Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (16.02.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul 1

Piatra fiind sigilată de iudei şi ostaşii păzind, preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, puterile cerurilor strigă Ţie, Dătătorule de viaţă: mărire Învierii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire rânduielii Tale Unule, Iubitorule de oameni.

Mărire…, Şi acum…, al Născătoarei, glasul 1:

            Gabriel zicând ţie, Fecioară: Bucură-te!, odată cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire Celui ce S-a aşezat întru tine; mărire Celui ce a ieşit din tine; mărire Celui ce ne-a eliberat pe noi, prin naşterea ta.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 17

O cântare a lui David.

1-27

Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea,  Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi Mântuitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu, şi voi spera în El, Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul şi de duşmanii mei mă voi scăpa. Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii. Şi când mă necăjeau, am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat. Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu, şi strigarea mea înaintea Lui va intra în urechile Lui. Şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat, că S-a mâniat pe ele Dumnezeu. Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El. Şi a plecat cerurile şi S-a coborât şi negură era sub picioarele Lui.

Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului. Şi Şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii cerului. De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc. Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său. Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei. Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii, De certarea Ta, Doamne, de suflarea duhului mâniei Tale. Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe. Scapă-mă de duşmanii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. M-au întâmpinat ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea Şi m-a scos la loc larg, m-a scăpat, că m-a voit. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul 1

Pe Cruce fiind pironit, Viaţa tuturor, şi între morţi fiind socotit. Tu, Domnul cel tară de moarte, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, şi ai sculat pe Adam din stricăciune. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă: Mărire patimilor Tale, Hristoase; Mărire învierii Tale; Mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

Mărire… Şi acum…, Născătoarei:

Marie, ceea ce eşti cinstit locaş al Stăpânului, ridică-ne pe noi, cei căzuţi în prăpastia cumplitei disperări, a greşelilor şi a necazurilor; că tu eşti mântuire şi ajutătoare a păcătoşilor, ocrotitoare tare şi îi  mântuieşti pe robii tăi.

Polieleul

La râul Babilonului.

Psalmul 136

Aliluia.

La râul Babilonului, acolo am şezut şi am plâns când ne-am adus aminte de Sion. Aliluia.  În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Aliluia.  Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând: «Cântaţi-ne nouă din cântările Sionului!» Aliluia.  Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? Aliluia.  Dacă te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea! Aliluia.  Să se lipească limba mea de gâtul meu de nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele. Aliluia. Adu-Ţi aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau: «Stricaţi-l, stricaţi-l până la temeliile lui!» Aliluia.  Fiica Babilonului, ticăloasa! Aliluia.  Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Aliluia. Fericit este cel ce va apuca şi va lovi copiii tăi de piatră. Aliluia.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Pocăinţa tâlharului a dobândit raiul, iar plângerea femeilor purtătoare de mir a vestit bucuria; căci ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Antifonul 2

La munţii legilor Tale m-ai înălţat; cu fapte bune luminează-mă, Dumnezeule, ca să Te laud.

Cu mâna Ta cea dreaptă luându-mă Tu, Cuvinte, fereşte-mă, păzeşte-mă,  să nu mă ardă focul păcatului.

Mărire … Şi acum … .

Prin Sfântul Spirit toată făptura se înnoieşte, întorcându-­se la cea dintâi; căci întocmai puternic este cu Tatăl şi cu Cuvântul.

Prochimenul

Acum mă voi ridica, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă (ps. 11, 5).

Stih: Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.

Citire din Evanghelia după sfântul Matei:

(XXVIII, 1620)

În vremea aceea cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus. Şi văzându‑L, I s‑au închinat, ei care se îndoiseră. Şi apropiindu‑Se, Isus le‑a vorbit lor, zicând: Mi‑s‑a dat toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându‑le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţându‑le să păzească toate câte v‑am poruncit vouă, şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin!

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Mărire – glasul al 8-lea.

Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă; căci aleargă spiritul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaşul trupului cu totul întinat. Ci ca un Milostiv curăţeşte-l cu îndurarea Ta.

Şi acum –

În cărările mântuirii îndreaptă-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am întinat sufletul şi cu lenevire mi-am cheltuit toată viaţa mea; ci cu rugăciunile tale, Preacurată, spală-mă de toată necurăţia.

