Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (18.08.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua necazului:

Să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob.

Să-ţi trimită  ajutor dintru cel-sfânt,

şi din Sion să te sprijinească pe tine.

Amintească toată jertfa ta,

şi arderea de tot a ta să fie bine primită.

Să-ţi dea Domnul după inima ta,

şi tot gândul tău să-l împlinească.

Bucura-ne-vom de mântuirea ta,

şi întru numele Domnului Dumnezeului nostru vom fi măriţi.

Împlinească Domnul toate cererile tale.

Acum am cunoscut că Domnul a mântuit pe unsul său.

Îl va auzi, din cerul cel sfânt al său:

puternic e ajutorul dreptei lui.

Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar  noi  ne  lăudăm  cu  numele  Domnului Dumnezeului nostru.

Aceia s-au poticnit, şi au căzut:

iar noi ne-am ridicat, şi ne-am îndreptat.

Doamne, mântuieşte pe împăratul, şi ne auzi pe noi,

ori în ce zi te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii, glasul al VII-lea.

Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea purtătoarelor de mir ai schimbat-o şi Apostolilor a vesti le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Mărire…, al sfinţilor, glasul al IV-lea.

Pe preaîmpodobita şi de Dumnezeu înţelepţita doime cea prealuminoasă, pe feri­citul Flor şi pe preaonoratul Laur, după demnitate să-i lăudăm credincioşii, care cu ardoare au predicat spre arătarea tuturor, Treimea cea nezidită. Pentru aceasta pătimind până la sânge, s-au încununat cu cunună prea lu­minoasă, şi se roagă lui Hristos Dumnezeu, ca să se mân­tuiască sufletele noastre.

Şi acum…, al serbării, glasul I:

Întru naştere fecioria ai păzit-o, întru Adormire lumea nu ai părăsit-o, Născătoare de Dumnezeu; te-ai mutat la Viaţă, fiind Mama Vieţii, şi cu rugăciunile tale, mântuieşti din moarte sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 21

O cântare a lui David.

19-36

Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine.Şi-au împărţit hainele mele şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Scapă de sabie sufletul meu şi din gheara câinelui viaţa mea. Scapă-mă din gura leului şi din coarnele taurilor umilinţa mea. Spune-voi numele Tău fraţilor mei; în mijlocul adunării Te voi lăuda, zicând: Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El, toată seminţia lui Iacob măriţi-L pe El! Să se teamă de El toată seminţia lui Israel. Că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fala Lui de la mine şi când am strigat către Dânsul, m-a auzit. De la Tine este lauda mea în adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de El. Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei celor Ce-L caută pe El vii le vor fi inimile în veacul veacului. Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului. Şi se vor închina înaintea Lui toate seminţiile neamurilor. Că a Domnului este împărăţia şi El stăpâneşte peste neamuri. Mâncat-au şi s-au închinat toţi graşii pământului, înaintea Lui vor cădea toţi cei ce se coboară în pământ. Şi sufletul meu în El viază, şi seminţia mea va sluji Lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Şi vor predica dreptatea Lui poporului ce se va naşte şi ce a făcut Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al VII-lea.

Viaţa în mormânt zăcea şi sigliul peste piatră era pus; ca pe un împărat adormit ostaşii Îl păzeau pe Hristos şi îngerii Îl măreau ca pe un Dumnezeu fără de moarte. Iar femeile ziceau: a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

 Mărire… .Şi acum…, a serbării, glasul al IV-lea:

Întru preamărită amintirea ta, împodobindu-se lumea du­pă înţelegere, cu spirit nematerial, întru bucurie strigă către tine: Bucură-te Fecioară lauda creştinilor.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Cel care ai luat chipul nostru şi ai răbdat Crucea trupeşte mântuieşte-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

Antifonul I

Robia Sionului din rătăcire ai întors-o; şi pe mine, Mântuitorule, mă învie, ridicându-mă din robia patimii.

Cel ce seamănă în sărăcie rele pătimiri, posturi cu lacrimi, acesta va secera snopii de bucurie ai hranei celei de viaţă veşnică.

Mărire … Şi acum…

În Sfântul Spirit este izvorul dumnezeieştiior vistierii, din care este înţelepciunea, înţelegerea, frica; Aceluia I se cuvine laudă, mărire, onoare şi putere.

Prochimenul

Scoală-Te, Doamne Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârşit. (ps. 9, 32)

cu stihul: Te voi, lăuda  Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. (ps. 9, 1 )

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(20, 11-18)

Iar Maria stătea afară lângă mor­mânt plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe, şezând unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Isus. Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a văzut pe Isus stând, dar nu ştia că este Isus. Zis-a ei Isus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi eu îl voi ridica. Isus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabbuni! (adică, învăţătorule). Isus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am înălţat la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă urca la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena spunând discipolilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a spus ei.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Sa înspăimântat de aceasta cerul şi marginile pământu­lui s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor tru­peşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât ce­rurile. Pentru aceea pe tine Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Laur şi Flor, doimea cea dumnezeiască şi purtătoare de lumină, cu adevărat bunilor învingători maritri, în Cer totdeauna stând, înaintea Treimii Făcătorului tuturor, cereţi mân­tuire de păcate şi de rele, ce­lor ce cu credinţă serbează pe pământ, dumnezeiască amintirea voastră.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarele

Doi îngeri văzând înăuntrul mormântului, Maria s-a înspăimântat, şi pe Hristos necunoscând, ca pe un grădinar l-a întrebat: Doamne, unde ai pus trupul luiIsus al meu? Şi după glas cunoscându-l, că era însuşi Mântuitorul, a auzit: nu te atinge de mine: spune fraţilor mei că mă duc la Tatăl.

Mărire …

Âtingându-ne cu credinţă  de sfinţitele voastre relicve,  Laur şi Flor prea fericiţilor, de amândouă părţile ne însă­nătoşim. Ci o marilor martiri! Faceţi aducere aminte către Domnul, căruia îi staţi înainte, pentru noi cei care celebrăm strălucita şi prealuminata amintirea voastră.

Şi acum ….a serbării.

Apostoli de la margini, adunându-vă aici în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte spiritul meu.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Stihiră, glasul al VII-lea.

Înviat-a Hristos din morţi, dezlegând legăturile morţii. Binevesteşte, pământule, bucurie mare! Lăudaţi ceruri mărirea lui Dumnezeu.

Mărire…:, glasul al VIII-lea.

Lacrimile Mariei nu în zadar s-au vărsat cu căldură; căci iată s-a învrednicit şi de învăţătura îngerilor, şi de vederea ta, Isuse; ci încă la cele pământeşti gândeşte, ca o femeie neputincioasă; pentru aceasta ai şi oprit-o, a se atinge de tine, Hristoase. Ci totuşi sol ai trimis învăţăceilor tăi, cărora bunele vestiri le-a spus, ridicarea la moştenirea părin­tească vestindu-le. Cu care învredniceşte-ne şi pe noi de arătarea ta, Stăpâne Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!