Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (12.12.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 87

Al fiilor lui Core.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.  Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân­tuirii mele,

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.

Pătrundă la tine rugăciunea mea:

pleacă urechea ta spre ruga mea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea IV.

Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai luminii, şi ai zilei, şi moşteni ai bună­tăţilor tale cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de faţă, şi se roagă îm­preună cu noi, şi pe toţi fraţii noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul stă­pânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. – Ca mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururi stăruind cu îndrăznire, să preamărim numele tău cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfân­tului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul 1 :

Conciliul celui dintâi te-ai ară­tat apărător şi de minuni făcă­tor, de Dumnezeu purtătorule Spiridoane, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur l-ai prefăcut. Şi când ai cântat sfintele rugă­ciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinţite. Mărire Celui ce te-a preamărit pe tine ; Mărire Celui ce te-a în­cununat ; Mărire Celui celucrea­ză prin tine tuturor vindecări.

Mărire…, Şi acum…, al Născătoarei.

Gavriil zicând ţie, Fecioară: Bucură-te!, împreună cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire Celui ce S-a sălăşluit întru tine; Mărire Celui ce a ieşit din tine; Mărire Celui ce ne-a scăpat pe noi prin naşterea ta.

Psalm din catismele de la rând

Psalmul 104

Aliluia

1-22

Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui. Cântaţi-I şi-L lăudaţi pe El; spuneţi toate minunile Lui. Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al Lui; veselească-se inima celor ce caută pe Domnul. Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi; căutaţi fala Lui, totdeauna. Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care le-a făcut; de minunile Lui şi de judecăţile gurii Lui. Seminţia lui Avraam, robii Lui, fiii lui Iacob, aleşii Lui. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecăţile Lui. Adusu-şi-a aminte întotdeauna de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac. Şi l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă, şi lui Israel legătură eternă, zicând: „Ţie îţi voi da pământul Canaan, partea moştenirii tale”.Atunci când erau ei puţini la număr şi străini în pământul lor şi au trecut de la un neam la altul, de la o împărăţie la un alt popor, N-a lăsat om să le facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le: „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei”. Şi a chemat foamete pe pământ şi a sfărâmat paiul de grâu. Trimis-a înaintea lor om; rob a fost rânduit Iosif. L-au umilit, punând în lanţuri picioarele lui; prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul Lui. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul şi l-a eliberat, căpetenia poporului şi l-a liberat pe el. Pusu-l-a pe el domn casei lui şi căpetenie peste toată avuţia lui, ca să înveţe pe căpeteniile lui, ca pe sine însuşi şi pe bătrânii lui să-i înţelepţească. Şi a intrat Israel în Egipt şi Iacob a locuit ca străin, în pământul lui Ham.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul al 3-lea :

Şarpele l-ai prefăcut în aur, sfinte, şi cu puterea cuvin­telor tale ai nimicit pe nelegiui­tul şi vicleanul Arie, de Dumne­zeu purtătorule. Iar împăratu­lui te-ai făcut doctor, prealăudate, morţi ai înviat şi demoni ai alungat. Pentru aceasta adunându-ne, ierarhe, lăudăm amintirea ta cea preaonorată.

Mărire…, Şi acum…, a Înainteserbării:

Umplutu-s-au de bucurie toate marginile pământului; că Năs­cătoarea de Dumnezeu se gră­beşte să nască pe împăratul a toate. O, minune netâlcuită ! Cel fără,de început începe şi Cel fără de trup Se întrupează ; pe­ştera primeşte înăuntru pe Cel ce ţine toate. Veseleşte-te, Betleeme, şi făptura să salte în zi­ua Înainteserbării.

Psalmul 50

Vv. 12-15

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 50-51

A făcut tărie cu braţul său Domnul; i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Fiul Părintelui, Cel fără de început, Cel de o fiinţă cu Ta­tăl şi împreună-veşnic, deosebindu-te în mijlocul de Dum­nezeu purtătorilor Părinţi şi astupând gurile celor fără de lege, ierarhe preafericite.

Soare prealuminos, podoaba părinţilor, lauda preoţilor şi împreună-locuitorule cu înge­rii, cu rugăciunile tale învredni­ceşte de Lumina cea neînserată pe cei care celebrează acum cu bu­curie amintirea ta cea de lumi­nă purtătoare.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Te-a preamărit Domnul, ferici­te, cu cele mai mari minuni şi semne. Că la dumnezeiescul Conciliu ai predicat o Treime, şi morţi ai înviat, şarpele în aur l-ai prefăcut, iar curgerea râului cu minunatele tale rugăciuni ai oprit-o şi ai trecut-o.

Laudele

Psalmul 149

vv. 1-4

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.

Mărire…, glasul al 4-lea :

Cuvioase părinte, ierarhe prea­mărite, de apostoleasca învăţăţură plin fiind şi locaş dumne­zeiescului Spirit prin viaţă îmbu­nătăţită arătându-te, ai alungat lupii Bisericii prin învăţături şi dreapta credinţă lăniurit ai arătat-o ; stâlp şi apărător al drep­tei cinstiri de Dumnezeu ai fost. Pentru aceasta şi minuni făcând, în toate marginile, şarpele în aur l-ai prefăcut şi pe fe­meia cea moartă prin întrebare ai ridicat-o. Ci, o, vrednicule de laudă între părinţi şi cu dască­lii împreună-vorbitorule, roagă-te Mîntuitorului să mântu­iască sufletele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei:

De toate nevoile păzeşte pe ro­bii tăi, binecuvântată Născătoa­re de Dumnezeu, ca să te mă­rim pe tine, speranţa sufletelor noastre.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!