Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (18.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 19
A lui David.
Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul Învierii,
glasul al 7-lea.
Stricat-ai cu Crucea Ta moar¬tea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea purtătoarelor de mir ai schimbat-o, şi apostolilor a vesti le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.
Mărire…, al sfinților, glasul al 3-lea.
Pe ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor; pe păstorii alexandrinilor predicatori ai adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi: pe Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvine pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi toţi iubitorii de sărbătoare, şi adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi.
Şi acum…, al Născătoarei, glasul al 3-lea.
Prin tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Căci, cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce primind patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Psalm din catismele zilei
Psalmul 22
A lui David.
Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune, acolo m-a aşezat; la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, m-a condus pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă supără; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna,
glasul al 7-lea.
Sigilat fiind mormântul, Viaţă din groapă ai răsărit, Hristoase Dumnezeule; şi uşile fiind încuiate, înaintea discipolilor ai stat, Învierea tuturor, spirit drept printr-înşii înnoindu-ne nouă, după mare mila Ta.
Sedealna
Glasul al 3-lea.
Înşelăciunea ereziilor aţi arătat şi dreapta credinţă aţi predicat, cuvântătorilor de Dumnezeu; lămurind cu bună cinstire de Dumnezeu, ierarhilor, trei Ipostasuri întru Unimea Dumnezeirii: o Fire de o fiinţă, şi trei Feţe neamestecate. Pentru aceasta adunându-ne acum cu credinţă, după vrednicie vă lăudăm.
Binecuvântările învierii.
Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.
Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe tine între cei morţi socotit fiind, şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm¬preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.
Pentru ce, din compătimire, miruri cu la¬crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.
Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la mormântul tău, tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.
Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve¬nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.
Mărire – A Treimii.
Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.
Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.
Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu¬rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu şi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.
Ipacoiul
Cel care ai luat chipul nostru şi ai răbdat Crucea trupeşte mântuieşte-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.
Antifonul III
Cei care se tem de Domnul, căile vieţii aflând, acum şi pururi vor fi fericiţi întru mărire neveştejită.
Împrejurul mesei tale, ca nişte lăstare tinere văzând pe fiii tăi, bucură-te şi te veseleşte, începătorule al turmei, aducându¬-i pe aceştia lui Hristos.
Mărire … Şi acum…
În Spiritul Sfânt este adânc de haruri, bogăţie de mărire, adânc mare de judecăţi; că întocmai mărit şi cinstit este cu Tatăl şi cu Fiul.
Prochimenul
Scoală-Te, Doamne Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârşit. (ps. 9, 32)
cu stihul: Te voi, lăuda Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. (ps. 9, 1 )
Evanghelia după sfântul Ioan (21, 1-14):
În vremea aceea, sculându‑Se din morţi, Isus S‑a arătat iarăşi discipolilor la Marea Tiberiadei şi S‑a arătat aşa: Erau împreună Simon‑Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zevedeu şi alţi doi din discipolii Lui. Simon‑Petru le‑a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi i‑au zis ei: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s‑au urcat în corabie, şi în noaptea aceea n‑au prins nimic. Iar făcându‑se dimineaţă, Isus a stat la ţărm; dar discipolii n‑au ştiut că este Isus. Deci le‑a zis Isus: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei I‑au răspuns: Nu. Iar El le‑a zis: Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat‑o şi nu mai puteau s‑o tragă de mulţimea peştilor. Şi a zis lui Petru discipolul acela pe care‑l iubea Isus: Domnul este! Deci Simon‑Petru, auzind că este Domnul, şi‑a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s‑a aruncat în apă. Şi ceilalţi discipoli au venit cu corabia, căci nu erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, trăgând mreaja cu peşti. Deci, când au ieşit la ţărm au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi pâine. Isus le‑a zis: Aduceţi din peştii pe care i‑aţi prins acum. Simon‑Petru s‑a urcat în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de peşti mari: o sută cincizeci şi trei şi, deşi erau atâţia, nu s‑a rupt mreaja. Isus le‑a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din discipoli nu îndrăznea să‑L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul. Deci a venit Isus şi a luat pâinea şi le‑a dat lor, şi de asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară când Isus S‑a arătat discipolilor, după ce S‑a sculat din morţi.
Imediat:
Învierea lui Hristos văzând, să ne închi¬năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în¬chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău¬dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen¬tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
Imediat :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luca 1, 46
Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.
Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat Fecioară, s-a tăiat, adunând firile cel deosebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Cântând te rugăm pe tine cu dinadinsul: pentru Biserică roagă-te, să se dăruiască: creştinilor prin Cruce biruinţă, dreptei-credinţei catolice putere asupra ereziilor duşmanilor, iar nouă mântuire şi lumii pace, întru amintirea ta, Atanasie.
Cu puterea înţelegerilor şi cu luminarea harului, ai teologhisit, fericite, Treimea cea de o fiinţă şi pe Fiul cel întrupat, Dumnezeu; şi arătându-te apărător al Născătoarei de Dumnezeu, acum între cei de sus eşti preamărit.
Luminătoarea Învierii:
Marea Tiberiadei, odinioară, cu fiii lui Zebedeu, pe Natanael, cu Petru şi cu alţi doi, şi pe Toma, i-a avut la pescuit; care, după porunca lui Hristos de-a dreapta aruncând, au prins mulţime de peşti; pe care Petru cunoscându-l, către dânsul a înotat; cărora a treia oară s-a arătat, şi pâine le-a arătat, şi peşte pe cărbuni.
Mărire… Şi acum…, a sfinților:
Atanasie fericite, şi Chiril, cuvântătorule de cele dumnezeieşti, cunoscători preaînţelepţi şi apărători ai Treimii celei mai presus de toate v-aţi arătat, surpând pe Arie, pe Sabelie şi pe Nestorie cel nelegiuit şi, împreună cu ei, toată înşelăciunea nelegiuitelor ereziile, ierarhilor ai Domnului.
Apoi: Laudele.
Toată suflarea să laude pe Domnul.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri.
Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.
Ţie se cu¬vine cântare, Dumnezeule.
Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.
Stihira Învierii, glasul al 7-lea.
Ce vom da în schimb Domnului, pentru toate câte ne-a dat nouă? Căci pentru noi Dumnezeu este între oameni; pentru firea cea stricată, Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între noi; pentru cei nemulţumitori, Binefăcătorul; pentru cei robiţi, Mântuitorul; pentru cei care şedeau în întuneric, Soarele dreptăţii; pe Cruce, Cel fără patimă; în iad, Lumina; în moarte, Viaţa şi Învierea pentru cei căzuţi. Către Care să zicem Dumnezeul nostru, mărire Ţie.
Mărire…, glasul al 5-lea:
Vino, adunare a iubitorilor de sărbătoare; vino ceată a credincioşilor; veniţi mulţimile drept-credincioşilor să încununăm cu cântări de laudă pe pururea cinstita pereche a învăţătorilor noştri; că aceştia risipind tinereşte întunericul relelor erezii şi toată înşelăciunea duşmanului, cu puterea cea nebiruită a Celui ce stăpâneşte peste toţi, au luminat lumea cu strălucirile cunoaşterii de Dumnezeu. Şi acum se roagă pentru noi, cei ce cu credinţă celebrăm amintirea lor.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu.
Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!