Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (07.03.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 142
Al lui David.
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,
şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)
Apoi: Spiritul tău cel bun mă va povăţui la pământ drept.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 6.
Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieţii noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la Mântuitorul şi Creatorul de bine al sufletelor noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopţii ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu ajutorul Hristosului tău. Pomeneşte, Doamne, şi pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. – Că tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor noastre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, si Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, pe glasul al 2-lea.
Stih: Fericiţi sunt, pe care i-ai ales, şi i-ai primit, Doamne şi amintirea lor din neam neam.
Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor aşeza, şi seminţia lor va moşteni pământul.
Troparele, glasul al 2-lea:
Apostolilor, martirilor şi profeţilor, ierarhilor, cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta şi credinţa aţi păzit-o, îndrăznire având către Mântuitorul, vă rugăm ca pe Acela ca pe un bun să-L rugaţi pentru noi, ca să mântuiască sufletele noastre.
Mărire…, al morţilor:
Pomeneşte, Doamne, ca un bun sufletele robilor Tăi, şi câte în viaţă au greşit iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat numai Tu, Cel ce poţi şi celor răposaţi a le da odihnă.
Şi acum…, al Născătoarei:
Maică sfântă a luminii celei negrăite, cu îngereşti cântări pe tine cinstindu-te, cu dreaptă credinţă te mărim.
Psalm din catimele zilei.
Psalmul  118
Aliluia.
89-108
Întotdeauna, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer; în neam şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne. După rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt servitoare ţie. Dacă n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit intru necazul meu. Niciodată nu voi uita îndreptările Tale, că în ele m-ai făcut să trăiesc, Doamne. Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Mărturiile Tale am priceput. La tot lucrul împlinit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit. Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe duşmanii mei mai înţelepţit cu porunca Ta, că întotdeauna este a mea. Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, că la mărturiile Tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat. De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale. De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea! Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii. Lumină picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele. Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale. Umilit am fost până în sfârşit: Doamne, viază-mă, după cuvântul Tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna
Glasul al 5-lea.
Minunile sfinţilor Tăi martiri, zid neînvins ne-ai dat nouă Hristoase, Dumnezeule. Pentru rugăciunile lor, risipeşte gândurile păgânilor, şi sceptrurile împărăţiei le întăreşte, ca Cel singur bun şi de oameni iubitor.
Mărire… Şi acum…, a Născătoarei:
Cel ce din Fecioară ai răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, şi prin ea fii luminii ne-ai arătat, miluieşte-ne pe noi.
Troparele morţilor.
Stih: Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.
Ceata Sfinţilor a aflat izvorul vieţii, şi uşa raiului; să aflu şi eu calea prin pocăinţă: eu sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă Mântuitorule, şi mă mântuieşte.
Bine eşti cuvântat, Doamne, —
Cei ce pe mielul lui Dumnezeu aţi vestit, şi aţi fost înjunghiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrânitoare şi pururea veşnică, sfinţilor Martiri, aceluia cu dinadinsul vă rugaţi: să ne dăruiească dezlegare de greşeli.
Bine eşti cuvântat, Doamne, —
Cei ce în viaţă, pe calea cea strâmtă şi cu scârbe aţi umblat, toţi, care Crucea ca jug aţi luat, şi cu credinţă m-aţi urmat: veniţi şi luaţi darurile, pe care vi le-am gătit vouă, şi cununile cereşti.
Bine eşti cuvântat, Doamne, —
Chipul măririi tale celei negrăite sunt, deşi port rănile păcatelor; îndură-te de zidirea ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu mila ta, şi moştenirea cea dorită dăruieşte-mi-o, făcându-mă iarăşi cetăţean al raiului.
Bine eşti cuvântat, Doamne, —
Cel ce odinioară dintru nefiinţă m-ai zidit, şi cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai onorat, iar pentru călcarea poruncii iarăşi m-ai întors în pământ, din care am fost luat: ridică-mă la cel după asemănare, cu mărirea cea dintâi iarăşi împodobindu-mă.
