Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (02.02.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase,  Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!

Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli­neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle­tele noastre.

Apoi alternativ:

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)

Psalmul 3.

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se ridică împotriva mea; Mulţi zic sufletului meu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!» Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, mărirea mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am ridicat căci Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care din toate părţile mă înconjoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe cei ce mă duşmănesc în deşert; dinţii păcătoşilor i-ai zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; deştep­tatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Rugăciunea 1.

Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul nostru, celui ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să ne rugăm îndu­rărilor tale, celor ce pururi le ai pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, să laude bunătatea ta cea ne­grăită. – Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului. – Cu stihurile lui:

Stih 1. Lăudaţi-L pe Domnul, şi che­maţi numele lui cel sfânt .

Stih 2. Toate neamurile m-au înconju­rat, şi în numele Domnului le-am învins.

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.

Troparul,

glasul 1.

Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dinîntuneric. Veselește-te și tu, Bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe răscumpărătorul sufletelor noastre, cel ce ne-ai dăruit nouă și învierea.

 

Psalm din catismele zilei

Psamul 24

Al lui David.

Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am sperat, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine duşmanii mei. Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în zadar. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. Adu-Ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le aminti. După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt milă şi  adevăr pentru cei ce caută aşezământul lui şi mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât. Păzeşte sufletul meu şi mă scapă, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.  Mântuieşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori

Sedealna, glasul 1:

Ceata îngerească să se înspăimânte de minune; iar noi, oamenii, văzând coborârea cea de negrăit a lui Dumnezeu, cu glasuri cântare să strigăm. Căci pe Acela de Care se cutremură puterile cereşti, pe pe unul Iubitorul de oameni, acum Îl cuprind mâinile bătrânului.

Mărimurile

Stih: 1. Răspuns-a inima mea cuvânt bun, spune-voi cântarea mea Împăratului (ps.4, 1).

Stihiră:

Te mărim, Dătătorule de viaţă, Hristoase, şi o cinstim pe Preacurată Mama Ta, de care, după Lege, ai fost adus acum în biserica Domnului.

Stihuri:

2. Prosperă şi domneşte, pentru adevar, blândeţe şi dreptate (ps.44, 5-6).

3. Ai iubit dreptatea şi ai urât fărădelegea (ps.44, 9).

4. Am văzut, Dumnezeule, intrarea Ta; văzut-am intrarea Dumnezeului şi Împăratului meu, în locaşul cel sfânt (ps.67, 25).

5. Sfântă este Biserica Ta, minunată întru dreptate (ps.67, 5).

6. Aşa voi cânta numelui Tău în veac, şi voi aştepta numele Tău, căci este bun înaintea tuturor cuvioşilor Tăi (ps. 60, 8).

Mărire…, glasul 1:

Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.

Şi acum…, acelaşi glas:

Bucură-te, ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Sedealna, glasul al 4-lea:

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Copil Te-ai făcut pentru mine, Cel care eşti din veşnicie; curăţirii Legii Te împărtăşeşti, Preacuratule Dumnezeu, ca să-mi încredinţezi trupul cel din Fecioară. Şi acestea Simeon în taină ştiindu-le Te-a recunoscut, Dumnezeu, Cel care Te-ai arătat în trup; şi ca pe o Viaţă Te-a cuprins şi bucurându-se, ca un bătrân, a strigat: liberează-mă, căci Te-am văzut, Viaţa tuturor.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Voi aminti numele Tău în tot neamul şi neamul (ps. 44,20).

Stih: Răspuns-a inima mea cuvânt bun. (ps. 44,1).

Evanghelia de la Luca:

(2, 25-32)

În vremea aceea, era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Spiritul Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de către Spiritul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Spiritului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul  Isus,  ca  să   facă   pentru   El  după obiceiul Legii, El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum liberează pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi mărire poporului Tău Israel.

 

Psalmul 50

Vv 3-5

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Spală-mă cu totul de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Mărire…, Şi acum…, a Născătoarei, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta…

Şi stihira, glasul al 6-lea:

Să se deschidă azi porţile cerului, căci luând început sub ani, Cuvântul Tatălui cel fără început, nedespărţindu-Se de a Sa Dumnezeire, ca un copil, la patruzeci de zile, este adus de bunăvoie în Templul Legii, de către Fecioara Maică, şi pe acesta în braţe Îl primeşte bătrânul strigând: acum eliberează pe robul tău, Stăpâne, căci au văzut ochi mei mântuirea Ta. Cel care ai venit în lume să mântuieşti neamul omenesc, Doamne, mărire Ţie!

Imediat:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-ne pe noi :

Stih: Pe Dumnezeirea cea în trei Străluciri şi Ipostasuri, cu dreaptă credinţă să o lăudăm.

Mi-ai dat, a strigat Simeon, bucuria mântuirii Tale, Hristoase! Primeşte pe slujitorul Tău, care a sfârşit de lucrat în umbra Legii, pe slujitorul predicator al harului celui nou, care cu laudă Te măreşte.

Stih: O, Fecioară Maria, luminează sufletul meu cel întunecat în chip cumplit de dulceţile vieţii.

Cu sfinţită cuviinţă profeţind Ana, înţeleapta, cuvioasa şi bătrâna, s-a mărturisit Stăpânului în Templu în chip lămurit, iar pe Născătoarea de Dumnezeu predicând-o tuturor celor de faţă a mărit-o.

Luminătoarea.

Cu Spiritul în Templu înainte stând ai primit în braţe pe Stăpânul Legii, strigând: acum eliberează-mă în pace de legătura trupului precum ai zis: căci au  văzut ochii mei descoperirea neamurilor şi mântuirea lui Israel.

Laudele

Psalmul 148

vv. 1-6

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au facut, El a poruncit şi s-au zidit. Le-a aşezat în veac şi în veacul veacului. Porunca le-a pus şi nu o vor trece.

Stihiră, glasul al 4-lea:

De sânurile Părintelui nedespărţindu-Te cu Dumnezeirea, Te-ai întrupat precum ai binevoit şi ţinut fiind în braţele pururi Fecioarei, Cel care ţii toate cu mâna Ta, Te-ai dat în mâinile primitorului de Dumnezeu Simeon, care pentru aceasta cu bucurie a strigat: acum eliberează în pace pe robul Tău, că Te-am văzut, Stăpâne.

Mărire… Şi acum…, glasul al 6-lea:

Cel ce în ziua de azi ai binevoit să Te culci pe mâini bătrâneşti, ca într-un car de heruvimi, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte-ne şi pe noi, cei care chemându- Te Te lăudăm. Mântuieşte sufletele noastre, de tirania patimilor ca un iubitor de oameni.

 

Apoi :

Doxologia mare

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi  Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)

Mărire – Şi acum

Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!