Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (09.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 3.
Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.
Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 7.
Dumnezeule si Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru că a ne ruga, precum se; cuvine, nu ştim, de nu ne vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. Pentru aceasta ne rugam ţie: orice am greşit până în ora de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea noastră pururi. – Fie stăpânirea împărăţiei tale pururi binecuvântată şi preamărită, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:
Aliluia (de 3 ori)
Din timpul nopţii aleargă spiritul meu către Tine Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile Tale pe pământ.
Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pământ.
Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mânca.
Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pământului.
Aliluia.
Troparele Treimice, glasul al 6-lea

Heruvimii, stând înainte cu frică, şi serafimii, spăimântându-se cu cutremur, întreit sfântă cântare aduc cu glas fără de tăcere. Cu care şi noi păcătoşii strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fără de trup, îndură-Te de noi.
Mărire…
Cu guri fără de trup, cu doxologii fără tăcere, cei cu câte şase aripi cântă Ţie întreit sfântă cântare, Dumnezeul nostru; iar noi cei de pe pământ, cu buze nevrednice laudă Ţie înălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, îndură-Te de noi.
Şi acum…
Pe Unimea Dumnezeirii în Treime, în unire neamestecată O slăvim şi cântare îngerească strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-Te de noi.
Psalm din catismele zilei
Psalmul 35
A lui David.
Necredinţa călcătorului de lege spune inimii mele, că nu este în el frica de Dumnezeu. El singur se amăgeşte în ochii săi, când zice că ar fi urmărind fărădelegea şi ar fi urând-o. Cuvintele gurii lui fărădelege şi înşelăciune; n-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fărădelege a gândit în aşternutul său, în toată calea cea bună n-a stat şi răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila Ta şi adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adânc mare; oameni şi animale vei scăpa Doamne. Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor spera. Se vor sătura din grăsimea casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie şi mâna păcătoşilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toţi cei ce lucrează fărădelegea; alungaţi au fost şi nu vor putea să stea.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna,
glasul al 8-lea.
Cu focul înfrânării să ardem toţi ca pe nişte uscăciuni, zburdările patimilor şi văpaia cea nestinsă să o stingem acum cu izvoare de lacrimi; strigând Celui ce va să judece tot pământul: Mântuitorule milostive, Doamne, păzeşte-ne pe noi neosândiţi, dându-ne iertare de greşeli.
Scara Paradisului
Ioan Scărarul
Să grijim ca nu cumva din necurăţie să înceteze mustrările de conştiinţă, pentru că acesta este rezultatul răutăţii noastre. Semnul liberării noastre dintru cădere este acela de a ne socoti pururi datori.
Nimic nu egalează şi nici nu depăşeşte îndurarea lui Dumnezeu. Din această cauză cel ce disperă îşi este călău sieşi (s-a ucis pe sine). Semnul necontenitei griji de pocăinţă este acela de a ne socoti vrednici de toate necazurile văzute şi nevăzute care ni se întîmplă, şi încă de altele mai mari. După ce a văzut Moise pe Dumnezeu în rug, s-a reîntors iarăşi în Egipt, adică întru întunecime, şi poate la lucrarea de cărămizi pentru Faraon, adică pentru Diavolul. Dar a revenit, de data aceasta urcându-se însă nu numai până la rug, ci şi în munte. Cel ce a prins sensul imaginii acesteia nu va dispera vreodată. A sărăcit şi marele Iov, dar iarăşi îndoit s-a îmbogăţit.
Păcatele în care cad cei leneşi după ce au fost chemaţi la o viaţă sfântă sunt periculoase, ca unele ce pălmuiesc speranţa eliberării de patimi şi ca unele ce-i determină a se socoti fericiţi numai pentru aceea că au putut ieşi din groapa în care s-au prăbuşit. Ia seama, căci nu ne întoarcem la Dumnezeu pe drumul pe care ne-am rătăcit, ci pe un altul mai scurt.
