Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (17.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al IV-lea.

Vestea cea luminată a Învierii înlelegând-o de la înger învăţăcelele Domnului, şi lepădând neascultarea strămoşilor, Apostolilor, lăudându-se, au zis: prădatu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Mărire… . al Ierarhului, glasul al VIII-lea.

            Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndrep­tările ai câştigat. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigorie, să lumineze sufletele noastre, ca să nu adormim în moarte cu păcate.

Şi acum… .   al Născătoarei.

            Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei pe care i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel disperat.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna.

Glasul al IV-lea.

Ai înviat ca un nemuritor din iad, Mântuitorule, împreună ai ridicat lumea Ta întru învierea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru; ai zdrobit cu tărie puterea morţii, ai arătat­, Îndurate, tuturor învierea. Pentru aceasta Te mărim, Unule, Iubitorule de oameni.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Mai înainte alergând femeile purtătoare de mir, au vestit Apostolilor, cele despre învierea Ta cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

AntifonuI III

Inima mea către Tine, Cuvinte, să se înalţe, şi nimic din dulceţile lumii nu mă va amăgi, spre dorirea celor de jos.

Precum are cineva dragoste pentru mama sa, pentru Domnul suntem datori să avem dragoste mai fierbinte.

Mărire … Şi acum…

Prin Sfântul Spirit este bogăţia cunoştinţei de Dumnezeu, a gândirii la cele de sus şi a înţelepciunii; că prin El toate dogmele părinteşti le descoperă Cuvântul.

Prochimenul

Scoală- Te, Doamne, ajută-ne, şi ne mântuieşte, pentru mărirea numelui Tău (ps. 43, 28)

cu stihul: Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noştri ne­-au spus nouă (ps. 43, 1)

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(21, 1-14)

În vremea aceea, sculându‑Se din morţi, Isus S‑a arătat iarăşi discipolilor la Marea Tiberiadei şi S‑a arătat aşa: Erau împreună Simon‑Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zevedeu şi alţi doi din discipolii Lui. Simon‑Petru le‑a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi i‑au zis ei: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s‑au urcat în corabie, şi în noaptea aceea n‑au prins nimic. Iar făcându‑se dimineaţă, Isus a stat la ţărm; dar discipolii n‑au ştiut că este Isus. Deci le‑a zis Isus: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei I‑au răspuns: Nu. Iar El le‑a zis: Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat‑o şi nu mai puteau s‑o tragă de mulţimea peştilor. Şi a zis lui Petru discipolul acela pe care‑l iubea Isus: Domnul este! Deci Simon‑Petru, auzind că este Domnul, şi‑a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s‑a aruncat în apă. Şi ceilalţi discipoli au venit cu corabia, căci nu erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, trăgând mreaja cu peşti. Deci, când au ieşit la ţărm au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi pâine. Isus le‑a zis: Aduceţi din peştii pe care i‑aţi prins acum. Simon‑Petru s‑a suit în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de peşti mari: o sută cincizeci şi trei şi, deşi erau atâţia, nu s‑a rupt mreaja. Isus le‑a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din discipoli nu îndrăznea să‑L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul. Deci a venit Isus şi a luat pâinea şi le‑a dat lor, şi de asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară când Isus S‑a arătat discipolilor, după ce S‑a sculat din morţi.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

S-a înspăimântat de aceasta cerul, şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine. Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Strălucind cu lumina vieţuirii celei alese, acum stai înaintea Luminii celei mari, fiind încununat cu faceri de mi­nuni lucrate de Dumnezeu, ca un învingător, cuvioase Părinte Ie­rarhe Grigorie, făcătorule de mi­nuni, gânditorule de Dumnezeu, luminătorule al Bisericii, frumuseţea dreptcredincioşilor.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii .

Marea Tiberiadei, odinioară, cu fiii lui Zebedeu, pe Natanael, cu Petru şi cu alţi doi, şi pe Toma, i-a avut la pescuit; care, după porunca lui Hristos de-a dreapta aruncând, au prins mulţime de peşti; pe ca­re Petru cunoscându-l, către dânsul a înotat; cărora a treia oară s-a arătat, şi pâine le-a ară­tat, şi peşte pe cărbuni.

Mărire…, a sfântului Ierarh.

Pe Ierarhul Grigorie, care s-a arătat ales în lume cu multe fe­luri de minuni, să-l lăudăm, iu­bitorilor de serbare, cu cântări dumnezeieşti, ca prin rugăciuni­le lui să luăm dezlegare de greşeli.

Şi acum… .   A Născătoarei-Învierii.

Pe Domnul, cel care a treia zi a înviat din mormânt, Fecioară, roagă-l pentru cei care te laudă, şi cu dragoste te fericesc. Căci toţi te avem scăpare de mântuire, şi mijlocitoare către el; că ci moştenirea ta şi robii tăi suntem, Născătoare de Dumne­zeu, şi toţi căutăm a ta mijlocire.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Stihiră, glasul al IV-lea.

Cu Crucea Ta, Hristoase Mântuitorule, îndreptă-ne la adevărul Tău, şi ne scapă de cursele duşmanului; Cel care ai înviat din morţi, ridică-ne pe noi, cei căzuţi prin păcat, întinzând mâna Ta, Doamne, Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira sfântului Ierarh, glasul al V-lea.

Bucură-te cel ce eşti lăudat în chip lămurit în cuvântarea de Dumnezeu, preasfinţite. Coloana Bisericii şi temelia dogmelor, dumnezeiescule organ al Mângâietorului. Gândul cel ceresc, vi­oara Spiritului, păstorule cel mare şi al lui Hristos, mai-Marelui păstorilor, oaie curată şi miel preablând. Izvor care izvorăşti apele dogmelor şi râuri de vindecări, sfinţite tăinuitorule Gri­gorie, roagă-te lui Hristos să dăruiască sufletelor noastre ma­re milă.

Mărire…: a Evangheliei, glasul al VI-lea

După coborârea în iad, şi după învierea din morţi, întristaţi fiind, precum se cădea, învăţăceii, pentru despărţirea ta, Hristoase, la munca lor s-au întors; şi iarăşi: luntrea şi mrejele, şi pescuitul nicăieri! – Ci tu, Mân­tuitorule, ca un Stăpân al tuturor arătându-te, de-a dreapta ai poruncit să arunce mrejele. Şi cuvântul faptă s-a făcut îndată, şi mulţime mare de peşti, şi cină minunată gata pe uscat! Din care împărtăşindu-se atunci învăţă­ceii, şi pe noi acum ne învredniceşte, sufleteşte să ne hrănim, iubitorule de oameni Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!