Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (16.09.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea I.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul martirei,

glasul al III-lea.

            Foarte mult ai vestit pe cei dreptmăritori, şi ai ruşinat pe cei rău credincioşi, Eufimia preafrumoasă fecioară a lui Hristos, întărind cele ce părin­ţii bine au dogmatizat la al pa­trulea Conciliu. Martiră prea­mărită, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască mare milă.

Mărire…, Şi acum…, al Serbării, glasul I.

                        Mântuieşte, Doamne, popo­rul Tău şi binecuvântează moş­tenirea Ta; învingere dreptcre­dincioşilor creştini asupra duşmanilor dăruieşte-le şi cu Cru­cea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Psalm din catismele zilei

Psalmul  26

Al lui David.

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu; Cei ce mă supără şi duşmanii mei, aceia au slăbit şi au căzut. Dacă s-ar aduna împotriva mea armată, nu se va înfricoşa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El sper. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui; pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste duşmanii mei. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău; Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina duşmanilor mei.Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă supără, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii. Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al IV-lea.

Iubind pe mirele tău Hristos, ai luminat îngrijindu-ţi can­dela, ai strălucit întru bunătăţi, prealăudată. Pentru aceasta îm­preună cu El ai intrat în cămara de nuntă, primind de la Dânsul cununa nevoinţei. Scapă-ne dar din pericole pe noi, care cu credinţă celebrăm a­mintirea ta.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

        Cântarea a IX-a : Irmos. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, şi Fecioara cea neispitită de nuntă, pe tine ceea ce ai născut mai presus de minte, prin cuvânt pe Dumnezeul cel adevărat, pe cea mai înaltă decât preacuratele puteri, cu cântări fără încetare te mărim.

Primind cununa martiriului prin nevoinţă, martiră, ceea ce eşti predicatoare lui Hristos, ţi s-a încredinţat car­tea dogmelor dreptei credinţe, Eufimia ; pe care luând-o din mâinile celor din Conciliu, te arăţi ca o coloană vie al orto­doxiei.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea martirei.

Adunându-ne lăudăm aminti­rea Prealăudatei Martire Eufimia ; căci ea a primit hotărârea ortodoxiei de la părinţi, şi păstrând-o luminează pe cei dreptmăritori.

Mărire…,

Moarte pătimind pentru Dum­nezeul cel viu, şi vie rămânând, Prealăudată Eufimia, şi car­tea părinţilor în mâini ţinând-o, te-ai făcut coloană drept-credincioşilor, celor ce cu credinţă celebrează onorata, dumnezeiasca şi sfânta ta amintire.

Şi acum…, a Serbării.

Crucea este păzitoarea a toată lumea; Crucea, podoaba Bisericii; Crucea, întărirea cre­dincioşilor; Crucea, mărirea înge­rilor, iar demonilor rană.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…, stihira martirei, glasul al VI-lea.

De-a dreapta Mântuitorului stă fecioara şi purtătoarea de chi­nuri şi martira, îmbrăcată cu faptele cele bune ale învingerii, şi împodobită cu untdelemnul curăţiei şi cu sângele chinuirii, cu bucurie fiind gătită candela, strigă către El: La mirosul mirului Tău am alergat, Hristoase Dumnezeule, că m-am ră­nit de dragostea Ta ; şi să nu mă desparţi, cerescule Mire! Prin rugăciunile ei, trimite nouă milele Tale, Atotputernice Mântuitorule.

Şi acum…: a Serbării.

Astăzi pomnul vieţii din sânurile pământului fiind scos, ade­vereşte învierea lui Hristos, Cel ce a fost pironit pe ea ; şi înăl­ţat fiind prin mâinile preoţilor, vesteşte înălţarea Lui la ceruri; prin Cruce firea omenească din căderea cea de pe pământ înălţându-se, în ceruri vieţuieşte. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm : Doamne, cel ce Te-ai înălţat pe Cruce, şi împreună ne-ai înălţat pe noi, învredni­ceşte de bucuria Ta cea cerea­scă, pe cei ce Te laudă pe Tine.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioa­relor Lui, că sfânt este.

 

Mărire…, stihira martirei, glasul I.

Astăzi adunându-se cetele pă­rinţilor întru numele lui Hris­tos aduc la tine, prealăudată, cartea dreptmăritoarei credinţe, pe care luând-o în onoratele tale mâini, o păzeşti până la sfârşit. Pentru aceea şi acum, adunându-ne cetele oamenilor, onorăm nevoinţa ta cu bună credinţă, zicând : Bucură-te prealăudată, ceea ce ai păzit nevătămată cre­dinţa ortodoxă cea dată de pă­rinţi ; bucură-te ceea ce te rogi pentru sufletele noastre.

Şi acum…: a Serbării.

S-a împlinit astăzi cu adevărat cuvântul cel sfinţit vorbitor al lui David, că iată arătat ne închi­năm aşternutului preacuratelor Tale picioare, şi în umbra ari­pilor Tale sperând, întru tot îndurate, strigăm către Tine: Să se însemneze peste noi lumina feţei Tale, fruntea dreptcredinciosului Tău popor înălţând-o cu înălţarea onoratei Crucii Tale, Hristoase mult-Milostive.

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!