Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (07.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Amin.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 62.
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfânt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de măduvă şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, pradă vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce vorbesc nedreptăţi.
Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la tine, că ai fost ajutorul meu, şi sub acoperemântul aripilor tale mă voi bucura.
Lipitu-s-a de tine sufletul meu,
şi dreapta ta m-a sprijinit.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 3.
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt po¬runcile tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugă¬ciunile de dimineaţa. – Că a ta este stăpânirea, şi a ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.
Şi îndată cântăm, pe glasul de rând sau citim:
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul Sfântului glasul al 2-lea:
Amintirea dreptului este cu laude; iar ţie îţi este de ajuns mărturia Domnului, Înainte¬mergătorule. Căci te-ai arătat cu adevărat mai onorat şi decât profeţii. Căci te-ai şi învrednicit să botezi în ape pe Cel vestit. Drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel care S-a arătat în trup, pe Cel care a ridicat păcatul lumii, şi ne-a dăruit nouă mare milă.

Mărire… Şi acum…, glasul 1.
În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Căci glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu- Te; şi Spiritulul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie.
Psalm din catismele zilei.
Psalmul 80
Al lui Asaf.
Bucuraţi-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigaţi Dumnezeului lui Iacob! Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane; cântaţi dulce din psaltire şi din alăută! Sunaţi din trâmbiţă, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre! Că poruncă pentru Israel este şi dispoziţie a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif, când a ieşit din pământul Egiptului, şi a auzit limba pe care n-o ştia: „Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coşuri. Întru suferinţă M-ai chemat şi te-am scăpat, te-am auzit în mijlocul furtunii şi te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie, Israele: De Mă vei asculta pe Mine, nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin, că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura şi o voi umple pe ea. Dar n-a ascultat poporul Meu glasul Meu şi Israel n-a căutat la Mine. Şi i-am lăsat să umble după dorinţele inimilor lor şi au mers după cugetele lor. Dacă M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele, i-aş fi supus de tot pe duşmanii lor şi aş fi pus mâna Mea pe asupritorii lor. Duşmanii Domnului L-au minţit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac. Că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales şi cu miere din stâncă i-a săturat pe ei”.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori.
Sedealna,
glasul 1.
Peste Isus, Cel născut din Fecioara Maria şi botezat în Iordan de la Ioan, Spiritul S-a coborât, în chip văzut de porumbel. De aceea profetul cu îngerii a zis, strigând: mărire venirii Tale, Hristoase; mărire împărăţiei Tale; mărire iconomiei Tale, unule Iubitorule de oameni.
Mărimurile
Stih: 1. Iată, m-am îndepărtat fugind şi m-am aşezat în pustie (Ps.54,7).
Stihiră:
Te mărim, Sfinte Ioane, Înainte mergătorule şi Botezătorule al Mântuitoru1ui; şi cinstim mărită amintirea ta.
Stihuri:
2. A privit la Tine faţa mea; faţa Ta, Doamne, o voi căuta (Ps. 26,13).
3. Pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre (Ps.16, 5 )
4. Adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus, mila Ta şi adevărul Tău n-am ascuns în faţa marii adunări. ( Ps.39,13).
5. Zis-am celor care fac fărădelege: nu faceţi fărădelege; iar celor care greşesc: nu vă înălţaţi fruntea (Ps. 74,3).
6. Şi limba mea va învăţa dreptatea Ta, toată ziua lauda Ta ( Ps. 34,21).
Mărire … , glasul I:
Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spiritule Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.
Şi acum … , acelaşi glas:
Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)
Sedealna
Glasul al 2-lea.
Turtureaua cea iubitoare de pustiu, sfântul Ioan, vestind pocăinţa, a arătat celor care veniseră la Iordan pe Mântuitorul Hristos ca ajutător al celor în necazuri şi în dureri; pe Acela Îl roagă acum să mântuiască pe cei care- L cinstesc.
Citire din Evanghelia după Sfântul Marcu:
(I, 7-11)
Şi predica, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Spirit Sfânt. Şi în zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Spiritul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.
Psalmul 50
Vv 9-11
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.
Mărire … glasul al 2-lea
Pentru rugăciunile sfântului profet şi Înaintemergător Ioan, Milostive, curăţă mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum …
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţă mulţimea greşelilor noastre.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.
Stihira, glasul al VI-lea:
Sfinte Ioane Botezătorule, cel care ai arătat celor care veneau la tine la râul Iordan căile vieţii, strigând: îndreptaţi inimile voastre Domnului, prin rugăciunile tale mântuieşte sufletele noastre, de chinurile care vor fi, ale celor care serbăm amintirea ta sfântă.
Apoi:
Cântarea a IX-a. Irmos:
Măreşte, suflete al meu, pe cel ce în Iordan şi de la Ioan a luat botezul.
Nu se pricepe toată limba , să te laude după vrednicie, şi se întunecă şi mintea ce mai presus de lume, să cânte ţie, Născătoare de Dumnezeu; însă fiind bună, primeşte credinţa. Căci ştii iubirea noastră cea de Dum¬nezeu insuflată, căci tu creştinilor eşti folositoare: pe tine te mărim.
Măreşte, suflete al meu, pe cel dintre profeti, marele Înaintemergător. Botezătorule al lui Hristos, roagă-te pentru noi.
Cel care a arătat viaţă deopotrivă cu a celor fără trup, împreună cu cetele îngereşti se bucură şi stă înaintea tronului Stăpânului, iertare şi mântuire cerând pentru cei care-l laudă.
Luminătoarea
Profet mai presus decât profeţii şi mai mare decât toţi cei născuti din femeie te-a numit Stăpânul, mai înainte; căci pe Cel pe care toţi profeţii şi Legea l-au vestit, pe Hristos, tu L-ai văzut în trup. Pe Care şi botezându-L, te-a arătat mai onorat decât toţi.
Laudele
Psalmul 148
vv. 13-14
Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului care se apropie de El.
Mărire…, glasul al 6-lea :
Înger din pântece steril ai ieşit, Botezătorule, din scutece în pustiu te-ai aşezat şi sigiliu tuturor profeţilor te-ai arătat că Cel pe Care aceia în multe feluri L-au privit şi în cuvinte greu de înţeles L-au vestitit, pe Acela te¬-ai învrednicit să-L botezi în Iordan. Şi glas părintesc din cer ai auzit, Care a mărturisit însuşirea Lui de Fiu. Pe Spiritul L-ai văzut, în chip de porumbel, glas aducând asupra Celui botezat. O, cel care eşti mai presus decât toţi profeţii, nu înceta să te rogi pentru noi, care celebrăm cu credinţă amintirea ta.
Şi acum…, glasul al 2-lea.
Astăzi Hristos a venit să Se boteze la Iordan. Astăzi Ioan s-a atins de creştetul Stăpânului. Puterile cereşti s-au înspăimântat, văzând taină minunată. Marea a văzut şi a fugit; Iordanul văzând s-a întors. Iar noi, cei care ne-am luminat, strigăm: mărire lui Dumnezeu, Celui care S-a arătat pe pământ, a fost văzut şi lumea a luminat.
Apoi :
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!