Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (14.06.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului; Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierule al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 12.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al 8-lea.

            Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepti pe pescari ai aratat, trimiţându-le lor Spiritul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.

Psalm din catimele zilei.

Psalmul  117

Aliluia.

1-15

        Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Aaron că este
bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În strâmtorare L-am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe duşmanii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a spera în Domnul decât a spera în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe el. M-au înconjurat ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini, în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie şi de răscumpărare în corturile drepţilor: «Dreapta Domnului a făcut putere,

 

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. De 3 ori

Sedealna

Glasul al 4-lea.

Sărbătoarea cea după sărbătoare, şi cea din urmă, să o serbăm noi,  credincioşii,  în  chip  luminat;   aceasta   este   Cincizecimea, împlinirea făgăduinţei şi a celor cincizeci de zile. Căci în aceasta focul Mângâietorului  s-a coborât de-a dreptul pe pământ, în chip de limbi, şi i-a luminat pe discipoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cereşti. Lumina Mângâietorului a venit şi lumea a luminat.

 

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacul, glasul al 8-lea:

            Când Cel Preaînalt, coborându-Se, a amestecat limbile, a despărţit neamurile; iar când a împărţit limbile cele de foc, la o unire pe toţi i-a chemat; şi cu un glas Îl mărim pe pe Spiritul cel Preasfânt.

Icosul

Grabnică şi statornică mângâiere robilor Tăi dă-le, Isuse, când se întristează spiritele noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu Te îndepărta de cugetele noastre în pericole, ci pururi ne întâmpină pe noi. Apropie-Te de noi, apropie-Te, Cel care eşti pretutindeni; precum şi cu  apostolii  Tăi  ai  fost  pururi, aşa şi cu noi cei ce Te dorim uneşte-Te, îndurate; ca uniţi fiind cu Tine, să-L lăudăm şi să-L mărim pe Spiritul Tău Cel Sfânt.

Sinaxarul

            În această zi, Duminica a opta după Paşti sărbătorim Sfânta Cincizecime.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli, Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi! Amin.

Cântarea a 9-a:

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Preasfântul Spirit, Cel care de la Tatăl purcede.

Irmosul:

Ceea ce nu prin ispitire trupească ai purtat în pântece şi ai împrumutat trup Cuvântului celui Făcător a toate. Maică ce nu ştii de bărbat; Fecioară Născătoare de Dumnezeu, locaşul Celui necuprins, încăpere a Făcătorului tău Celui nemărginit, pe tine te mărim.

Cel râvnit şi înflăcărat, purtat odinioară cu bucurie pe carul de foc clocotitor, preînchipuia suflarea care străluceşte acum Apostolilor, din înălţime; prin care, fiind luminaţi, au făcut tuturor cunoscută Treimea.

Lucru străin şi peste legea firii se auzea; că, deşi răsuna un singur glas al Discipolilor, dar prin harul Spiritului, popoare, neamuri şi seminţii auzeau în limbi felurite măreţiile dumnezeieşti, învăţând cunoştinţa Treimii.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea

Preasfinte Spirite, Care de la Tatăl purcezi şi prin Fiul ai venit la discipolii cei necărturari, mântuieşte-i pe cei ce Te-au cunoscut pe Tine Dumnezeu, şi-i sfinţeşte pe toţi.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Stihiră, glasul al 4-lea.

Spiritul Sfânt este Lumină şi Viaţă şi Izvor viu, înţeles cu mintea. Spiritul înţelepciunii, Spiritul înţelegerii, bun, drept, înţelegător, stăpânitor, curăţitor de păcate; Dumnezeu şi îndum-nezeitor, foc din foc purcezător; grăitor, lucrător, împărţitor de daruri; prin Care toţi profeţii şi dumnezeieştii apostoli, împreună cu martirii s-au încununat. Uimitoare auzire, neobişnuită privelişte, foc care se împarte spre dăruirea de haruri.

Mărire… Şi acum…, glasul al 6-lea.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului; Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierule al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!