Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (13.08.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 37.

Doamne, cu mânia ta să nu mă mustri,

nici cu urgia ta să mă cerţi.

Că săgeţile tale m-au lovit,

şi ai apăsat peste mine mâna ta.

Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei tale:

nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor mele.

Că fărădelegile mele au covârşit capul meu:

ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea.

Rănile mele miros urât şi-s pline de puroi,

din cauza nebuniei mele.

Chinuit sunt, şi m-am gârbovit de tot;

ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam.

Că şalele mele s-au umplut de putreziciune,

şi nu este sănătate în trupul meu.

Batjocorit am fost şi m-am umilit foarte:

răcnit-am, de suspinarea inimii mele.

Doamne, înaintea ta e toată dorinţa mea,

şi suspinul meu dinaintea ta nu s-a ascuns.

Inima  mea  s-a  tulburat, părăsitu-m-a virtutea mea:şi lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu mine.

Prietenii mei şi vecinii mei de mine s-au apropiat, şi s-au oprit, şi cei mai de aproape ai mei departe au stat.

Şi se sileau, cei ce căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele rele mie, grăiau de­şertăciuni, şi vicleşuguri ziua întreagă puneau la cale.

Iar eu, ca un surd, nu auzeam:

şi ca un mut, ce nu-şi deschide gura sa.

Şi m-am făcut ca un om, ce nu aude,

şi în gura sa nu are cuvinte de răspuns.

Că întru tine, Doamne, am nădăjduit:

tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.

Că am zis: nu cumva să se bucure de mine duşmanii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, asu­pra mea cu îngâmfare au grăit.

Că eu la lovituri mă aştept,

şi durerea mea înaintea mea este pururi.

Că fărădelegea mea o voi mărturisi,

şi nemângâiat sunt pentru păcatul meu.

Iar duşmanii mei trăiesc, şi s-au întărit mai mult decât mine: şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.

Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de rău mă vorbeau: pentru că eu căutam bunătatea.

Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu:

nu te depărta de mine.

Ia aminte spre ajutorul meu,

Doamne al mântuirii mele.

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dum­nezeul meu,

nu te depărta de mine.

Ia  aminte  spre  ajutorul meu,

Doamne  al mântuirii mele.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi­sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că­zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu­rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa­menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu­birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună eşti binecuvântat, cu Preas­fântul, şi bunul, şi de viaţă creatorul Tău Spirit, şi acum, şi pururi, şi în vecii ve­cilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul, glasul al VII-lea.

Schimbatu-te-ai la faţă în munte Hristoase Dumnezeule, arătând discipolilor Tăi mărirea Ta, pe cât puteau să înţeleagă; strălucească şi nouă păcătoşilor, lumina ta cea totdeauna fiitoare; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lu­mină mărire ţie.

Psalmi din catismele zilei

Psalmul 60

Al lui David.

Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea! De la marginile pământului către Tine am strigat; când s-a întristat inima mea, pe piatră m-ai înălţat. M-ai îndrumat, că ai fost speranţa mea, turn de tărie în faţa duşmanului. Locui-voi în locaşul Tău întotdeauna; mă voi acoperi cu acoperământul aripilor Tale, că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău. Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam. Va rămâne întotdeauna înaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul va păzi. Aşa voi cânta numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc promisiunile mele zi de zi.

Psalmul 61

Al lui David.

Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea; pentru că El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu şi Sprijinitorul meu; nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicaţi asupra omului? Căutaţi toţi a-l doborî, socotindu-l ca un zid înclinat şi ca un gard surpat! S-au sfătuit să doboare onoarea mea, alergat-au cu minciună; cu gura lor mă binecuvântau şi cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea; că El este Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu; nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea şi gloria mea; Dumnezeu este ajutorul meu şi speranţa mea este în Dumnezeu. Speraţi în El toată adunarea poporului; revărsaţi înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deşertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoşi sunt fiii oamenilor; în balanţă, toţi împreună sunt deşertăciune. Nu speraţi în nedreptate şi în jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea. O dată a vorbit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit: că puterea este a lui Dumnezeu şi a Ta, Doamne, este mila; că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al IV-lea.

Schimbarea omenească, ceea ce va să fie întru a doua şi înfricoşată venirea ta, cu mărire arătându-o Mântuitorule, în muntele Taborului te-ai schimbat la faţă, Ilie şi Moise vorbind către tine. Şi trei discipoli pe care împreună i-ai chemat; care văzând Stăpâne mărirea ta, de strălucirea ta s-au înspăimântat; cel ce ai arătat atunci acelora lumina ta, lu­minează sufletele noastre.

Psalmul 50

Vv 6-8

Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi  am fost conceput şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

Apoi:

Măreşte sufletul meu pe Domnul, Cel ce s-a schimbat la faţă în muntele Taborului.

Cântarea a IX-a : Irmos: Naşterca ta nestricată s-a arătat, Dumnezeu din coap­sele tale a ieşit; că s-a arătat purtător de trup pe pământ, şi cu oamenii a petrecut. Pen­tru aceasta pe tine Născătoare de Dum­nezeu, toţi te mărim.

Înspăimântaţi fiind cu acea nouă vărsare de lumină, dar îndată, luminându-se discipolii, au privit unul către altul, şi jos la pământ căzând, ţie Stă­pânului tuturor s-au închinat.

Voce de Dumnezeu suflată din nor s-a trimis, întărind minu­nea. Că Tatăl luminilor a stri­gat către apostoli: Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultaţi.

Luminătoarea

Cuvinte cel ce eşti lumină neschimbată, a Tatălui luminii celui nenăscut, întru arătată lumina ta, astăzi în Tabor am văzut lumină pe Tatăl, lumină şi pe Spiritul, care aduce la lumină toată făptura.

Laudele

Psalmul 148

vv. 7-12

Lăudaţi pe El toţi cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele care se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii.

Stihiră, glasul al IV-lea

Pe tine cel ce te-ai năs­cut din norul feciorcsc, şi trup te-ai făcut şi în muntele Taborului la faţă te-ai schimbat Doamne, şi de nor luminos te-ai înconjurat, discipolii stând îna­intea ta, vocea Părintelui pe tine Fiu iubit de faţă te-a arătat, ca pe cel de o fiinţă şi de pe un scaun. Pentru aceasta Petru mirându-sc a zis: Bine este a fi aici, neştiind ce vorbeşte. Binefăcătorule, mult Îndurate.

Mărire… . Şi acum… : glasul al VIII-lea

I-a urcat Hristos pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan în munte înalt, şi s-a schimbat la faţă înaintea lor, şi a strălucit faţa lui ca soarele şi hainele lui s-au făcut albe ca lumina, şi s-au arătat Moise şi Ilie vorbind cu El şi nor luminos i-a umbrit pe ei; şi iată glas din nor zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L ascultaţi.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare.Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.

Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!