Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (14.07.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalm 19.

Să te audă Domnul în ziua necazului:

Să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob.

Să-ţi trimită  ajutor dintru cel-sfânt,

şi din Sion să te sprijinească pe tine.

Amintească toată jertfa ta,

şi arderea de tot a ta să fie bine primită.

Să-ţi dea Domnul după inima ta,

şi tot gândul tău să-l împlinească.

Bucura-ne-vom de mântuirea ta,

şi întru numele Domnului Dumnezeului nostru vom fi măriţi.

Împlinească Domnul toate cererile tale.

Acum am cunoscut că Domnul a mântuit pe unsul său.

Îl va auzi, din cerul cel sfânt al său:

puternic e ajutorul dreptei lui.

Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar  noi  ne  lăudăm  cu  numele  Domnului Dumnezeului nostru.

Aceia s-au poticnit, şi au căzut:

iar noi ne-am ridicat, şi ne-am îndreptat.

Doamne, mântuieşte pe împăratul, şi ne auzi pe noi,

ori în ce zi te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii, glasul al II-lea.

            Când Te-ai coborât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii Tale ; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie.

Mărire…, al sfinţilor Părinţi, glasul al VIII -lea:

            Preamărit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce luminători pe pământ pe Părinţii noştri i-ai întemeiat şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi pe toţi ne-ai îndreptat, Mult îndurate, mărire Ţie.

Şi acum…, A Născătoarei de Dumnezeu, acelaşi glas:

            Pe tine, ceea ce ai mijlocit mân­tuirea neamului nostru, te lău­dăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce răbdând patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un Iubitor de oameni.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 17

O cântare a lui David.

27-54

Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi; Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici. Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui, şi ochii mândrilor îi vei smeri. Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. Căci cu Tine mă voi scăpa de ispită, şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite; scut este tuturor celor ce speră în El. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul ? Si cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru ? Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere şi a pus fără prihană calea mea. Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune. Cel ce întăreşti mâinile mele în vreme de război şi ai pus arc de aramă în braţele mele. Şi mi-ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit. Şi certarea Ta m-a îndreptat până în sfârşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa.

A lărgit paşii mei sub mine, şi n-au slăbit picioarele mele. Îi voi urmării pe duşmanii mei şi-i voi prinde pe ei şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi. Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea, vor cădea sub picioarele mele. Şi m-ai încins cu putere spre război, şi i-ai împiedicat pe toţi cei ce se ridicau împotriva mea. Şi pe duşmanii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc i-ai nimicit. Strigat-au către Domnul şi nu era cel ce mântuieşte; şi nu i-a auzit pe ei. Şi-i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului, ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe ei. Scapă-mă de răzvrătirile poporului; m-ai pus căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a servit mie. Cu auzul urechii m-a auzit. Fiii străini m-au minţit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul şi binecuvântat este Dumnezeul meu şi să se înalte Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat învingerea şi mi-ai supus popoarele; Răscumpărătorul meu de duşmanii cei furioşi, de la cei ce se ridică împotriva mea înaltă-mă, de omul nedrept scapă-mă. Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne; şi numele Tău îl voi cânta. Cel ce măreşti mântuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău, lui David şi seminţiei lui până în veac.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al II-lea

Iosif cel cu chip bun, de pe lemn coborând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l, şi cu miresme, în mormânt nou, l-a pus îngropându-l; dar a treia zi ai înviat, Doamne, dăruind lumii mare milă.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

După patimă, mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, au văzut îngeri în mormânt şi s-au înspăimântat; căci cuvânt au auzit  de la dânşii, că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Antifonul I

Către cer ridic ochii inimii mele, la Tine, Mântuitorule; mântuieşte-mă cu strălucirea Ta.

Miluieşte-ne pe noi, cei care mult greşim faţă de Tine , în toată ora, o, Hristosul meu! Şi ne dă ocazii să ne pocăim mai înainte de sfârşit.

Mărire … Şi acum …

Sfântului Spirit I se cuvine să domnească, să sfinţească şi să mişte făptura; căci Dumnezeu este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Cuvântul.

