm, Averchie.

Saltă, Biserică a lui Hristos, care ai şapte coloane care te ţin, pe servi Domnului, prin care au căzut zidurile cele neîntărite ale credinţei celei rele, cu harul Celui ce a suflat viaţă morţilor.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea ierarhului

Făcând minuni şi semne Averchie, cu rugăciunile tale ai făcut izvorârea apelor celor fier­binţi, şi cu porunca ta, părinte, punându-se într-un vas: vin, untdelemn, şi încă un fel, cu dumnezeiască putere ieşeau ne­amestecate, fiecare la vreme în chip minunat, spre dumneze­iasca mărire a lui Hristos.

Mărire…, a sfinţilor :

Împreună cu Iamulih, să lău­dăm cu cântări pe Antonin, pe Marţian şi pe Constantin ; pe Maximilian şi pe Dionisie, îm­preună cu lăudatul Exacustodian, serbând luminat străluci­ta lor amintire; ca prin rugă­ciunile lor, şi cu mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu, să aflăm iertare greşelilor de la Mântuitorul Hristos.

Şi acum…, a Născătoarei:

De Dumnezeu Născătoare, o- crotitoarea creştinilor, vezi sus- pinurile mele, vezi credinţa mea ce am către tine, şi mă scapă de toate ispitele ce-mi vin asupră, de către văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi; ca să te laud pe tine, ca pe ceea ce ai născut viaţa cea eternă.

Laudele

Psalmul 148

vv. 7-12

Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.

Mărire…,  a ierarhului, glasul al III-lea.

Bine serv bun şi credincios, bine lucrătorule al viei lui Hristos ! Tu şi greutatea zilei ai purtat, tu şi talantul ce ţi s-a dat l-ai înmulţit şi pe cei veniţi după tine nu i-ai urât. Pen­tm aceasta poarta Cerului ţie s-a deschis; intră dar întru bucuria Domnului tău, şi roagă- te pentru noi, Sfinte Averchie.

 Şi acum…: a Născătoarei.

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit fructul vieţii. Ţie ne ru­găm, roagă-te stăpână cu sfinţii apostoli, să îndure de sufletele noastre.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. (ps. 89, 19)

Stihiră, glasul al VIII-lea.

Mult v-aţi ostenit, sfinţilor, răbdând vitejeşte chinurile de la cei fără de lege, şi, pe Hristos mărturisind înaintea împăraţilor, şi apoi din viaţă mutându-vă, săvârşiţi în lume minuni şi pe cei neputincioşi îi vindecaţi de pătimirile lor, sfinţilor. Rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.

Mărire… . Şi acum… : a Născătoarei.

La acoperământul tău alerg eu, Sfântă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu; pentru că ştiu că voi dobândi prin tine mântuire, că tu poţi să-mi ajuţi mie, Curată.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!