Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (12.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 3.
Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.
Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep¬tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 7.
Dumnezeule si Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşter¬nuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschi¬derea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se; cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugam ţie: orice am greşit până în ora de acum, cu cuvântul, sau cu lu¬crul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururi. – Fie stăpânirea împără¬ţiei tale pururi binecuvântată şi preamă¬rită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul sfintei, glasul al 4-lea.
Mieluşeaua Ta, Isuse, Tatiana, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o sacrificiu fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
Mărire…, Şi acum…, al Serbării glasul 1.
În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Căci glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; şi Spiritulul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie.
Psalm din catismele zilei
Psalmul 35
A lui David.
Necredinţa călcătorului de lege spune inimii mele, că nu este în el frica de Dumnezeu. El singur se amăgeşte în ochii săi, când zice că ar fi urmărind fărădelegea şi ar fi urând-o. Cuvintele gurii lui fărădelege şi înşelăciune; n-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fărădelege a gândit în aşternutul său, în toată calea cea bună n-a stat şi răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila Ta şi adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adânc mare; oameni şi animale vei scăpa Doamne. Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor spera. Se vor sătura din grăsimea casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie şi mâna păcătoşilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toţi cei ce lucrează fărădelegea; alungaţi au fost şi nu vor putea să stea.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna sfinte, glasul 1:
Născându-te, sfântă Tatiana, din părinţi binecredincioşi şi petrecându-ţi viaţa în curăţie, te-ai făcut mireasă a Mântuitorului Hristos. Aceluia roagă-te să dăruiască pace şi mare milă celor care sărbătores sfântă amintirea ta.
Mărire… Şi acum…, a Sărbătorii, glasul al 4-lea:
Iordane, râule pentru ce privind te-ai mirat? Gol am văzut pe Cel nevăzut şi m-am spăimântat Şi cum nu m-aş fi spăimântat de El şi nu m-aş fi întors? Îngerii, văzându-L, s-au înfricoşat şi cerul s-a spăimântat; pământul s-a cutremurat; iar marea şi toate cele văzute şi cele nevăzute s-au îngrozit. Hristos S-a arătat la Iordan, să sfinţească apele.
Psalmul 50
Vv 3-5
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
Imediat:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 46
Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Cântarea a IX-a : Irmos.
S-a înspăimântat de aceasta cerul, şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine. Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.
Izvor sigilat şi grădină închisă, frumusețe onorată şi sfinţită, mireasă a lui Hristos nestricată, sacrificiu şi prinos, mieluşea şi frumoasă porumbiţă a Stăpânului tuturor, te predicăm, pe tine, Tatiana.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-rea fe¬ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs-cătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea sfintei martire.
Pentru dragostea lui Hristos ai răbdat chinuri, Tatiana, ceea ce cu cuget curajosc puterea demonilor vitejeşte ai pierdut; pentru aceasta toţi cu credinţă te fericim.
Mărire… Şi acum…, a Serbării.
S-a arătat Mântuitorul, Harul şi Adevărul, în apele Iordanului şi a luminat pe toţi cei ce erau întru întuneric şi în umbră dormeau. Pentru că a venit şi S-a arătat Lumina cea neapropiată.
Laudele
Psalmul 148
vv. 1-6
Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stihiră
Glasul al 6-lea.
Stih: Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit; şi ţie, Iordane, că te-ai întors înapoi?
Lepădându-ne de cele pămân¬teşti ca de nişte lucruri păgubi¬toare, veniţi cu înţelegere să ne curăţim simţurile; şi văzând pe Hristos botezându-Se cu trupul de Ioan, Înaintemergătorul, toţi mărindu-L pe El, cu credinţă să strigăm: bine eşti cuvântat Cel ce Te-ai arătat, Dumnezeul nostru, mărire Ţie.
Mărire… Şi acum…, glasul al 4-lea:
Veniţi să urmăm fecioarelor celor înţelepte; veniţi să întâmpinăm pe Stăpânul, Cel ce Se arată; că a venit ca un mire la Ioan. Iordanul văzându-te s-a temut şi a aşteptat; Ioan a strigat: nu cutez a mă atinge de creştetul Celui fără de moarte; Spiritul S-a coborât în chip de porumbel, ca să sfinţească apele; şi glas din cer s-a auzit: Acesta este Fiul Meu, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc; Doamne, mărire Ţie.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!