Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (1.06.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 20

A lui David.

Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este mărirea lui întru mântuirea Ta, glorie şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul speră în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Mâna Ta se află peste toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul Învierii,

glasul al 6-lea.

Puterile îngereşti la mormântul Tău şi străjerii au amorţit; şi sta Maria la mormânt, căutând preacuratul Tău trup. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul. Întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă, Cel ce ai înviat din morţi, Doamne, mărire Ţie!

Mărire…, glasul al 8-lea.

Preamărit eşti Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai aşezat pe Părinţii noştri luminători pe pământ, şi printr-înşii pe noi toţi la adevărata credinţă ne-ai îndreptat, Mult-îndurate, mărire Ţie!

Şi acum… . al Sărbătorii, glasul al 4-lea.

Înălţatu-Te-ai în mărire, Hristoase Dumnezeule nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduinţa Sfântului Spirit, încredinţându-se ei prin binecuvântare, că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul  lumii.

Psalm din catismele zilei

Psalmul 13

Al lui David.

Zis-a cel nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu!» Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este, până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înţelepţii cei care lucrează fărădelegea? Cei care mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este cu neamul drepţilor. Săracul speră în Domnul, şi voi a-ţi râs de speranţa lui zicând: Cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiţi a-i poporului Său, se va bucura Iacob şi se va veseli Israel.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna,

glasul al 6-lea.

Prin moartea Ta cea de bunăvoie am aflat viaţa cea fără de moarte, Atotputernice şi Unule Mântuitor al tuturor; că Tu cu mult onorată Învierea Ta pe toţi i-ai chemat, Cel ce ai stricat biruinţa iadului şi acul morţii.

Binecuvântările învierii.

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.

Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe  tine  între cei  morţi  socotit fiind,  şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm­preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.

Pentru ce, din compătimire, miruri cu la­crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.

Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la  mormântul  tău,  tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.

Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve­nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.

Mărire – A Treimii.

Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu­rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce  s-a  întrupat din tine,  Dumnezeu  şi  om.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.

Ipacoiul

Cu moartea Ta cea de bunăvoie şi făcătoare de viaţă, Hristoase, porţile iadului sfărmându-le, ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult, şi înviind din morţi, ai mântuit din stricăciune viaţa noastră.

Antifonul 1

La cer ochii mei ridic, către Tine, Cuvinte: îndură-te de mine, ca să trăiesc pentru Tine.

Miluieşte-ne pe noi, cei defăimaţi, făcându-ne vase de bună folosinţă pentru tine.

Mărire… Şi acum…

În Sfântul Spirit este începutul a toată mântuirea: dacă Acesta suflă, după vrednicie, spre cineva, curând îl ridică din cele de pe pământ, îl înaripează, îl creşte şi îl aşează sus.

Prochimenul

Doamne, deşteaptă puterea Ta şi vino, ca să ne mântuieşti (ps. 79,2 ).

Stih: Cel care  paşti pe Israel, ia aminte. (ps. 79, 1)

Evanghelia după sfântul Ioan (21, 1-14):

În vremea aceea, sculându‑Se din morţi, Isus S‑a arătat iarăşi discipolilor la Marea Tiberiadei şi S‑a arătat aşa: Erau împreună Simon‑Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zevedeu şi alţi doi din discipolii Lui. Simon‑Petru le‑a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi i‑au zis ei: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s‑au urcat în corabie, şi în noaptea aceea n‑au prins nimic. Iar făcându‑se dimineaţă, Isus a stat la ţărm; dar discipolii n‑au ştiut  că  este  Isus.  Deci  le‑a zis Isus: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei I‑au răspuns: Nu. Iar El le‑a zis: Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat‑o şi nu mai puteau s‑o tragă de mulţimea peştilor. Şi a zis lui Petru discipolul acela pe care‑l iubea Isus: Domnul este! Deci Simon‑Petru, auzind că este Domnul, şi‑a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s‑a aruncat în apă. Şi ceilalţi discipoli au venit cu corabia, căci nu erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, trăgând mreaja cu peşti. Deci, când au ieşit la ţărm au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi pâine. Isus le‑a zis: Aduceţi din peştii pe care i‑aţi prins acum. Simon‑Petru s‑a urcat în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de peşti mari: o sută cincizeci şi trei şi, deşi erau atâţia, nu s‑a rupt mreaja. Isus le‑a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din discipoli nu îndrăznea să‑L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul. Deci a venit Isus şi a luat pâinea şi le‑a dat lor, şi de asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară când Isus S‑a arătat discipolilor, după ce S‑a sculat din morţi.

