Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (11.06.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului; Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierule al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 62.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi  sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.

Lipitu-s-a de tine sufletul meu,

şi dreapta ta m-a sprijinit.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 9.

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor tale porunci, ca toate pof­tele trupului călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt spre bună-plăcerea ta gândind şi făcând. – Că tu eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mă­rire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. –

Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul al 3-lea.

            Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 8-lea.

            Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepti pe pescari ai aratat, trimiţându-le lor Spiritul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie.

Psalm din catismele zilei.

Psalmul 75

Al lui Asaf.

Cunoscut este în Iudeea Dum­nezeu; în Israel mare este numele Lui. Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui şi locaşul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia şi războiul. Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici. S-au tulburat toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor, şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit mâinile. De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreţii pe cai. Tu înfricoşător eşti, şi cine va sta împotriva mâniei Tale? Din cer ai făcut să se audă jude­cată; pământul s-a temut şi s-a liniştit, când s-a ridicat la judecată Dum­nezeu, ca să mântuiască pe toţi blânzii pământului. Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va celebra. Faceţi promisiuni şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru. Toţi cei dimprejurul Lui vor aduce daruri Celui înfricoşător şi Celui ce ia spiritele căpeteniilor, Celui înfricoşător împăraţilor pământului.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. De 3 ori.

Sedealna,

 glasul  al 4-lea.

Cu strălucirile cele dătătoare de lumină, ca nişte stele, cu învăţăturile lui Dumnezeu a sfintei propovăduiri, luminaţi marginile pământului, tăinuitori cereşti, apostoli ai Domnului.

Mărire…, Şi acum…, glasul al 4-lea.

Venind Spiritul cel Sfânt prin a Sa putere, Hristoase, precum ai promis Apostolilor, a adunat limbile, cele deosebite, ale amestecului tuturor neamurilor, într-o singură glăsuire a credinţei în Treimea cea nezidită; ci aşează-L şi întru noi, ne rugăm Ţie, Bunule, Iubitorule de oameni.

Psalmul 50

             Vv 9-11

Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.

Condacul, glasul al 4-lea:

Împreună şezător pe scaun cu Apostolii, şi podoabă arhiereilor te-ai făcut, Fericite, prin martiriu mărindu-te ai strălucit ca un soare, luminând pe toţi. Sfinţite Antipa, şi risipind noaptea cea adâncă a necredinţei. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un dumnezeiesc sfinţit martir şi dătător de vindecări.

Icos

Învăţându-te sfintele cuvinte, ucenice al Cuvântului, pe cei cufundaţi cumplit întru necuvântarea cea de demult, fii ai luminii i-ai făcut, întinzându-ţi în adâncurile necunoştinţei cinstitul şi sfinţitul tău năvod; şi ai prins neamurile cele ascultătoare, şi gândurile lor cele înţelepte prin înşelăciune, uscate fiind cu văpaia mulţimii dumnezeilor, arându-le cu dumnezeiescul plug, cu roua cuvântării de Dumnezeu celei luminate; pe cei ce mai înainte erau fii ai mâniei, fii ai lui Dumnezeu i-ai făcut, Bartolomee al Domnului apostole.

Sinaxar

În această lună, in ziua a unsprezecea, amintirea sfinţilor apostoli Bartolomeu şi Barnaba.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca 1, 48-49

Că mi-a făcut lucruri mărite cel puternic şi sfânt este numele lui. Mila lui este din neam în neam spre cei care se tem de El.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi:

Luminătoarea

Bartolomeu şi Barnaba cel de Dumnezeu primit, astăzi, întru sfântă pomenirea lor, acum de noi, după datorie luminat sunt lăudaţi ca nişte apostoli ai lui Hristos şi discipoli, care se roagă pentru noi, cei care celebrăm sfântă amintirea lor.

Laudele

Psalmul 148

vv. 13-14

Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.

Mărire…,  glasul al 5-lea:

Precum înţelepciunea lui Dumnezeu Cuvântul, Cel împreună-veşnic cu Tatăl, mai înainte a zis în Evanghelie: Voi sunteţi viţe roditoare, prealăudaţilor apostoli, care pe strugurele cel copt şi frumos în mlădiţele voastre îl aduceţi. Pe Acesta credincioşii mâncându-L, ne îndulcim gustul spre veselie. Bartolomee de Dumnezeu primite şi Barnaba, fiule al mângâierii, cu dinadinsul rugaţi-vă pentru sufletele noastre.

Şi acum…, glasul al 2-lea:

În curţile Tale Te voi lăuda pe Tine, Mântuitorul lumii, şi, ge- nunchii plecându-mi, mă voi închina puterii Tale celei neînvinse, seara şi dimineaţa şi la amiază, şi în toată vremea Te voi binecuvânta, Doamne!

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!