Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (04.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierule al bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 19
A lui David.
Să te audă Domnul în ziua amărăciunii şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijine pe tine. Amintească tot sacrificiul tău şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale. Îl va auzi pe el din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ridicat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:
Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che¬maţi numele lui cel sfânt .
Stih 2. Toate neamurile m-au înconju¬rat, şi în numele Domnului le-am învins.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul Învierii,
glasul al 5-lea.
Pe Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Spiritul, Care S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră, să-L lăudăm credincioşii şi să I ne închinăm; că a binevoit a Se urca cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda, şi a scula pe cei morţi, întru mărită Învierea Sa.
Troparul apostolilor, glasul al 3-lea.
Sfinţilor apostoli, rugaţi-L pe milostivul Dumnezeu, să dea iertare de greşeli su¬fletelor noastre.
Mărire…, al cuviosului, glasul al 8-lea:
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teoctist, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.
Şi acum…, al Înaiteserbării, glasul al 4-lea.
Găteşte-te Zavuloane, şi bine te împodobeşte Neftalime; Iordane râule stai, primeşte săltând pe Stăpânul cel ce vine să se boteze. Bu¬cură-te Adame, împreună cu strămoaşa. Nu vă ascundeţi ca mai înainte în rai. Că cel ce v-a văzut pe voi goi, s-a arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi. Hristos s-a arătat, toată făptura vrând să o înnoiască.
Psalm din catismele zilei
Psalmul 12
Al lui David.
Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi clădi gânduri i sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea? Până când se va înălţa duşmanul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică duşmanul meu: «întăritu-m-am asupra lui». Cei ce mă necăjesc se vor bucura dacă mă voi clătina. Iar eu spre îndurarea Ta am sperat bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine, şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedealna
Glasul al 5-lea.
Doamne, în mijlocul celor osândiţi Te-au pironit călcătorii de lege şi cu suliţa coasta Ta au împuns, Îndurate, şi îngropare ai primit, Cel ce ai sfărâmat porţile iadului, şi ai înviat a treia zi. Alergat-au femeile să Te vadă, şi au vestit apostolilor învierea. Preaînălţate Mântuitorule, pe Care Te laudă îngerii, binecuvântate Doamne, mărire Ţie!
Mărire… Și acum…, glasul al 4-lea.
Iată vine la Iordan Hri¬stos, şi cheamă pe Înaintemergătorul: Vino să mă bo¬tezi pe mine, cel ce curăţesc tot păcatul lumii cu apele râului! Tinde-ţi mâna ta spre dumnezeiescul meu creştet; că am venit să vindec greşelile mâinii.

Binecuvântările învierii.
Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale.
Adunarea îngerească s-a mirat, văzându-te pe tine între cei morţi socotit fiind, şi puterea morţii stricând, Mântuitorule, şi îm¬preună cu tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi eliberându-i.
Pentru ce, din compătimire, miruri cu la¬crimi amestecaţi, o învăţăcele? grăit-a îngerul, cel ce a strălucit în mormânt, către Purtătoarele de mir; vedeţi voi mormântul, şi cunoaşteţi, că Mântuitorul din mormânt a înviat.
Foarte de dimineaţă Purtătoarele de mir au alergat la mormântul tău, tânguindu-se; ci înaintea lor a stat îngerul, şi a zis: vremea tânguirii a trecut, nu plângeţi, ci spuneţi Apostolilor învierea.
Purtătoarele de mir femei, cu miruri ve¬nind la mormântul tău, Mântuitorule, au plâns; iar îngerul către dânsele a grăit zicând: Pentru ce socotiţi cu cei morţi pe cel viu? Că a înviat din mormânt, ca un Dumnezeu.
Mărire – A Treimii.
Închinămu-ne Tatălui, şi Fiului acestuia, şi Spiritului celui sfânt: Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.
Şi acum – A Născătoarei de Dumnezeu.
Pe Dătătorul de viaţă născându-l, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, şi bucu¬rie Evei, în locul întristării, ai dăruit; şi pe cei căzuţi din viaţă la aceeaşi i-a îndreptat: cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu şi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.
Ipacoiul
De îngerească vedere înspăimântându-se cu mintea femeile purtătoare de mir, şi prin dumnezeiasca înviere luminându-şi sufletele, Apostolilor ziceau: binevestiţi între neamuri Învierea Domnului, Cel care împreună-lucrează prin minuni şi ne dăruieşte mare milă.
Antifonul 1
Când sunt necăjit, ca David cânt Ţie, Mântuitorul meu: Mântuieşte sufletul meu de limba vicleană.
Fericită este viaţa pustinicilor, care ce se înaripează cu dumnezeiescul dor.
Mărire…, Şi acum…
Prin Spiritul Sfânt se ţin toate cele văzute, împreună cu cele nevăzute; că însuşi stăpânitor fiind, este cu adevărat Unul din Treime.
Prochimenul
Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, să se înalţe mâna Ta, că Tu împărăţeşti în veci.
