Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (20.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea IX.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

Părinţilor, glasul al IV-lea.

            Dumnezeul părinţilor noştri, Grigorie şi Proclu, Care faci totdeauna, cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreaptă viaţa noastră.

Mărire … , Şi acum … , a Înainteserbării, glasul al IV-lea:

Bucurie mai înainte ne dă­ruieşte astăzi Ana, născând fruct nepotrivit întristării, pe singura totdeauna Fecioară, pe care o şi aduce astăzi cu bu­curie, promisiunile împlinindu-şi, în Templul Domnu­lui, ca pe ceea ce este Biserica Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică curată.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 79

Al lui Asaf.

Cel ce paşti pe Israel, ia aminte! Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif, Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim şi Beneamin şi Manase. Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui! Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură? Ne-ai pus în ceartă cu vecinii noştri şi duşmanii noştri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o; ai alungat neamuri şi ai răsădit-o pe ea. Cale ai făcut înaintea ei şi ai răsădit rădăcinile ei şi s-a umplut pământul. Umbra ei şi mlădiţele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întins-a viţele ei până la mare şi până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei şi o culeg pe ea toţi cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta, şi o desăvârşeşte pe ea şi pe fiul omului pe care l-ai întărit ţie. Arsă a fost în foc şi smulsă, dar de certarea feţei Tale ei vor pieri. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale şi peste fiul omului pe care l-ai întărit ţie. Şi nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viaţă şi numele Tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al IV-lea

Locaşul lui Dumnezeu, căma­ra cea de mult preţ, în Templul lui Dumnezeu, strălucită cu fă­clii şi cu bucurie, mai înainte vine să intre. Şi se bucură Zaha­ria, văzând lămurit ceata sfinţi­lor profeţi petrecând-o pe aceasta, şi se veseleşte şi, înainte serbând, cântă zicând: Bucu­rie mai înainte vesteşte Intrarea ta, Fecioară Maică nenuntită.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Tot neamul pământesc să salte cu Spiritul fiind luminat şi să serbeze firea minţilor celor fără de trup, onorând sfântă intrarea în Templu a Mamei lui Dumnezeu, şi să strige: Bucură-te preafericită, Născătoare de Dumnezeu curată, totdeauna Fecioară.

Cu gură luminoasă Ana a stri­gat în Templul lui Dumnezeu: Ţie închin pe această copilă, pe care mi-ai dat-o, Stăpâne! Din care, pentru îndurarea cea ne­spusă, purtător de trup arătându-Te, vei mântui lumea pe care ai zidit-o. Măreşte-o pe ea ca pe o mamă a Ta.

Ca un trandafir în văile pust­niciei ai înflorit. Părinte Grigo­rie, şi ca un crin bine mirositor. Pentru aceasta relicvele tale izvo­răsc mir cu dulce miros din des­tul. Căci miresme pline de viaţă sunt, şi fălcile tale ca nişte cupe cu miruri s-au arătat.

Sfinţitele obiceiuri şi dogmele lui Gură de Aur şi râvna cea sfin­ţită a credinţei lui cuprinzându-le, fencite, ai vărsat noianul învăţăturilor tale Proclu, care cu harul usucă curgerile ereziilor.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarele.

Trupul ţi-ai supus minţii tale şi l-ai deprins, de Dumnezeu lu­minate Grigorie, cu mare înţelepţie. De unde şi înălţându-te, răsplătire ai luat în ceruri cu îngerii, a lă­uda pe Mântuitorul tuturor.

Mărire…, a Sfântului Proclu:

Ca cel ce ai fost întocmai la obicei cu faptele cele bune ale înţeleptului Gură de Aur şi ur­mător te-ai făcut scaunului ace­luia, mărite Proclu de Dum­nezeu predicatorule, răsturnând erezia lui Nestorie cel rău-credincios, pe Născătoarea de Dumnezeu ai predicat-o cu adevărat curată şi fecioară; cu care pentru turma ta pe Hristos roagă-L.

Şi acum…, a Înainteserbării.

Pe ceea ce este biserică a în­ţelepciunii lui Dumnezeu şi sca­un mai înalt decât al Heruvimi­lor, pe curata de Dumnezeu Năs­cătoarea, bine o înfrumuseţează Zaharia, ca să o primească pe ea uşile Templului în Sfânta Sfintelor, şi cu noi, cele dinaintea-serbării cântă Fecioarei, din care Hristos Domnul întrupându-Se, lumea mântuieşte.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna

Stihiră, glasul I.

Stih: Aduce-se-vor împăratului fecioa­re în urma ei şi cele de aproape ale ei se vor aduce Ţie.

Ca nişte flori de multe feluri adunind din grădinile cele înţe­legătoare ale cuvintelor celor spirituale, cununi de laude cu bucurie să împletim Fecioarei şi dar după demnitate să i le adu­cem înaintea serbării.

Mărire … , Şi acum … , a Înainteserbării, glasul I.

Să se bucure astăzi cerul de sus şi norii veselie să stropească, pentru prealăudate măririle Dumnezeului nostru. Că iată uşa ce caută spre Răsărit, născându-se după promisiune din cea sterilă şi neroditoare şi lui Dumnezeu sfinţită fiind spre lo­caş, astăzi în Templu ca un pri­nos fără prihană se aduce. Să se bucure David, lovind în alăută, că zice : Aduce-se-vor împăratu­lui fecioare în urma ei, cele de aproape ale ei se vor aduce, înă­untru, în cortul lui Dumnezeu, înăuntrul altarului Lui, să se hrănească spre locaş Celui ce S-a născut mai înainte de veci din Tatăl fără stricăciune, spre mântuirea sufletelor noastre.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!