Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (10.11.2013)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 19

A lui David.

Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al III-lea.

            Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti. Că a făcut învingere cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte; Cel întâi-născut din morţi S-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare milă.

Al Apostolilor, glasul al III-lea.

            Sfinţilor Apostoli, rugaţi-L pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Mărire… . Al martirului, glasul al IV-lea.

            Martirul Tău, Doamne, Orest, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Şi acum… .   Al Născătoarei.

            Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 18

A lui David.

Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.Nu sunt vorbe, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.În soare şi-a pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din cămara sa. Se va bucura ca un uriaş, care aleargă drumul lui.De la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura lui.Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte copiii; judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite. Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele. Că robul Tău le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are. Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă şi de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare. Şi vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta totdeauna; Doamne, Ajutorul meu şi Răscumpărătorul meu.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna

Glasul al III-lea.

De neschimbarea Dumnezeirii Tale şi de patima Ta cea de bunăvoie, Doamne, înspăimântându-se iadul, s-a tânguit: mă cutremur de înfăţişarea nestricată a trupului, văd pe Cel nevăzut, tainic luptându-se cu mine. De aceea şi cei pe care îi ţin cântă: mărire, Hristoase, Învierii Tale!

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Înspăimântând cu vederea, liniştind cu vorbele, îngerul cel strălucitor a zis femeilor purtătoare de mir: de ce-L căutaţi pe Cel viu în mormânt? S-a ridicat, golind mormintele. Recunoaşteţi-L pe Cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii; ziceţi lui Dumnezeu: cât sunt de înfricoşătoare lucrările Tale, căci ai mântuit neamul omenesc!

Antifonul III

Cei care se tem de Domnul vor umbla fericiţi în cărările poruncilor, căci vor mânca tot fructul cel de viaţă dătător. Veseleşte- Te, întâiule păstor al turmei, împrejurul mesei Tale văzând pe fiii Tăi purtând ramuri de fapte bune.

Mărire … Şi acum…

În Spiritul Sfânt este toată bogăţia măririi, din Care vine şi viaţă la toată zidirea; căci este lăudat împreună cu Tatăl şi cu Cuvântul.

Prochimenul

Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, pentru

că a întărit lumea, care nu se va clinti. (ps. 95, 10)

cu stihul: Cântaţi Domnului cântare nouă. (ps. 32, 3)

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan: (20, 19-31)

Şi fiind seară, în ziua aceea, întâi a săptămânii, şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi discipolii de frica iudeilor, a venit Isus şi a stat în mijloc şi le‑a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le‑a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s‑au bucurat discipolii, văzând pe Domnul. Şi Isus le‑a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M‑a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le‑a zis: Luaţi Spirit Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine vor fi ţinute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci au zis lui ceilalţi discipoli: Am văzut pe Domnul! Dar el le‑a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnele cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi după opt zile, discipolii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Isus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma şi I‑a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Isus i‑a zis: Pentru că M‑ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n‑au văzut şi au crezut! Şi încă multe alte minuni a făcut Isus înaintea discipolilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s‑au scris, ca să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Imediat :

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luca 1, 46

Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

 Chipul naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum, te rugăm, să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Au ajuns către cele mai pre­sus de lume marele Olimpas şi Sosipatru, dimpreună şi cu prealăudatul Rodion, Terţiu şi Cvart şi Erast preasfinţitul. Şi acum se roagă Mântuitorului pentru lume.

Învingând pe tirani, după mul­te chinuri te-ai mutat că­tre Dumnezeu cu bucurie pri­mind darurile învingerii, ca un înarmat curajos, ca un învingător mare, ca un soldat ales al lui Hristos, Oreste preafericite.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii .

Uşile fiind încuiate, Stăpâne, când ai intrat, pe Apostoli de Spirit Preasfânt i-ai umplut, în chip de pace suflând peste ei; cărora a lega şi a dezlega păcatele le-ai zis; şi după opt zile, coasta şi mâinile tale lui Toma le-ai arătat: cu care strigăm: Domn, şi Dumnezeu tu eşti.

 

Mărire…, a Apostolilor.

Rodion, Sosipatru şi Olimpas şi Terţiu şi Erast, împreună cu Cvart, să fie lăudaţi acum cu strălucire după datorie, ca nişte apostoli şi discipoli ai lui Hris­tos, rugându-se pentru noi, cei care celebrăm sfinţita lor amintire.

Şi acum… .   A Născătoarei.

Pe Fiul tău, dacă l-ai văzut înviat din mormânt a treia zi, dumnezeiască Mi­reasă, preasfântă Fecioară, toată întristarea ai lepădat-o, care ca o Maică ai suferit, când l-ai văzut pătimind; şi de bucurie umplându-te, cu învăţăceii lui mărindu-l, îl lauzi. De aceea, pe cei care acum te vestesc, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-i.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Stihiră, glasul al III-lea.

Toate s-au umplut de bucurie, luând dovada Învierii; căci Maria Magdalena a venit la mormânt şi a aflat un înger stand pe piatră, cu veşmintele strălucind şi zicând: de ce-L căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? Nu este aici, ci S-a ridicat, precum a zis, mergând mai înainte în Galileea.

Mărire…: a Evangheliei, glasul al V-lea.

La sfârşitul vremilor, fiind seară într-una a sâmbetelor, ai stat înaintea prietenilor, Hristoase, şi cu minuni miracol ai adeverit: învierea ta din morţi, cu intrarea ta, uşile fiind încuiate; ci ai umplut de bucurie pe învăţăcei, şi Spirit Sfânt le-ai dăruit, şi pu­terea iertării păcatelor le-ai împărtăşit, şi pe Toma nu l-ai lăsat, să se afunde în valul necredinţei. Pentru aceasta, dă-ne şi nouă cunoştinţă adevărată, şi iertare de greşeli milostive Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!