Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (06.12.2014)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 142

Al lui David.

Doamne, auzi rugăciunea mea, as­cultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Duşmanul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e spiritul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slă­bit spiritul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este speranţa. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de duşmanii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe duşmanii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta,

şi să nu intri la judecată cu robul tău. (de 3 ori)

Apoi: Spiritul tău cel bun mă va po­văţui la pământ drept.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 12.

Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv păcatelor noastre, şi pri­meşte rugăciunea noastră, întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la Dumnezeul cel mi­lostiv şi atotputernic. Străluceşte în ini­mile noastre soarele cel adevărat al drep­tăţii tale; luminează mintea noastră, şi sim­ţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem la viaţa cea veşnică -pentru că la tine este izvorul vieţii- şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea luminii tale celei neapropiate. – Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, si în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. Cu stihurile lui:

Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.

Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi­ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Tropar, glasul al 4-lea :

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei ta­le, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bo­gate ; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Mărire…, Şi acum… . Al Născătoarei.

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care înviind pe Cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Psalmi din catimele zilei.

Psalmul  117

Aliluia.

16-29

        Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!» Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepţii vor intra prin ea. Te voi lăuda, că m-ai auzit şi mi-ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; v-am binecuvântat pe voi, din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramui umbroase până la coamele altarului Dumnezeul meu eşti Tu voi lăuda; Dumnezeul meu eşti şi te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi mi-ai fost mie spre mântuire. Lăudaţi pe Domnul, că este bun, în veac este mila Lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna glasul al 8-lea:

Mărire … , glasul 1.

Podobie: Mormântul Tău …

Cu razele minunilor strălu­ceşti pe pământ sfinte Nicolae, înţelepte şi toată limba o în­demni spre mărirea şi lauda Celui ce te-a preamărit pe pă­mânt; pe Care roagă-L să mântuiască de toată primejdia pe cei care onorează cu credinţă şi cu dragoste amintirea ta, cel care eşti alesul părinţilor.

Şi acum … , a Născătoarei:

Marie, cinstit locaş al Stăpâ­nului, ridică-ne pe noi cei că­zuţi în adâncul cumplitei disperări, şi al greşelilor şi al necazurilor; că tu eşti mântuirea păcătoşilor şi ajutătoare şi sprijinitoare tare şi te înduri de robii tăi.

PSALMUL 134

Versete alese

Căci va judeca Domnul pe poporul Său,

Şi de slujitorii Săi se va îndura.

Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti.

Gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea.

Urechi au şi nu vor auzi, căci nu este suflare în gura lor.

Asemeni lor să fie toţi cei care-i fac,

Şi toţi cei care se încred în ei.

Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul;

Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul,

Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul;

Cei care vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul.

Binecuvântat este Domnul din Sion,

Cel care locuieşte în Ierusalim. Aliluia.

Mărimurile

Stih: 1. Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei care locuiţi în lume (ps.48,1 ).

Stihiră:

Te mărim, sfinţitorule Părinte Nicolae şi cinstim sfântă amintirea ta; căci tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Stihuri:

2. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele, pricepere (Ps.48, 4).

3. Doamne, am iubit bunăcuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii măririi Tale (Ps.25,8 ).

4. Gura dreptului grăieşte înţelepciune şi limba lui rosteşte dreptate (Ps.36,30 ).

5. Întru amintire eternă va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme (Ps.111,6 ).

6. Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps.83,5 ).

Mărire … , glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum … , acelaşi glas:

Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

După mărimuri, sedealna, glasul al IV-lea:

Podobie: Degrab ne întâmpină …

Ocrotitor fierbinte al Bisericii lui Hristos te-ai arătat Nicolae, nimicind cu îndrăznire, învă­ţăturile ereziilor celor fără Dumnezeu şi tuturor îndreptar al dreptei-credinţe te-ai arătat, ru­gându-te pentru toţi cei care ur­mează dumnezeieştile tale în­văţături şi îndemnuri.

Antifonul I al glasului al 4-lea

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi mă mântuieşte.

Cei care urâţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; căci precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Mărire …  Şi acum…

Prin Sfântul Spirit tot sufletul trăieşte şi prin curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Spirit izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura spre rodire de viaţă.

Prochimenul,

glasul al 4-lea.

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Stih: Sfinţilor celor care sunt pe pământul Lui, minunate le-a făcut Domnul toate voile Sale.

Citire din Evanghelia după sfântul Ioan

( 10,9-16)

Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ie şi şi paşune va afla. Hoţul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeste şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie sa le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turma şi un pastor.