Stih:Te voi lăuda, Doamne, cu toată inima mea, şi voi spune toate minunile Tale
Citire din Evanghelia după sfântul Ioan: (20, 11-18)
În vremea aceea Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s‑a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în haine albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Isus. Şi aceia i‑au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le‑a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L‑au pus. Zicând acestea, ea s‑a întors cu faţa şi a văzut pe Isus stând, dar nu ştia că este Isus. Zis‑a ei Isus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I‑a zis: Doamne, dacă Tu L‑ai luat, spune‑mi unde L‑ai pus şi eu Îl voi ridica. Isus i‑a zis: Maria! Întorcându‑se, aceea I‑a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule). Isus i‑a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M‑am urcat la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă urc la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind discipolilor că a văzut pe Domnul şi acestea i‑a spus ei.
Imediat:
Învierea lui Hristos văzând, să ne închi¬năm sfântului Domn, lui Isus unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o preamărim. Că tu eşti Dumnezeul nostru: afară de tine pe altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii, să ne în¬chinăm sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit, prin Cruce, bucurie în toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lău¬dăm învierea lui: că răstignire răbdând pen¬tru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
Condacul apostolilor, glasul al 2-lea.
Podobie: Căutând cele de sus…
Ceata discipolilor lui Hri¬stos celor şaptezeci, să o lă¬udăm dumnezeieşte credincio¬şii astăzi şi să o sărbătorim. Că prin ei toţi ne-am învăţat să cinstim Treimea cea nede¬spărţită; că sunt luminători dumnezeieştii credinţe.
Icos.
Ceata celor şaptezeci de apostoli, să o lăudăm cu un glas credincioşii întru sfinţite cântări. Pe Ştefan, pe Prohor şi pe Sila, pe Nicanor, pe Timon, şi pe Amplie, pe Parmena, pe Apelin, pe Iacob, pe Filip, pe Aristarh pe Matia şi pe Irodion, pe Crescent, pe Flegont, pe Barnaba, pe Lin şi pe Olimp, pe Anania, pe Luca şi pe Asigcrist, pe Iason, pre Tit, pe Tadeu, pe Cesar şi pe Clement, pe Chefa, pe Iust, pe Erast şi pe Cleopa, pe Andronic, pe Ruf, pe Agav, pe Marcu, pe Sosten şi pe ceilalţi, că sunt lumină¬tori dumnezeieştii credinţe.
Sinaxar
În această lună în ziua a patra, Înainteserbarea Botezului Domnului şi Sinaxa sfinţilor celor şaptezeci de apostoli. Şi cuviosul părintele nostru Teoctist egumenul cel din Cucumia Siciliei, care în pace s-a săvârşit.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, îndură-Te şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Imediat :
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Luca 1, 46
Măreşte suflete al meu pe Domnul, şi spiritul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. (de 2 ori)
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt este Domnul.
Luminătoarea Învierii .
Doi îngeri văzând înăuntrul mormântului, Maria s-a înspăimântat, şi pe Hristos necunoscând, ca pe un grădinar l-a întrebat: Doamne, unde ai pus trupul lui Isus al meu? Şi după glas cunoscându-l, că era însuşi Mântuitorul, a auzit: nu te atinge de mine: spune fraţilor mei că mă duc la Tatăl.
Mărire…,
Părăsind lumea cei şapte¬zeci, Cuvinte, s-au făcut discipoli prin dragoste ţie Cuvân¬tului şi învăţătorului, curăţind prin credinţă lumea din necunoştinţă.
Şi acum, a Înainteserbării.
Găteşte-te Zabuloane, înfrumuseţează-te Neftalime. Ri¬dică Iordane pe Ziditorul tu¬turor şi Dumnezeu, care vi¬ne cu trup către tine, vrând ca să spele păcatele noastre.
Apoi: Laudele.
Toată suflarea să laude pe Domnul.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri.
Lăudaţi-l pe el întru cele de sus.
Ţie se cu¬vine cântare, Dumnezeule.
Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalţe-se mâna ta: nu uita de săracii tăi până la sfârşit.
Stihiră, glasul al 5-lea.
Doamne, precum ai ieşit din mormântul sigilat, aşa ai intrat şi la discipolii Tăi, prin uşile încuiate, arătându-le lor patimile trupului, pe care le-ai primit, Mântuitorule, îndelung-răbdând. Căci, ca Unul care eşti din sămânţa lui David, răni ai răbdat, iar ca Fiul lui Dumnezeu, lumea ai mântuit. Mare este mila Ta, Mântuitorule cel necuprins, miluieşte-ne pe noi.
Mărire…, glasul al 6-lea.
Ca să se plinească bunăvoinţa Tatălui, am venit pe pământ, îmbrăcându-mă în sărăcie. Cerul îmi este mie scaun, şi pământul aşternut, şi ţie capul îmi plec, că la aceasta am venit, botează-mă pe mine, şi întru mine se vor curăţi greşelile oamenilor.
Şi acum…,
Tu cel care cu lumină ai călăuzit pe Israel mai înainte, prin stâlp şi prin nor, şi l-ai rourat în pustie, tu cel ce stăpâneşti toate, cel ce eşti din fire negrăit, în chip de rob cum te-ai îmbrăcat? Nu mă voi atinge de tine focule, eu iarba. Însuţi mă botează, că mie îmi trebuie să iau cu¬răţire de la tine.
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!