Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (17.07.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu,

din zorii zilei spre tine alerg,

Însetat-a de tine sufletul meu, precum şi trupul meu, în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă.

De aceea, întru cel-sfânt m-am arătat ţie,

ca să văd puterea ta şi gloria ta.

Că mai bună e mila ta, decât bucuriile vieţii:

buzele mele te vor lăuda.

Pentru aceea, bine te voi cuvânta în viaţa mea,

şi întru numele tău voi înălţa mâinile mele.

Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va sufletul meu: şi cu buze de bucurie te va lăuda gura mea.

Adusu-mi-am aminte de tine în aşternutul meu:

în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine.

Că ai fost ajutorul meu:

sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucu­ra.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Iar ei în zadar au căutat sufletul meu:

cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pă­mântului:

Da-se-vor în mâinile sabiei,

pradă vor fi şacalilor.

Iar regele se va veseli de Dumnezeu,

lăudat va fi tot cel ce se jură întru dânsul:

că  s-a  astupat gura  celor  ce  grăiesc  ne­dreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po­runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă­ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, martirei, glasul al IV-lea.

Mieluşeaua Ta, Isuse, Marina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o sacrificiu fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Mărire… .Şi acum…: al Născătoare-Crucii, glasul al II-lea

            Preamărită eşti tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te lăudăm; că prin Crucea Fiului tău iadul s-a prădat, moartea s-a omorât şi noi cei morţi ne-am sculat şi vieţii ne-am învrednicit; raiul am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta mulţumind, mărim ca pe un puternic pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul Mult-milostiv.

Psalm din catismele ziei.

Psalmul 77

Al lui Asaf.

41-78

În inima lor n-au fost drepţi cu El, nici n-au crezut în legământul Lui. Iar El este îndurător, va curăţi pă­catele şi nu-i va nimici. Îşi va întoarce de multe ori mânia Lui şi nu va aprinde toată urgia Lui. Şi-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece şi nu se mai întoarce. De câte ori L-au amărât în pustiu, L-au mâniat în pământ fără de apă? Şi s-au întors şi au ispitit pe Dum­nezeu şi pe Sfântul lui Israel L-au întărâtat. Nu şi-au adus aminte de braţul Lui, de ziua în care i-a scăpat pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele Lui şi minunile Lui în câmpia Taneos: El a prefăcut în sânge râurile lor şi apele lor, ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni şi i-au mâncat pe ei; şi broaşte şi i-au prăpădit pe ei. Dat-a stricăciunii rodul lor şi oste­nelile lor, lăcustelor. Bătut-a cu grindină via lor şi duzii lor cu piatră.

Dat-a grindinei animalele lor şi averea lor focului. Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui; mânie, urgie şi necaz trimis-a prin îngeri nimicitori. Făcut-a cale mâniei Lui; n-a cruţat de moarte sufletele lor şi dobi­toacele lor morţii le-a dat. Lovit-a pe toţi cei întâi-născuţi din Egipt, pârga ostenelilor lor, în lo­caşurile lui Ham. Ridicat-a ca pe nişte oi pe poporul Său şi i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustiu. I-a povăţuit pe ei cu speranță şi nu s-au înfricoşat şi pe dușmanii lor i-a acoperit marea. I-a dus pe ei la hotarul sfinţeniei Lui, muntele pe care 1-a dobândit dreap­ta Lui. Izgonit-a dinaintea lor neamuri şi le-a dat lor prin sorţi pământul de moştenire; și a aşezat în corturile lor seminţiile lui Israel. Dar ei au ispitit şi au amărât pe Dumnezeul Cel Preaînalt şi poruncile Lui nu le-au păzit. Şi s-au întors şi au călcat legă­mântul, ca şi părinţii lor, s-au întors ca un arc strâmb. Şi L-au mâniat pe El cu înălţimile lor şi cu idolii lor L-au întărâtat pe El.

Auzit-a Dumnezeu şi S-a mâniat şi a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul Său din Şilo, lo­caşul Lui, în care a locuit printre oameni. Şi a robit tăria lor şi frumuseţea lor a dat-o în mâinile dușmanului. Şi a dat sabiei pe poporul Său şi de moştenirea Lui n-a ţinut seama. Pe tinerii lor i-a mistuit focul şi fecioarele lor n-au fost înconjurate cu onoare. Preoţii lor de sabie au căzut şi văduvele lor nu vor plânge. Şi S-a deşteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un curajos ameţit de vin, și a lovit din spate pe dușmanii  Săi; mustrare eternă le-a dat lor. Şi a lepădat cortul lui Iosif şi se­minţia lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminţia lui Iuda, Mun­tele Sion, pe care l-a iubit. Şi a zidit locaşul Său cel sfânt, ca înălţimea cerului; pe pământ l-a înteme­iat pe el în veac. Şi a ales pe David robul Său şi l-a luat pe el de la turmele oilor,  de lângă oile ce nasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, poporul Său, şi pe Israel, moştenirea Sa. Şi i-a păscut pe ei întru nerăutatea inimii lui şi în priceperea mâinii lui i-a povăţuit pe ei.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al II-lea

Mântuire ai făcut în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeule. Pe cruce Ţi-ai întins preacuratele Tale mâini, adunând toate neamurile, care striga: Doamne, mărire Ţie!

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:  S-a înfricoșat tot auzul de nespusa coborâre a lui Dumnezeu; căci cel Preaînalt s-a coborât până și a lua trup din pântece fecioresc, făcându-se om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioșii o mărim.

Marina, martiră a lui Hristos, cu cuviinţă în chip evident ai cules viaţa cea eternă şi nepie­ritoare în raiul desfătării; că sa­bia ce se învârtea ai trecut-o fă­ră vătămare, cu sângerările martirice strălucită fiind, luminată bună fecioară.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Marina, martiră a Domnului şi bună fecioară mireasă, mântuieşte pe poporul tău şi cetatea, rugând pe Dumnezeu să ne mântuiască pe toţi de stricăciune, de mânie şi de pericole.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Stihiră,

 glasul al II-lea.

Chinuri cu multe dureri sufe­rind, Preamărită, cu minte băr­bătească din acelea ai scăpat, şi altarele idoleşti ca pe nişte praf le-ai spulberat, şi pe tiranul tare l-ai surpat, ceea ce eşti de chi­nuri purtătoare. Şi pe cel ce se lăuda că mai presus de stele îşi va pune scaunul, tu l-ai ruşinat, Marina, şi popoare ai luminat.

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează-i pe fiii lor.

Mărire…. glasul al VI-lea

Pe calea chinuirii călătorind, de sfatul părintesc ai fugit, Ma­rina preaonorată. Şi ca o fecioa­ră înţeleaptă, făclie purtând, ai intrat în curţile Domnului tău; si ca o martiră cu bărbăţie dar ai luat a vindeca toată boala din oameni; ci şi pe noi care te lău­dăm pe tine, mântuieşte-ne de durerile sufleteşti, cu rugăciu­nile tale cele către Dumnezeu.

Şi acum…; a Născătoarei-Crucii:

Privindu-Te pe Tine, Prea­curata, pironit de lemn, striga: O, Fiul meu şi Dumnezeule ! Ce este această preamărită şi stră­ină rânduială a Ta pe care o suferi pentru multa îndurare.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!