Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (15.07.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit, cei ce mă necăjesc

mulţi împotriva mea se ridică.

Mulţi zic sufletului meu:

nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui.

Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti,

gloria mea, şi cel ce înalţi capul meu.

Cu glasul meu către Domnul am strigat,

şi din muntele lui cel sfânt m-a auzit.

Culcatu-m-am şi am adormit;

deşteptatu-m-am  iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Nu mă voi teme de miile de mulţimi:

de cei ce din toate părţile mă împresoară.

Scoală-Te, Doamne:

mântuieşte-mă, Dumnezeul meu.

Că tu ai bătut pe toţi cei ce zadarnic mă duşmănesc:dinţii celor păcătoşi i-ai zdrobit.

A Domnului este mântuirea;

şi peste poporul tău vină binecuvântarea ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciune.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie Ţi se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinarea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, şi acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul martirilor, glasul al IV-lea.

Martirii Tăi, Doamne Chiric şi Iulita, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii le-au câştigat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori i-au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Mărire… . Şi acum…, A Născătoarei de Dumnezeu, glasul al II-lea:

            Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi îndurării, Născătoare de Dumnezeu; priveşte spre poporul cel păcătos; arată precum de-a pururi puterea ta; că, întru tine sperând, strigăm ţie: Bucură-te, ca şi cândva Gabriel, mai-marele principe al celor fără de trupuri.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 33

A lui David.

1-10

Bine voi cuvânta pe Domnul în toata vremea, totdeauna lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se bucure. Măriţi pe Domnul împreună cu mine, şi să înălţam numele Lui împreună.   Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a scăpat. Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să nu se ruşineze. Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a scăpat. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i va scăpa pe ei. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care speră în El. Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsa cei ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al II-lea

Ca valurile mării s-au ridicat asupra mea fărăde­legile mele; ca o corabie în ocean însumi sunt învăluit de multe greşeli; ci la lima­nul cel lin prin pocăinţă în- dreptează-mă, Doamne, şi mă mântuieşte.

Apoi:

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

 Cântarea a IX-a : Irmos. S-a înfricoşat  tot auzul de nespusa coborârea a lui Dumnezeu, căci cel Preaînalt, de voie s-a coborât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-se om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioşii o mărim.

Sicriul măriţilor pătimitori adăpându-se de harul dumnezeiescului Spirit, poartă vindecări. Veniţi de luaţi şi vă sfinţiţi sufletele şi vă curăţiţi de boli, cei care sunteţi  iubitori de martiri, mărind pe Dătătorul bunătăţilor.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Fiind nedesăvârşit cu vârsta, ai fost la minte întreg prea minunat, Chiric, purtătorule de chinuri. Şi odată cu hrănitoarea ta mamă Iulita aţi luat cununa martiriului împreună cu toţi sfinţii. . Cu ale căror rugăciuni şi noi să ne învrednicim de milă.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Mărire…:  glasul al II-lea.

Copil te-ai arătat între martiri, întreg te-ai cunoscut la minte, şi când ai primit pe Cuvântul cel fără de început, prealăudate, nu te-ai înspăimântat de focul celor fără de lege. Deci împreună cu mama ta roagă-te Ziditorului să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum…: Născătoarei.

Toată speranţa spre tine o pun, Mama lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele. Şi priveşte spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează-i pe fiii lor.

Stihiră, glasul al II-lea.

Având în minte răutatea fap­telor mele, alerg la îndurările Tale, asemănându-mă vameşului şi păcătoasei care a plâns şi fiului celui risipitor. Pentru aceea, şi cad înaintea Ta, Milostive, mai înainte de a mă condamna; iartă-mă, Dumnezeule, şi mă miluieşte.

Mărire… . glasul al IV-lea.

Bucură-te şi te veseleşte cetatea Iconiei; că din tine a răsărit roadă de bună laudă, Iulita cea prealăudată ţi bună-învingătoare martiră. Bucură-te şi tu, cel ce ai ieşit din ea, onoratule copil Chiric, cel cu numai de predicator. Că toate măiestria tiranului Veliar călcând-o ei bărbăteşte, după demnitate au primit cununile învingerii, predicând popoarelor să onoreze şi să se închine Preasfintei Treimi. Drept aceea şi noi cu îndrăznire să îi strigăm lui Hristos Dumnezeului nostru, Cel ce i-a mărit pe ei, ca să împace lumea şi să se mântuiască sufletele noastre.

Şi acum… :  glasul al II-lea.

Ca un măslin prea roditor Te-a odrăslit Fecioara pe Tine rodul vieţii, ca să ro­deşti lumii mare şi bogată milă.

 Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!