Imediat:

Învierea lui Hristos văzând, să ne închi­năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în­chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău­dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen­tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Condacul, glasul al 8-lea:

            Predicarea Apostolilor şi dogmele Părinţilor au întărit Bisericii o singură credinţă; care purtând haina adevărului, cea ţesută din Teologia cea de sus, drept învaţă şi măreşte taina cea mare a dreptei adorări de Dumnezeu.

Icosul

            Să ascultăm Biserica lui Dumnezeu, care strigă cu înaltă glăsuire: cel însetat să vină la Mine şi să bea; paharul pe care-l ţin Eu, este pahar al înţelepciunii; băutura Lui am dres-o cu cuvântul adevărului, turnând nu din apa vorbirii împotrivă, ci dintr-a mărturisirii; din care bând Israel cel de acum vede pe Dumnezeu, vorbind: vedeţi, că Eu însumi sunt şi nu Mă schimb; Eu sunt Dumnezeu întâi, Eu şi după acestea şi afară de Mine nu este altul nicidecum. Cei ce se împărtăşesc din Acesta se vor sătura şi vor lăuda taina cea mare a dreptei adorări de Dumnezeu.

Sinaxarul

În această zi, Duminica a şasea după Paşti, sărbătorim întâiul Conciliu Ecumenic, din Niceea, al celor 318 Părinţi, purtători de Dumnezeu.

Pentru rugăciunile lor, Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi! Amin.

Cântarea a 9-a:

Canonul Sfinţilor Părinţi

Cuvântul, Cel mai înainte de veci, Cel împreună cu Tatăl fără de început şi împreună pe scaun şezător, aflându-vă pe voi ajutoare, v-a adunat, înarmându-vă cu puterea cea tare a Spiritului; pe Care acum, Preasfinţiţilor, împreună cu oştirile cereşti, totdeauna Îl măriţi.

Păşunea ereziei celei cumplite a lui Arie aţi îngrădit-o ca nişte doctori ai sufletelor şi ai trupurilor, punând înaintea tuturor sfântul Simbol al credinţei; pe care acum noi avându-l, pururi mărim pomenirea voastră, lucrătorilor de cele sfinte.

Mărire…

Hristoase, Cel ce eşti lumină preacurată, scapă sufletul meu de negura patimilor, cu rugăciunile slujitorilor Tăi, Stăpâne, care acum Te-au predicat pe Tine fără de început, nezidit, Făcător a toate şi Dumnezeu, împreună fără de început cu Tatăl.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Acum s-a dăruit morţilor înviere, prin naşterea ta cea neînţeleasă şi de negrăit, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; că Viaţa, îmbrăcând trup din tine, a strălucit tuturor şi tristeţea   morţii în chip vădit a risipit.

Sfânt este  Domnul Dumnezeul nostru.  (de 2 ori)

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.

Luminătoarea Învierii:

Marea Tiberiadei, odinioară, cu fiii lui Zebedeu, pe Natanael, cu Petru şi cu alţi doi, şi pe Toma, i-a avut la pescuit; care, după porunca lui Hristos de-a dreapta aruncând, au prins mulţime de peşti; pe care Petru cunoscându-l, către dânsul a înotat; cărora a treia oară s-a arătat, şi pâine le-a arătat, şi peşte pe cărbuni.

Mărire…, a Părinţilor:

Amintirea dumnezeieştilor Părinţi serbând astăzi, cu mijlocirile lor ne rugăm Ţie, Preaîndurate : scapă poporul Tău, Doamne, de toată vătămarea ereziilor şi ne învredniceşte pe toţi să-L mărim pe Tatăl, pe Cuvântul şi pe Spiritul Sfânt.

Şi acum…, a Înălţării:

Privind discipolii la Tine, Te-ai înălţat, Hristoase, la Tatăl, împreună cu El stând. Îngerii, înainte alergând, strigau: ridicaţi porţile, ridicaţi! Căci împăratul S-a înălţat  la  mărirea  cea începătoare de lumină.

Apoi: Laudele.

Toată suflarea să laude pe Domnul.

Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.

Ţie se cu­vine cântare, Dumnezeule.

Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.

Mărire… , glasul al 8-lea:

Ceata Sfinţilor Părinţi, adunându-se de la marginile lumii, a dogmatizat o fiinţă şi o fire a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, şi învăţătura despre Dumnezeu au predat-o cu claritate Bisericii;  pe  care,  lăudându-i  cu credinţă, să-i fericim, zicând: o, dumnezeiască tabără, ostaşi vorbitori de Dumnezeu ai oştirii Domnului; luceferi mult luminători ai cerului spiritual; turnurile cele de nesurpat ale Sionului celui tainic; florile raiului cele cu mireasma Mirului; gurile cele cu totul de aur ale Cuvântului; lauda Niceei, diadema lumii, rugaţi-vă neîncetat pentru sufletele noastre.

Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.

Preabinecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că prin cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta, cântând strigăm: Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit aşa, mărire ţie.

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!