Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (13.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al VII-lea.

            Stricat-ai cu Crucea Ta moar­tea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea purtătoarelor de mir ai  schimbat-o, şi apostolilor a vesti le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Mărire… al Părinţilor, glasul al VIII-lea.

            Preamărit eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce lumi­nători pe pământ pe părinţii noş­tri i-ai arătat şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi toţi ne-ai îndreptat, mult-Îndurate, mărire Ţie.

Şi acum… . al Născătoarei.

            Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei pe care i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel fără speranță.

Psalmi din catismele zilei

Psalmul 14

Al lui David.

Doamne, cine va locui în locaşul Tău şi cine se va sălăşlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său şi ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea Lui cel ce vicleneşte, iar pe cei ce se tem de Dom­nul, îi măreşte; cel ce se jură aproapelui său şi nu se leapădă, argintul său nu l-a dat cu camătă şi daruri împotriva celor nevinovaţi n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.

Psalmul 15

Al lui David.

Păzeşte-mă, Doamne, că spre Tine am sperat. Zis-am Domnului: «Domnul meu eşti Tu, că bunătăţile mele nu-Ţi trebuie». Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei. S-au înmulţit slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei. Nu voi lua par­te la adunările lor cu sacrificii de sânge, nici nu voi aminti numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea. Sorţii mi-au căzut între cei puter­nici, că moştenirea mea este puternică. Binecuvânta-voi pe Domnul, Cel care m-a înţelepţit; la aceasta şi noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea totdeauna, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea, dar încă fi trupul meu va aşeza întru speranţă. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii, mă vei umple de bucurie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi eterne mă vei sătura.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al VII-lea.

Cel care cu îngroparea Ta cea de trei zile ai prădat moartea şi pe omul cel pierdut, cu ridicarea Ta cea purtătoare de viaţă l-ai înviat, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni, mărire Ţie!

Mărire… . Şi acum …, a Născătoarei de Dumnezeu:

Pe Hristos-Dumnezeu, Cel care S-a răstignit pentru noi şi a înviat şi a zdrobit puterea morţii, neîncetat roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

PSALMUL 135

Versete alese.

Lăudaţi-L pe Domnul, căci este bun. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Cu mână tare şi cu braţ înalt. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Şi ne-a scăpat de duşmanii noştri. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc. Aliluia;

că în veac este mila Lui. Aliluia.

 

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Cel care ai luat chipul nostru şi ai răbdat Crucea trupeşte mântuieşte-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

Antifonul II

Dacă n-ar zidi Domnul casa sufletului, în zadar ne-am osteni; căci fără Dânsul, nu se săvârşeşte nici lucrare, nici cuvânt.

Ca o roadă a pântecelui, sfinţii, prin mişcarea Spiritului, nasc dogme părinteşti ale moştenirii filiale.

Mărire … Şi acum…

Prin Spiritul Sfânt toate împreună îşi au fiinţa; că mai înainte de toate este Dumnezeu, Stăpânire a tuturor, Lumină neapropiată, Viaţă a tuturor.

Prochimenul

Scoală-Te, Doamne Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârşit. (ps. 9, 32)

cu stihul: Te voi, lăuda  Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. (ps. 9, 1 )

Citire din Evanghelia după sfântul Luca: (24, 13-35)

În vremea aceea, sculându‑se Petru, a alergat la mormânt şi, plecându‑se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându‑se în sine de ceea ce se întâmplase. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei, Isus însuşi, apropiindu‑Se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu‑L cunoască. Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s‑au oprit, cuprinşi de întristare. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s‑au întâmplat în el zilele acestea? El le‑a zis: Care? Iar ei I‑au răspuns: Cele despre Isus Nazarineanul, Care era profet puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor. Cum L‑au condamnat la moarte şi L‑au răstignit arhiereii şi mai‑marii noştri; iar noi speram că El este Cel ce avea să răscumpere pe Israel; şi cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s‑au petrecut acestea. Dar şi nişte femei de ale noastre ne‑au spăimântat ducându‑se dis‑de‑dimineaţă la mormânt, şi negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le‑au spus că El este viu. Ia unii dintre noi s‑au dus la mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L‑au văzut. Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi greoi cu inima ca să credeţi toate câte au spus profeții! Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în mărirea Sa? Şi începând de la Moise şi de la toţi profeții, le‑a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El. Şi s‑au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară şi s‑a plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei. Şi când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le‑a dat lor. Şi s‑au deschis ochii lor şi L‑au cunoscut; şi El S‑a făcut nevăzut de ei. Şi au zis unul către altul: Oare nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile? Şi, în ora aceea sculându‑se, s‑au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S‑a arătat lui Simon. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Sinaxar