Am văzut doi inşi mergând spre Domnul în acelaşi fel şi în acelaşi timp; unul era bătrân şi exercitat în osteneli, iar celălalt care era ucenic ( tânăr) a alergat mai repede decât bătrânul şi a căzut primul în mormântul smereniei.
Să luăm toţi aminte, mai ales însă cei ce au căzut, a nu ne lăsa duşi în eroare de Origen cel fără de Dumnezeu, a cărui greşită învăţătură despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu este atât de repede primită de către cei ce iubesc desfătările. Focul rugăciunii care consumă materia se va aprinde în cugetarea, dar mai ales în pocăinţa mea. Sfinţii osândiţi de care v-am vorbit înainte să vă fie vouă hotar, exemplu, model şi chip al smereniei, pe care s-o- aplicaţi la rândul vostru. De carte nu mai ai nicidecum nevoie în timpul vieţii tale, până când îţi va apărea Hristos Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu întru învierea unei desăvârşite pocăinţe. Amin.
Psalmul 50
Vv 3-5
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
Imediat:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat :
Luca 1, 46
Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Cântarea a IX-a : Irmos.
Fiul Părintelui celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, întrupându-se din Fecioara, s-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risi- pite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu cea prealăudată, o mărim.
Învrednicindu-vă să dobândiţi lumina cea mai presus de fire, bucuria cea negrăită şi strălucire, scăpaţi acum de necazuri şi de nevoi şi de înşelăciunea duşmanului, pe cei ce cu dragoste vă cinstesc pe voi, ca pe nişte viteji ai lui Hristos, martirilor patruzeci.
După care se cântă sau se recită :
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea.
Doamne, trimite sufletelor noastre lumina Ta cea pururea veşnică, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.
Laudele
Psalmul 148
vv. 1-6
Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.
Apoi :
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. (ps. 89, 16-18)
Stihiră, glasul al 4-lea.
M-am îmbrăcat cu întinăciune cea rea a greşelilor mele, şi din bucuria cămării am fost izgonit. Îndură-Te de mine cu nespusă îndurarea Ta, ca spre fiul cel pierdut, Dumnezeule, şi mă miluieşte.
Mărire…, glasul al 5-lea:
Purtătorilor de învingere ai lui Hristos, cu amintirea măritei voastre pătimiri, aţi făcut cinstitul post şi mai luminat. Că patruzeci fiind la număr, sfinţiţi postul cel de patruzeci de zile, urmând cu pătimirea voastră pentru Hristos, patimii Lui celei mântuitoare. Pentru aceasta, având îndrăznire, rugaţi-vă să ajungem cu pace şi la învierea cea de a treia zi a Dumnezeului şi Mântuitorului sufletelor noastre.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:
Te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, şi te mărim credincioşii, după datorie, ceea ce eşti cetate neclintită, zid nesurpat, ocrotitoare tare şi scăparea sufletelor noastre.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.
În Biserica măririi tale stând, în cer ni se pare că stăm, Născătoare de Dumnezeu; ceea ce eşti poarta cerească, deschide nouă uşa milostivirii tale.
Împărate ceresc, pe credincios poporul nostru păzeşte-l; credinţa întăreşte-o; pe păgâni îmblânzeşte-i; lumea în pace o păzeşte; sfântă casa acesta bine o ocroteşte; pe cei mai înainte adormiţi părinţii şi fraţii noştri în corturile drepţilor aşează-i; şi pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un bun şi iubitor de oameni.
Rugăciunea sfântului Efrem
Doamne şi Stăpâne al vieţii mele, nu-mi da mie spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie, şi al grăirii în deşert.
Iar spiritul curăţiei, al umilţinţei, al răbdării şi al dragostei dăruieşte- mi-l mie robului tău.
Aşa, Doamne împărate, dăruieşte-mi mie, ca să-mi văd greşelile mele, si să nu condamn pe fratele meu; că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.
Apoi imediat:
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!