Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (14.09.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea XII.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul I.

                        Mântuieşte, Doamne, popo­rul Tău şi binecuvântează moş­tenirea Ta; învingere dreptcre­dincioşilor creştini asupra duşmanilor dăruieşte-le şi cu Cru­cea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Psalmi din catimele zilei.

Psalmul 111

Scris pe vremea lui Neemia.

Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi voi
te. Puternică va fi pe pământ seminţia lui; neamul drepţilor se va binecuvânta  şi bogăţie în casa lui şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Răsărit-a în întuneric lumină drepţilor, Cel milostiv, îndurat şi drept. Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Întru pomenire veşnică va fi dreptul; de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui să spere în Domnul; întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să dispreţuiasc pe duşmanii săi. Risipit-a, dat-a săracilor; dreptea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălţa întru mărire. Păcătosul va vedea şi se va mânia, va scrâşni din dinţi şi se va topi. Pofta
păcătoşilor va pieri.

Psalmul 112

Aliluia.

Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este mărirea Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru. Cel ce locuieşte întru cele înalte şi spre cele smerite priveşte, în cei şi pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei  ai poporului Său, Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul I

Lemnului Crucii Tale ne închinăm, Iubitorule de oameni, căci pe el Te-ai pironit, Tu,Viaţa tuturor. Mântuitorule, ai deschis raiul, tâlharului celui care cu credinţă a venit la Tine căci desfătării s-a învrednicit, mărtu­risindu-Ţi: aminteşte-mă, Doamne. Primeşte-ne precum l-ai primit pe acela şi pe noi care spunem: nu ne trece cu vederea căci am greşit toţi faţă de îndurarea Ta.

PSALMUL 134

Stihuri alese.

Robii, robii Domnului. Aliluia.

Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-L,

robi pe Domnul. Aliluia.

Căci eu am cunoscut că este mare Domnul. Aliluia.

Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Aliluia.

Doamne, numele Tău este în veac. Aliluia.

Şi amintirea Ta din neam în neam. Aliluia.

Binecuvântat este Domnul din Sion,

Cel care locuieşte în Ierusalim. Aliluia.

 

Mărimurile

Stih: 1. Judecă, Doamne, pe cei care-mi fac nedreptate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine (ps. 34, 1).

Stihiră: Ai dat semn Crucea Ta -Hristoase Dumnezeule- celor care se tem de Tine, ca să fugă din faţa arcului, zicând:

Stihuri:

2. S-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne (ps. 4, 6).

3. Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru (ps. 97, 5).

4. Iar Dumnezeu, Împăratul nostru, mai înainte de veci a făcut mântuire în mijlocul pământului (ps. 73, 13).

5. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că este sfânt (ps. 98, 5).

6. Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta şi paşte-o pe ea şi o sprijineşte în veac şi în veacul veacului (ps. 27, 12).

Mărire … , glasul I:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri,

Sedealna (glasul al VIII-lea):

Podobie: Porunca cea cu taină …

Mai înainte a închipuit cu taină Isus al lui Navi, chipul Crucii, mâinile întinzân­du-şi cruciş; şi a stat soarele până când a zdrobit pe duşmanii cei care  stăteau împotriva Ta, Dum­nezeule; iar acum soarele a apus, văzându- Te pe cruce pe Tine, Cel care ai stricat stăpânirea morţii, şi toată lumea ai ridicat împreu­nă, Mântuitorul meu.

Antifonul I al glasului al IV-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimenul,

glasul al IV-lea:

Au văzut toate marginile pămân­tului mântuirea Dumnezeului nos­tru.

Stih: Cântaţi Domnului cântare nouă căci Domnul a făcut minuni.

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan:

(XII, 28-36)

Părinte, preamăreşte-Ţi numele! Atunci a venit glas din cer: Şi L-am prea­mărit şi iarăşi îl voi preamări. Iar mulţimea care sta şi auzea zi­cea: A fost tunet! Alţii ziceau: înger I-a vorbit! Isus a răspuns şi a zis: Nu pentru Mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine. Iar aceasta zicea arătând cu ce moarte avea să moară. I-a răspuns deci mulţimea: Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; şi cum zici Tu că Fiul Omului tre­buie să fie înălţat? Cine este Acesta, Fiul Omului? Deci le-a zis Isus: încă puţină vreme Lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi Lumina, ca să nu vă prindă întune­ricul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge. Cât aveţi Lumina, credeţi în Lu­mină, ca să fiţi fii ai Luminii. Acestea le-a vorbit Isus şi, plecând, S-a ascuns de ei.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Cântarea IX.

Măreşte, suflete al meu, înălţarea cin­stitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a Domnului.

Rai de taină eşti, Născătoare de Dum­nezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, prin care lemnul crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

Măreşte suflete al meu, preacinstită Crucea Domnului.

Să se bucure toţi copacii dumbrăvii, pentru că li s-a sfin­ţit firea de la Săditorul lor, Hristos, Cel care a fost răstignit pe lemn; acela înălţându-se acum, ne închinăm lui şi îl mărim.

Luminătoarea

Crucea este păzitoarea a toată lumea; Crucea, podoaba Bisericii; Crucea, întărirea cre­dincioşilor; Crucea, mărirea înge­rilor, iar demonilor rană.

Mărire … , Şi acum …

Crucea se înalţă astăzi, iar lu­mea se sfinţeşte. Căci Cel care stă  împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt, pe ea şi-a în­tins mâinile. Toată lumea ai atras-o Hristoase, la cunoştinţa Ta: deci pe cei care speră în Tine, învredniceşte-i de dumnezeias­ca Ta mărire.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Stihiră, glasul al VIII-lea.

O, preamărită minune! Lăţi­mea şi lungimea Crucii se aseamănă cu a ce­rului, căci cu dumnezeiescul har toate le sfinţeşte. Prin aceasta neamurile pă­gâne sunt învinse; prin aceasta sceptrele împăraţilor se întăresc. O, dumnezeiască scară, prin care ne-am urcat la ceruri, înălţând, în cântări pe Hristos Domnul!

Mărire … , Şi acum … , glasul al VI-lea:

Astăzi înainte merge Crucea Domnului şi credincioşii o pri­mesc cu dragoste şi câş­tigă vindecarea sufletului şi tru­pului. Pe aceasta o sărutăm cu bucurie şi cu frică; cu frică pentru păcat, căci nevrednici suntem; iar cu bucurie, pentru mântuirea pe care o dă lumii Cel ce a fost pironit pe ea, Hris­tos Domnul, Care are mare milă.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!