În duminica imediat următoare datei de 11 octombrie, se celebrează amintirea Sfinţilor şi fericiţilor Părinţi de la Niceea, care s-au adunat a doua oară în acest oraş în zilele iubitorilor de Hristos împăraţi Constantin şi Irina, împo­triva celor ce păgâneşte  fără învăţătură şi fără socoteală făceau ca Biserica lui Dum­nezeu s-ă slujească idolilor şi aruncau cinstitele şi sfintele icoane.

Al şapte­lea Sfânt Conciliu Ecumenic s-a ţinut la Niceea, a doua oară, în zilele lui Adrian, papa Romei, Tarasie al Con­stantinopolului, Politian al Alexan­driei, Teodoret al Antiohiei, Ilie al Ierusalimului şi a împăratului Constan­tin şi ale Irinei mamei sale. Erau 365 sfinţi Părinţi, care s-au strâns împo­triva celor care luptau contra icoanelor. Acolo  au anatematizat această erezie şi pe toţi părtaşii săi, spunând, că cel care nu va cinsti sfintele icoane, este străin de dreap­ta credinţă. Au dogmatisit că cinstea icoanei se ridică la chipul cel dintâi, şi că cel ce onorează icoana, cin­steşte pe însuşi cel care este înfăţişat în aceasta.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte. Amin.

 

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos. 

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat Fecioară, s-a tăiat, adunând firile cel deosebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Cel care eşti cu putere mare şi cu sfat puternic, Care toate împreună le ţii, Cel care eşti ne­cuprins, Unule, Dumnezeule preaputernice, Atotstăpânito­rule, Împărate a toate, întăreş­te Biserica şi o păzeşte în dreap­ta credinţă; pentru rugăciunile preamăriţilor Părinţi, care au ruşinat credinţa cea rea.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Viaţa şi calea Hristos, din morţi înviind, împreună cu Cleopa şi cu Luca a călătorit, de care a şi fost cunoscut în Emaus, la frân­gerea pâinii; ale căror suflete şi inimi erau arzânde, când le vorbea pe drum, şi le explica Scripturile care erau despre el; cu care să strigăm: s-a ridicat şi I s-a arătat şi lui Petru.

Mărire … , a Părinţilor.

Părinţilor cei  care se gândesc la cele ce­reşti şi care, la al şapte­lea Conciliu v-aţi adunat, aduceţi rugăciune îndelungată Treimii, ca să ne mântuim de toate ereziile şi de judecata cea veşnică şi să dobândim Împărăţia Ceruri­lor, noi, cei care lăudăm dum­nezeiască voastră adunare.

Şi acum … , a Născătoarei:

Pentru rugăciunile Mamei Tale, Preabunule Doamne, şi ale Părinţilor, care s-au adunat la al şaptelea Conciliu, dă putere Bisericii şi credinţa o întăreşte; şi Împărăţiei Cerului pe toţi îi arată părtaşi când vei veni pe pământ să judeci toată făptura.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihira Învierii, glasul al VII-lea.

Învierii lui Hristos nu încetăm să ne închinăm; că El-însuşi ne-a mântuit de fărădelegile noastre. Sfânt e Domnul Isus, Cel care a arătat învierea.

Mărire …, glasul al VIII-lea:

Ceata sfinţilor părinţi adunându-se astăzi, de la marginile lumii, o fiinţă şi o fire a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit au învăţat că există, şi taina cuvântării de Dumnezeu luminat au dat-o Bisericii. Pe care, lăudându-i cu credinţă, îi mărim zicând: O, dumnezeiască tabără! De Dumnezeu grăitorilor ostaşi înarmaţi ai oastei Domnului; stele mult-luminoase ale tăriei celei înţelegătoare; stâlpii cei nesurpaţi ai Sionului celui de taină; florile Raiului, cele cu mireasmă spirituală; guri­le Cuvântului de aur; lau­da Niceei, podoaba lumii! Ru­gaţi-vă cu tot dinadinsul, pentru sufletele noastre.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!