Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (2.01.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Ierarhului, glas 4:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei ta­le, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bo­gate ; Sfinte Părinte Silvestru, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Mărire… .Şi acum… . Troparul Înaiteserbării, glasul al 4-lea.

Găteşte-te Zavuloane, şi bine te împodobeşte Neftalime; Iordane râule stai, primeşte săltând pe Stăpânul cel ce vine să se boteze. Bu­cură-te Adame, împreună cu strămoaşa. Nu vă ascundeţi ca mai înainte în rai. Că cel ce v-a văzut pe voi goi, s-a arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi. Hristos s-a arătat, toată făptura vrând să o înnoiască.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 92

Al lui David.

Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor. Ridicat-au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare. Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie. Doamne, întru lungime de zile.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna glas 1.

Podobie: Mormântul tău…

Îmbrăcându-te Isuse al meu întru a mea sărăcie, ai mers amestecându-te cu robii, şi Botez cerând de la rob, iubitorule de oameni. Pentru aceasta văzându-te Ioan, a stri­gat: Cum te voi boteza pe tine cel ce nici cum nu ai întinare? Dumnezeule preabune.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Condacul Înainteserbării, glasul, al 4-lea.

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi…

La repeziciunile Iordanului, astăzi venind Domnul, către Ioan a strigat: Nu te teme a mă boteza, că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit.

Icos

Nu te silesc pe tine Botezătorule ca să treci hota­rele; nu-ţi zic ţie spune-mi cele ce vorbeşti celor fără lege, şi vezi pe păcătoşi. Numai mă botează tăcând, şi aştep­tând cele din Botez, că vei vei obţine pentru aceasta o demnitate pe care nu au avut-o nici profeţii. Că eu te voi face mai mare decât toţi fiii pământului. Dintre profeţi niciunul  nu m-a văzut pe mine cu claritate, ci întru închi­puiri şi în umbre şi visuri; iar tu înaintea mea stând m-ai văzut, că am venit să mân­tuiesc pe Adam cel întâi zidit.

Condacul Ierarhului glasul  la 2-lea.

Podobie: Căutând cele de sus…

De înţelepciunea lui Dum­nezeu umplându-ţi gura ta, ne-ai descoperit nouă cunoş­tinţa Treimii; şi nedumnezeirea tiranilor ai surpat-o Silvestre, cu praştia cuvinte­lor tale. Drept aceea roagă-te Domnului pentru noi.

Icos

Îmbogăţindu-te cu scaunul căpeteniei apostolilor, te-ai arătat slujitor lui Dumnezeu prea minunat, împodobind, întărind şi mărind Biserica cu dogme dumnezeeşti. Şi luminându-o ca o stea luminoasă cu lumina bunătăţilor, şi învăţându-o să creadă în Trei­me, ca într-o Dumnezeire nedespărţită, ai gonit ereziile duşmanilor, preaînţe­lepte Silvestre. Pentru aceea roagă-te pentru noi Domnului.

Sinaxar

În această lună,în ziua a doua, Înainteserbarea Botezului Domnului nostru Isus Hristos, şi amintirea celui dintru sfinţi părintelui nostru Silvestru, Papă al Romei.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Imediat :

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Podobie: Femei ascultaţi…

Glasul celui ce strigă glăsuieşte, şi dealuri săltaţi, dănţuieşte neamul omenesc; pentru că Cuvântul cel fără înce­put trup luând ca un om, a venit să se boteze în Iordan de mâinile care le-a zidit, cu­fundând păcatul lumii.

Mărire… .Şi acum… . acelaşi glas.

Cum te vor primi curge­rile râului iubitorule de oa­meni? Pe tine cel ce ai fă­cut râurile şi marea din cele ce n-au fost. Cum va îndrăzni Înaintemergătorul să-şi pună mâna Stăpâne pe creştetul tău cel preacurat? Lăudăm cutremurându-ne Cuvinte de înăl­ţimea sărăciei tale.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire… .Şi acum… . a Înainteserbării, glasul al 6-lea.

Se cutremură cu mâna temându-se să-şi pună mâna, se bucură cu sufletul gândind         Ioan cum bine ai voit să-ţi pleci creştetul tău în chip de rob         fiind îmbrăcat, ca pe oameni să-i scapi din robia duşmanului pe cei ce strigă: Bine eşti cuvântat cel ce vii, Dumnezeul nostru mărire ţie.

Şi acum, asemenea.

Tot pământul cu taină să se bucure acum dupre profeţie, şi munţii să sălteze. Întoarce-ţi curgerile Iordane precum scrie, înfricoşază-te de faţa Stăpânului. Că Dumnezeu făcându-se om, pe toţi  oamenii a venit să-i curăţească de păcatul lui Adam.

 

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stihiră

 Glasul al 6-lea.

Stih: Te-au văzut apele Dumnezeule, te-au văzut apele, şi s-au spaimântat.

Să se veselească pustiul Iordanului, şi să înflorească ca crinul, că glasul celui ce stri­gă s-a auzit în el, gătiţi calea Domnului. Că cel care a pus munţii cu măsură, şi văile cu cumpăna, cel care toatele umple ca un Dumnezeu, se botează de la serv.A început să sărăcească, cel ce dăruieşte daruri bogate. Auzit-a Eva, întru dureri vei naşte fii, iar acum a auzit Fecioara, bucură-te cea plină de Har, Domnul este cu tine, cel ce are mare milă.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 8-lea, a lui Anatolie.

Ioane Botezătorule, cel ce din pântece m-ai cunoscut pe mine Mieluşelul, la râu mă slujeşte, cu îngerii slujeşte-mi, tinzându-te atinge-te cu pal­ma de creştetul meu cel preacurat. Şi când vei vedea mun­ţii cutremurându-se, şi Ior­danul întorcându-se, să strigi cu dânşii: Cel care te-ai întru­pat din Fecioară spre a noa­stră mântuire, Doamne mărire ţie.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!