Bine eşti cuvântat, Doamne, —
Odihneşte, Dumnezeule, pe robii tăi, şi-i aşează în rai, unde cetele sfinţilor, Doamne, şi drepţii, ca stelele, strălucesc; pe adormiţii robii tăi odihneşte-i: trecând cu vederea toate greşelile lor.
Mărire — A Treimii.
Întreita strălucire a unei Dumnezeiri cu bună credinţă să o lăudăm, strigând: Sfânt eşti, Părinte fără de început Fiule celîmpreună fără de început, şi Spirite dumnezeiesc; luminează-ne pe noi, cei ce cu credinţă îţi slujim ţie, şi ne scoate din focul cel de veci.
Şi acum — A Născătoarei de Dumnezeu.
Bucură-te, Curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor: că neamul omenesc prin tine a aflat mântuire; prin tine şi noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu, curată şi binecuvântată.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.
Sedealna pentru cei morţi, glasul al 5-lea:
Odihneşte, Mântuitorul nostru, cu drepţii pe robii Tăi, şi îi aşează pe ei în curţile Tale, precum este scris; trecându-le, ca un bun, greşelile cele de voie şi cele fară de voie, şi toate cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Iubitorule de oameni.

Psalmul 50
             Vv 19-21
Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Apoi:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi!
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Imediat:
Luca I, 54-55
L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.
Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, cei mântuiţi prin tine, mărindu-te împreună cu cetele celor fără de trupuri.
Nu încetaţi să vă aduceţi aminte de noi cei care celebrăm astăzi amintirea cea sfântă a voastră, măriţilor martiri, acum când vă găsiţi înaintea lui Dumnezeu.
După care se cântă sau se recită:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luminătoarea
Cel ce ai împodobit cerul cu stele ca un Dumnezeu, şi prin sfinţii Tăi tot pământul ai luminat, Făcătorule a toate, pe cei ce Te laudă pe Tine mântuieste-i.
Psalmul 150
vv. 1-6
Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.
Mărire…, glasul al 5-lea:
Tu, Doamne, Cel ce m-ai zidit şi ai pus peste mine mâna Ta, mi-ai poruncit şi ai zis: Iarăşi vei merge în pământ. Povăţuieşte-mă la calea Ta cea dreaptă, iartă-mi greşelile şi Te rog mântuieşte-mă, Iubitorule de oameni.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:
Pe tine te fericim, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos, Cel ce are mare milă.
Doxologia mică
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îţi mulţumim Ţie pentru mărirea Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţinătorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine.Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am sperat întru Tine. Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrările mânilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Ţi se cuvine laudă, Ţie Ţi se cuvine cântare, Ţie mărire Ţi se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, şi acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Stihoavna laudelor
Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor aşeza, şi seminţia lor va moşteni pământul.

Mărire…, glasul  al 5-lea.
Unde sunt adunarea profeţilor, cetele Apostolilor şi ale martirilor, şi toţi care din veac s-au îndreptăţit, cu mântuitoarea Ta patimă şi cu sângele, cu care ai răscumpărat pe omul cel robit, acolo odihneşte pe cei ce au adormit în credinţă, ca un iubitor de oameni, iertându-le greşelile; că Tu singur fără de păcat ai vieţuit pe pământ, singur sfânt şi singur liber între cei morţi. Pentru aceasta dă robilor Tăi odihnă şi mare milă.
Şi acum…, a Născătoarei:
Pe noi cei robiţi de legea păcatului, ne-ai eliberat stăpână, concepând în pântece pe Dătătorul de lege şi Împăratul-Hristos, ceea ce eşti singură Maică-Fecioară ; prin Care ne îndreptăţim în dar şi prin har. Pe Care acum roagă-L, să aşeze în cartea vieţii sufletele celor ce te laudă pe tine. Maica lui Dumnezeu. Ca prin mijlocirea ta mântuindu-ne, ceea ce eşti cu totul fără prihană, să câştigăm răscumpărarea cea dorită a Fiului tău, închinându-ne Lui, Celui ce dă lumii mare milă.
Apoi :
Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!