Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (15.05.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le ! (de trei ori)

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 4.

Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, şi ai zilei, şi moşteni ai bună­tăţilor tale cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de faţă, şi se roagă îm­preună cu noi, şi pe toţi fraţii noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul stă­pânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. – Ca mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururi stăruind cu îndrăznire, să preamărim numele tău cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfân­tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al 8-lea.

Arătatu-te-ai mai mare turmei Păstorului celui mare, îndreptând turmele sihaştrilor la staulul cel ceresc, părinte Pahomie, şi schima cea de acolo, cuvioase, pustnicilor deprinzând, şi pe aceasta iarăşi o ai învăţat; şi acum împreună cu aceia te bucuri şi te veseleşti în cereştile locaşuri.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 8-lea.

Înjumătăţindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai zis: Cel însetat, să vină la Mine şi să bea! Izvorule al vieţii, Hristoase Dumnezeule, mărire Ţie!

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 93

Al lui David.

Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăznire a vorbit. Înalţă-Te, Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri. Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii se vor mândri? Până când vor spune şi vor zice nedreptate; vor vorbi toţi cei ce lucrează fărădelegea? Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit şi moştenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă şi pe sărac au ucis şi pe orfani i-au omorât. Şi au zis: «Nu va vedea Domnul nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob». Înţelegeţi, dar, cei neînţelepţi din popor, şi cei nebuni, înţelepţiţi-vă odată! Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu priveşte? Cel ce pedepseşte neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învaţă pe om cunoştinţa, Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor, că sunt deşarte. Fericit este omul pe care îl vei certa  Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa pe el. Ca să-l linişteşti pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său şi moştenirea Sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată şi toţi cei cu inima curată care se ţin de dânsa. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Dom-
nul, puţin de nu s-ar fi aşezat în iad sufletul meu. Când am zis: «S-a clătinat piciorul meu», mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie» Doamne, când s-au înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii. Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului şi sânge nevinovat vor condamna. Dar Domnul mi-a fost mie  scăpare şi Dumnezeul meu ajutorul speranţei mele. Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor şi după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 8-lea :

Stând în mijlocul templului, la înjumătăţirea Praznicului, ca un Dumnezeu ai grăit: Cel însetat să vină la Mine şi să bea; că cel ce va bea din această dumnezeiască apă a Mea, va izvorî din pântece râuri ale învăţăturilor Mele; iar cel ce crede în Mine, Care sunt trimis de la dumnezeiescul Părinte, împreună cu Mine va fi preamărit. Pentru aceasta grăim Ţie: Mărire Ţie, Hristoase Dumnezeule, că ai revărsat din belşug apele iubirii Tale de oameni, peste robii Tăi.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Condacul, glasul al 2-lea:

Luminător luminos te-ai arătat marginilor lumii şi pustiul cetăţii l-ai făcut cu mulţime de călugări. Pe tine însuţi te-ai răstignit, Crucea ta pe umere luându-ţi, şi cu înfrânarea trupul ţi-ai topit, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

Icos

Amintirea cea prea luminoasă a fericitului, prin lumina înfrânării s-a arătat nouă zi de mântuire, gonind noaptea cea adâncă a patimilor, şi prin lucrarea faptelor celor bune luminat strălucind, întru care ca o stea luminoasă s-a arătat dumnezeiescul Pahomie; căruia cu credinţă să-i aducem cântări cu veselie, căci privind dintru înălţime ne luminează pe noi, şi dă pace îndestulată, rugându-se neîncetat pentru noi toţi.

Sinaxar

În această lună, în ziua a cincisprezecea, amintirea Cuviosului Pahomie cel Mare;  şi a Sfântului arhiepiscop Ahile al Larissei, Taumaturgul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Dorind de viaţa cea îngerească te-ai depărtat în pustietăţi, şi supunând patimile cele trupeşti, te-ai arătat întocmai cu îngerii, purtătorule de Dumnezeu Pahomie.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 4-lea:

Doamne, mai înainte de preacinstită Patima Ta, la înjumătăţirea Praznicului, Te-ai urcat în templu, pe iudei cu îndrăznire învăţând cele ale lui Moise, orânduite de Tine în Lege. Dar ei, spăimântându-se de taina cea negrăită a înţelepciunii Tale, din ură plănuiau în ascuns uneltire vicleană asupra Ta: Cum ştie carte acesta, care nu a învăţat? Că nu Te cunoşteau pe Tine, Mântuitorul sufletelor noastre.

 

Apoi :

Doxologia mică

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.

Stihoavna laudelor

Stih: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. (ps. 89, 19)

Mărire…, glasul al 8-lea:

Mulţimile credincioşilor pe tine îndreptătorul te cinstim, Pahomie părintele nostru; căci prin tine pe cărarea cea dreaptă cu adevărat a umbla am cunoscut, fericit eşti că lui Hristos ai slujit şi puterea duşmanului ai învins. Cel ce eşti cu îngerii împreună-vorbitor, cu  drepţii  şi  cu cuvioşii  împreună- locuitor; cu care roagă-te Domnului, să se miluiască sufletele noastre.

Şi acum…, glasul al 8-lea:

La înjumătăţirea Praznicului, mai înainte de Patima şi de mărită Ta Înviere, Doamne, ai învăţat, Bunule, în templu, pe iudeii cei neascultători şi pe farisei şi cărturari; şi ai grăit către ei: Cel însetat să vină la Mine şi să bea; cel ce crede în Mine, râuri din apa vie a dumnezeiescului Spirit vor curge din pântecele lui. O, negrăită înţelepciune a cunoştinţei Tale! Cel ce toate le plineşti, Dumnezeul nostru, mărire Ţie!

Apoi :

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Apoi imediat:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!