Psalmul 50

             Vv 19-21

Jertfa lui Dumnezeu, spiritul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va dispreţui. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi !

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Imediat :

Luca I, 54-55

L-a primit pe Israel robul său, căci şi-a adus aminte de îndurarea sa: precum a grăit către părinţii noştri: lui Avraam şi seminţiei lui, până în veac.

Apoi Cântarea a IX-a : Irmos.

Taină străină văd, şi minunată: cer fiind peştera, scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea locaş, întru care s-a culcat cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudându-l, îl mărim.

Primeşte, Nicolae, ca vredni­că de tine cântarea acestei mici osteneli, precum Hristos a pri­mit cei doi bănuţi a-i văduvei. Nu te scârbi de fapta mea, căci din dragoste, iar nu mândrindu-mă, am îndrăznit una ca aceasta, de trei ori fericite.

După care se cântă sau se recită :

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită şi prea nevinovată şi Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul L-ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luminătoarea

Podobie: Femei auziţi glas …

Pe marele arhipăstor şi ierarh pe întâiul-stătător al celor din Mira, pe Nicolae, toţi să-l lău­dăm; căci a scăpat pe cei trei băr­baţi care din nedreptate aveau să moară şi împăratului ară­tându-i-se în vis şi lui Avlavie, a nimicit judecata cea nedreaptă.

Mărire … , asemenea:

Mult te-a preamărit Domnul prin minuni, ierarhe Nicolae, precum în viaţă şi după moarte. Căci chemând cineva cu toată credinţa numele tău sfânt, nu va fi oare, îndată auzit, găsind în tine un cald ocrotitor?

Şi acum … , a Născătoarei:

Fecioară, ceea ce ai născut pe Înţelepciunea cea Ipostatică, pe Cuvântul cel mai presus de fiinţă şi Doctorul tuturor, Hristos, Care vindecă plăgile şi rănile sufletului meu cele cum­plite şi îndelungate şi potoleşte gândurile cele necuviincioase ale inimii mele.

Psalmul 150

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui; Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; Lăudaţi-L pe El după mulţimea măririi Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; Lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Mărire … , glasul al 5-lea:

Să trâmbiţăm cu trâmbiţe de cântări, să ne bucurăm solemn şi să tresăltăm, bucurându-ne de sărbătoarea cea din fiecare an a purtătorului de Dumnezeu pă­rinte. Împăraţii şi conducătorii să alerge împreună şi să-l laude pe cel care, prin arătarea cea în­fricoşătoare în vis, l-a înduplecat pe împăratul să-i elibereze pe cei trei generali, care erau închişi fără vină. Păstorii şi învăţă­torii adunându-ne să-l  lăudăm pe păstorul cel întocmai râvni­tor Bunului Păstor; cei bolnavi să-l lăudăm pe doctorul, cei din primejdii pe mântuitorul, păcă­toşii pe ocrotitorul, săracii vis­tieria, cei din supărări pe mân­gâietorul, călătorii pe cel îm­preună-călător, cei care sunt pe mare pe cârmuitorul şi toţi, pe marele ierarh lăudându-l, pe cel care pretutindeni întâmpină cu căldură, zicând aşa: prea­sfinte Nicolae, întâmpină-ne şi ne scote din nevoia aceasta de acum şi scapă turma ta, cu rugăciunile tale.

Şi acum … , a Născătoarei, acelaşi glas:

Să trâmbiţăm cu trâmbiţe de cântări, că împărăteasa a toate, Mama-Fecioară, privind de sus, încununează cu binecuvântări pe cei ce o laudă. Îm­păraţii şi credincioşii să alerge împreună şi să o laude cu cântări pe Împărăteasa, care a născut pe Împăratul, Cel care a binevoit să elibereze, cu iubirea de oa­meni, pe cei stăpâniţi odinioară de moarte. Păstorii şi învăţă­torii, adunându-ne, să o lăudăm pe preacurata pe Mama Bunului Păstor, sfeşnicul cel strălucitor ca aurul, norul cel purtător de lu­mină, pe cea mai desfătată de­cât cerurile, chivotul cel însu­fleţit, tronul Stăpânului cel în chipul focului, cupa de aur cea de mană primitoare, uşa Cuvântului cea încuiată, mântuirea tuturor creştinilor; şi cu cântări de Dumnezeu cuvântă­toare lăudându-o, aşa să zicem: cămară a Cuvântului, învred­niceşte-ne pe noi smeriţii de Îm­părăţia cerurilor; căci nimic nu este cu neputinţă mijlocirii tale.

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!