Stih, glas 6. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea.

Şi stihira:

 La mulţimea faptelor mele cele rele, cugetând eu ticălosul, mă cutremur de înfricoşătoarea zi a judecăţii; ci îndrăznind spre mila îndurării Tale, ca David îţi strig Ţie: miluieşte-mă, Dumnezeule după mare mila Ta.

Condacul

glasul al 3-lea:

De la părinteasca mărirea Ta îndepărtându-mă neînţelepţeşte, în răutăţi am risipit bogăţia pe care  mi-ai dat-o. De aceea  glasul desfrâ­natului Ţi-l aduc Ţie: am greşit înain­tea Ta, Părinte îndurate. Primeş­te-mă pe mine, cel care mă pocăiesc, şi mă fă ca pe unul din argaţii Tăi.

Icosul

Să auzim Scripturile Mântui­torului nostru, Care ne învaţă întot­deauna cu glasul Său despre cel care a fost desfrânat şi la urmă iarăşi s-a înţelepţit; şi cu credinţă să urmăm pocăinţei celei bune a aces­tuia; şi, Celui care ştie toate cele ascunse, cu inimă smerită să-I stri­găm: Ţi-am greşit- Ţie, Părinte Îndu­rate, şi nu suntem demni nici să ne chemăm fii ai Tăi, ca odinioară; ci ca Cel ce eşti din fire iubitor de oameni, Tu pri­meşte-ne şi ne fă ca pe unii din argaţii Tăi.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. 

Dintre pământeni cine a auzit una ca aceasta; sau cine a văzut vreodată? Fecioară să se fi aflat având în pântece, şi fără durere să fi născut copil? În acest chip este minunea ta, şi pe tine, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, Marie, te mărim.

Mărire … Şi acum … ,

Bucuria pe care ai făcut-o oare­când, Bunule, pentru întoarcerea cea de bunăvoie a fiului pierdut, fă-o acum şi cu mine, păcătosul, întin­zându-mi onoratele Tale braţe; ca, mântuindu-mă, să laud bună­voinţa Ta cea preamultă.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Cu învăţăceii să ne urcăm în muntele Galilei, prin credinţă să vedem pe Hristos vorbind, căci a luat putere peste cele de sus şi peste cele de jos; să auzim, cum învaţăsă se boteze toate popoarele, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, şi a pe­trece cu cunoscătorii, precum a promis, până la sfârşitul veacului.

Mărire… a Triodului:

Am risipit avuţia Ta, Doamne, cheltuind-o, şi m-am supus eu tică­losul demonilor în chip viclean; dar Tu, preamilostive Mântuito­rule, îndură-Te de cel desfrânat şi curăţeşte-l pe cel întinat, dându-mi haina cea dintâi a Împărăţiei Tale.

Şi acum…, a Născătoarei:

Sfântă Maică Fecioară, bine­vestirea cea mare a apostolilor şi a martirilor, a profeţilor şi a cu­vioşilor, fă-L îndurător faţă de noi, robii tăi pe Fiul tău şi Domnul, de Dum­nezeu Născătoare, când va sta să judece pe fiecare după vrednicie.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Stihiră, glasul 1

Când Te-ai pironit pe lemnul Crucii, atunci a fost omorâtă stăpânirea duşmanului, făptura s-a cutremurat de frica Ta şi iadul s-a prădat cu puterea Ta; pe morţi din morminte i-ai înviat şi tâlharului raiul i-ai deschis, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Mărire…, glasul al 6-lea;

Bunule Părinte, m-am depărtat de Tine, dar nu mă părăsi, nici nu mă arăta nevrednic de  Împărăţia Ta. Duşmanul cel cu totul viclean m-a dezbrăcat şi mi-a luat bogăţia; darurile cele sufleteşti le-am risipit ca un desfrânat. Deci ridicându-mă şi mă întorc către Tine strigând: fă-mă ca pe unul din argaţii Tăi, Cel care pentru mine Ţi-ai întins pe cruce preacuratele Tale mâini; ca să mă scoţi de la fiara cea cumplită şi cu haina cea dintâi să mă îm­braci, ca un singur mult-Milostiv.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!