Prochimenul

Ridică-Te, Doamne Dumnezeul meu, cu porunca care ai poruncit şi adunare de popoare Te va înconjura. (ps. 7, 6-7)

Stih: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am sperat;·mântuieşte-­mă de toţi cei ce mă prigonesc. (ps. 7, 1 )

Citire din Evanghelia după sfântul Marcu:

(16, 9-20)

Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică), El S-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni. Aceea, mergând, a anunţat pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei care mergeau la o holdă. Şi aceia, mergând, au vestit ce­lorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi i-a mus­trat pentru necredinţa şi împietrirea ini­mii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzu­seră înviat. Şi le-a zis: Mergeţi în toată lu­mea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura! Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va condamna. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne; în numele Meu demoni vor alunga, în limbi noi vor vorbi, şerpi vor lua în mână şi, chiar ceva dătător de moarte de vor bea, nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. Deci Domnul Isus, după ce a vor­bit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au predicat pretutindeni, şi Domnul lucra cu ei şi în­tărea cuvântul prin semnele care urmau. Amin.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, care cu nespusă înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare în stricăciune, din sfânta Fecioară în chip de nespus întrupându-Se, pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude Îl mărim.

Despărţit-a Sever înşelăto­rul Biserica lui Hristos cea bine mărită şi pedeapsă, cu sfatul Părinţilor celor binecredincioşi, a luat pe dreptate, pen­tru hula şi pentru bârfirea sa, şi a fost lepădat din adunarea învăţătorilor şi condamnat.

Firile lui Hristos pentru ce le împreunezi? Şi unire şi ameste­care aduci împotrivă, patima Crucii şi îngroparea adăugând Dumnezeirii celei nepătimi- toare, a Unuia-Născut Cuvântu­lui lui Dumnezeu, o, ticălosule Sever? Pentru aceasta, de huli­rea ta cea prea mare ne scârbim.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii

Că Hristos a înviat, nimeni să nu se îndoiască; căci s-a arătat Mariei, apoi a fost văzut de cei ce au mers pe cale; şi celor unsprezece cunoscători, care erau împreună, iarăşi li s-a arătat; pe care trimiţându-i să bo­teze, la ceruri s-a înălţat, de unde s-a şi co­borât: întărind vestirea cu mulţime de semne.

Mărire … Şi acum ….a sfântului.

Amintirea dumnezeieştilor Părinţi astăzi serbând, pen­tru rugăciunile lor, cu totul În­durate, Te rugăm: Mântuieşte de toată vătămarea ereziilor pe poporul Tău, Doamne, şi pe toţi ne învredniceşte să mărim pe Tatăl şi pe Cuvântul şi pe Spiritul cel Preasfânt.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne, cu toată inima mea:

spune-voi toate minunile tale.

Stihiră, glasul al II-lea.

Iudeii în mormânt au închis Viaţa, iar tâlharul a deschis cu limba raiul, strigând şi grăind: Cel care cu mine şi pentru mine ai fost răstignit, împreună cu mine ai fost pironit pe lemn, şi mi Te-ai arătat împreună cu Tatăl pe scaun şezând. Căci Acesta este Hristos Dumnezeul nostru, Cel care are mare milă.

Mărire…: a Părinţilor, glasul al VIII-lea.

Ceata Sfinţilor Părinţi, de la marginile lumii adunându-se, u învăţat că este o singură fiinţă şi o singură fire a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit; şi taina teologiei luminat au dat-o Bisericii. Pe care, lăudându-i cu credinţă, îi fericim, zicând: O, dumnezeiască ceată, de Dum­nezeu cuvântătorilor, ostaşi înar- maţi ai armatei Domnului, stele mult-luminoase ale tăriei celei înţelegătoare, stâlpii cei nesur­paţi ai Sionului celui de taină; florile raiului cele cu spirituală mireasmă, gurile Cuvân­tului cele cu totul de aur, lauda Bisericii, podoaba lumii, rugaţi-vă cu dinadinsul pentru sufletele noastre.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl.

Amin.În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!