Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (14.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea I.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul martirilor,

glasul al IV-lea.

            Martirii Tăi, Doamne, Nazariu, Protasiu, Celsiu, Ger­vasiu, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii le-a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori i-au învins, au zdrobit şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul cuvioasului.

            Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Cosma, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, al Preacuvioasei.

Viaţă pustnicească şi fără gâl­ceavă iubind şi în urma lui Hristos, mirelui tău, cu dragos­te alergând şi jugul cel bun al aceluia în tinereţile tale luând, cu semnul Crucii bărbăteşte înarmându-te împotriva duşmanilor celor de gând şi cu luptele pustniceşti, cu postul, cu rugă­ciunile şi cu picăturile lacrimi­lor, cărbunii patimilor ai stins, demnă de laudă Parascheva; şi acum în cămările cereşti stând înaintea lui Hristos, îm­preună cu înţeleptele fecioare, roagă-L pentru noi cei ce onorăm sfântă serbarea ta.

Şi acum…, al Născătoarei.

            Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 30

A lui David.

Spre Tine, Doamne, am sperat, să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndrep­tarea Ta scapă-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeş­te de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apără­tor şi casă de scăpare, ca să mă mântuieşti. Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Mă vei scoate din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apă- rătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da spiritul meu; m-ai scăpat Domnul Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am sperat. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre umilinţa mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu şi nu m-ai lăsat în mâinile duşman u­lui; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, că mă ne­căjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sără­cie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. La toţi duşmanii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din ini­ma lor, ajuns-am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea; ca să ia sufle­tul meu s-au sfătuit.Iar eu către Tine am sperat, Doamne, zis-am: «Tu eşti Dumnezeul meu!» În mâinile Tale, soarta mea, scapă-mă din mâna duşmanilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă  cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care vorbesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o ce­lor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce speră în Tine, înaintea fii­lor oamenilor! Îi vei ascunde pe ei cu aco­perământul feţei Tale de tulburarea oa­menilor. Îi vei acoperi pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că mi­nunată a fost mila Sa, în cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea: Alungat sunt de la faţa ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul ru­găciunii mele când am strigat către Tine. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce speraţi în Domnul.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al VIII-lea.

Pe cei care sunt în ispite şi în ne­cazuri, alergând la Biseri­ca ta, iau vindecari din dumne­zeiescul har, care vieţuieşte în­tru tine, cuvioasă Parascheva; că tu totdeauna izvorăşti lumii vindecari.

Mărire… Şi acum…, a Născătoarei :

Ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel neschimbat, inima mea care se schimbă totdeauna prin păcate, întăreşte-o ceea ce eşti bună, cu rugăciunile tale cele de mamă; ca şi eu să strig către tine de Dumnezeu Născă­toare Marie: Îndură-Te de turma ta, pe care ai câştigat-o, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

            Cântarea a IX-a : Irmos.

Eva prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu Fecioară Născătoare de Dumnezeu, prin Copilul purtării în pântece, lumii binecuvânta- rea ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim.

Cu semne şi cu minuni v-a înfrumuseţat Stăpânul, mai înainte de sfârşit şi după sfârşit, întru tot lăudaţilor: Nazariu, Prota­siu, Celsiu şi Gervaziu, neînvinşilor martiri. Pentru aceas­ta după demnitate sunteţi fericiţi.

Iată acum a strălucit nouă amintire veselitoare, dum­nezeiască şi prea bună, care ne bucură după demnitate, a lui Cosma minunatului şi de Dum­nezeu cugetătorului; a dumneze­iescului cântător şi de trei ori fericitului pe care după demnitate să o lăudăm.

Frumuseţea fecioarelor te-ai arătat cuvioasă Parascheva, că vieţii înge­reşti ai râvnit; deci nu înceta a te ruga pentru cei ce te onorează pe tine.

 După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea martirilor.

Ceata cea împătrită a purtă­torilor de chinuri, pe Nazariu, Gervaziu împreună cu Celsiu, să-i încununăm cu cântări de laudă, şi pe măritul Prota­siu,  ; că aceştia înduplecă pe Dumnezeu pentru lume.

A cuviosului.

Cu cântările tale cele de Dum­nezeu insuflate. Cuvioase, ai lăudat sfânta întrupare a lui Hristos cea din Fecioară; şi cu cântări lăudând ai încununat pe sfinţi şi pe Preacurata Maica lui Dumnezeu; cu care împreună adu-ţi aminte şi de noi către Domnul, părinte Cosma.

Mărire…, a Preacuvioasei.

De viaţă îngerească dorind, te-ai depărtat în pustietăţi şi patimile trupeşti supunându-le, întocmai cu îngerii te-ai arătat, cuvioasă maică Parascheva.

Şi acum…, a Născătoarei.

Prea mare minunea naşterii tale cea mai presus de minte, spăimântează tot gândul, al ce­lor pământeşti şi al îngerilor; că Fecioară fiind, ai născut, şi fecioară ai rămas ca şi mai îna­inte de naştere. O, înfricoşătoa­re taină ! O, naştere minunată ! O, purtare de pântece prea­lăudată !

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Stihira cuvioasei,

glasul al IV-lea.

Parascheva de Dumnezeu în­ţelepţită, cu multă înfrânare, cu rugăciunea şi cu cererea, cu Dumnezeu te-ai unit şi neînvinsă ai rămas de uneltirile lup­tătorului; pentru aceasta şi cu îngerii dănţuieşti în ceruri. Pentru acestea adunându-ne astăzi, te onorăm pe tine şi serbăm dumnezeiască amintirea ta.

Mărire…, glasul al VIII-lea :

Cu cântări ca ale lui David să lăudăm pe spiritualul scriitor de cântări, zicând : S-a vărsat harul în buzele tale cu­vioase părinte; şi limba ta s-a arătat trestie a grabnicului scriitor, bine rostindu-ne nouă cântările cele mântuitoare; prin care ne învăţăm a mări iconomia cea după Hristos, şi ma­rea taină a Sfintei Treimi ce­rând prin cântare sufletelor noastre mare milă.

Şi acum…, a Născătoarei:

Mă tem de ora hotărârii, cheltuind întru lenevire toată viaţa mea, ca nimenea din oa­meni vreodată; ci apucând acum mai înainte de sfârşit Mamă Fecioară, scapă sufle­tul meu din robia celui străin.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!