Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (09.10.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Amin.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea IX.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul sfântului apostol, glasul al III-lea.

            Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Mărire…, al cuviosului, glasul I.

            Locuitor al pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Andronic. Şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire Celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire Celui ce te-a încununat pe tine, mărire Celui ce lucrează prin tine tuturor vindecări.

 Şi acum… . al Născătoarei.

            Gabriel zicând ţie, Fecioară: Bucură-te!, împreună cu glasul S-a întrupat stăpânul tuturor întru tine, chivotul sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Mărire Celui ce S-a aşezat în tine; mărire Celui ce a ieşit din tine; mărire Celui ce ne-a mântuit pe noi, prin naşterea ta.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 74

Al lui Asaf.

Te vom lăuda  pe Tine, Dumnezeule, Te vom lăuda  şi vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale. «Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. S-a cutremurat pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el; Eu am întărit coloanele lui». Şi am zis celor fără de lege: «Nu fa­ceţi fărădelege!», şi păcătoşilor: «Nu înălţaţi fruntea! Nu ridicaţi la înălţime fruntea voastră, să nu vorbiţi nedreptate împo­triva lui Dumnezeu». Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munţii pustiei nu vine ajutorul; Ci Dumnezeu este Judecătorul; pe unul îl umileşte, şi pe altul îl înalţă. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pă­mântului. Iar eu mă voi bucura în veac, voi cânta Dumnezeului lui Iacob. Şi toate frunţile păcătoşilor voi zdrobi şi se va înălţa fruntea dreptului.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al III-lea.

Apostole sfinte Iacobe, cel ce ai străbătut marginile pământului, învăţând popoarele cele întunecate să creadă în Treimea cea de o fiinţă, stând acum înaintea scaunului lui Hristos, roagă-te cu ardoare pen­tru noi, cei care celebrăm cu cre­dinţă amintirea ta cea de peste an; ca să ne dăruiască iertare de greşeli, ca un îndurat şi iu­bitor de oameni.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei:

Dumnezeieştii firi părtaşi ne­am făcut prin tine Născătoare de Dumnezeu totdeauna Fecioară; că ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat; pentru aceea după demnitate toţi cu bună credinţă te mărim.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

Apoi: Cântarea a IX-a : Irmos:

Eva prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Copilul ce ai purtat în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te mărim.

Înfrumuseţat fiind cu frumuseţea Stăpânului cea neasemănată, de Dumnezeu înţelepţite, şi în­frumuseţat cu strălucire, lumi­nezi ca fulgerul, şi foarte bucu­rându-te Iacobe, umbli cu adevărat împrejurul scaunului Zidito­rului şi Dumnezeu, unde sunt cetele apostolilor, preafericite.

Izvorăşti harul cel nedeşertat al mirurilor, şi tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă, le dai vindecare , bolilor, părinte Andronic.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Ca un tăinuitor şi apostol, serv preaaleas lui Hristos unuia Stăpânului, Iacobe de Dumnezeu vestitorule, pe Acesta roagă-L să dea poporului nos­tru învingere, şi curăţire de păca­te, întru tot lăudate, celor care celebrează preasfântă amintirea ta.

Mărire… . Şi acum…, a Născătoarei:

P e tine Fecioară profeţii mai înainte te-au numit potir şi toiag, tăbliţă, munte netăiat şi sicriu, masă şi sfeşnic poleit cu aur; iar noi te lăudăm după demnitate de Dumnezeu Născă­toare.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Stihiră, glasul al II-lea.

Lăsând cele pământeşti ai ur­mat lui Hristos, şi însemnându-te cu suflarea Sfântului Spirit, ai fost trimis de Dânsul către nea­murile cele pierdute, ca să în­torci pe oameni la lumina cu­noştinţei de Dumnezeu, apos­tole Iacobe ; şi sfârşind nevoinţele dumnezeieştii tale patimi, şi chinurile cele de multe feluri, ţi-ai dat sufletul lui Hristos, Pe Acela roagă-L, preafericite, să dăruiască nouă mare milă.

Mărire…, glasul I.

Pe focul cel gânditor, care lu­minează minţile şi arde păcate­le, primindu-l înăuntrul inimii, apostolul lui Hristos şi discipolul, străluceşte cu adevărat în­tru neluminatele inimi ale nea­murilor, cu tainice raze ale în­văţăturilor ; dar şi arde bas­mele rău-credincioşilor cele ca surcelele; căci astfel de lucrare are focul Spiritului. O, minune străină şi înfricoşătoare ! Limba cea de lut, firea cea de tină, trupul cel de ţărână, au primit cunoştinţa cea gânditoare şi nematerială. Ci o, tainicule al celor nevorbite, şi al privirilor ce­reşti, Iacobe prealăudate! Roagă-te să se lumineze şi sufletele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei.

Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne, şi ale Născă­toarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi ca un îndurat.

 

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!