Rugăciunea de dimineaţă, cu texte alese din oficiul Utreniei (01.01.2015)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule. Spirite al adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le pli¬neşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te aşează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufle¬tele noastre.
Amin.
Apoi alternativ:
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. (de 3 ori)
Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. (de 2 ori)
Psalmul 87
Al fiilor lui Core.
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; am ajuns ca un om neajutorat, între cei morţi liber, ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi din mâna Ta. M-au pus în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor. Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele. Oare morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul
pierzării? Oare se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în
pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Teva întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţele mele, înălţat am fost, dar m-am
smerit şi m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.
Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mân¬tuirii mele,
ziua am strigat, şi noaptea, înaintea ta.
Pătrundă la tine rugăciunea mea:
pleacă urechea ta spre ruga mea.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Rugăciunea 10.
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii de păcate, şi a mărturi¬sirii, ne-ai arătat pocăinţa profetului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe noi cei că¬zuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne după mare mila ta, şi după mulţimea îndu¬rărilor tale curăţă fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi ascunse ale inimilor oa¬menilor, şi celui ce singur ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zidind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi prinos, întru sfintele tale altare. – Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iu¬birea de oameni a unuia-născut Fiului tău, cu care împreună binecuvântat eşti, cu preas¬fântul, şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Tău Spirit, acum, şi pururi, şi în vecii ve¬cilor. Amin.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Cu stihurile lui:
Stih 1. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune lucrurile Domnului.
Stih 2. Piatra, pe care au dispreţuit-o zi¬ditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului: de la Domnul s-a făcut această lucrare, şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; binecuvântat este, cel care vine în numele Domnului.
Troparul sfântului Vasile, glasul 1
În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, căci a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus ordine în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
Mărire… Şi acum … , al Sărbătorii, acelaşi glas:
Cel care şezi pe scaunul cel în chipul focului, în cele de sus, împreună cu Părintele cel fără început şi cu Dumnezeiescul Spirit, ai binevoit să Te naşti pe pământ din Fecioara, Mama Ta, care nu cunoaşte bărbat, Mântuitorule Isuse. De aceea ai fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Mărire sfatului Tău celui preabun; mărire orânduirii Tale; mărire smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.
Psalm din catismele de la rând
Psalmul 102
Al lui David
12-22
Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; Că El a cunoscut zidirea noastră, şi-a adus aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai c unoaşte nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, servii Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.
Mărire – Şi acum – Aliluia, aliluia, aliluia, mărire Ţie Dumnezeule. de 3 ori
Sedelnele, glasul al 5-lea:
Podobie: Pe Cuvântul cel împreună …
Toţi să-l lăudăm, ca pe o podoabă Împărătească a Bisericii lui Hristos, pe Vasile, comoara cea neîmpuţinată. Căci cu acestea el ne-a învătat să cinstim Sfânta Treime, Cea unită în fiinţă şi despărţită în feţe.
Mărire…, Şi acum…, a Sărbătorii, glasul 1:
Podobie: Mormântul Tău …
Creatorul tuturor şi Stăpânul lumii, Cel care este în cer împreună cu Tatăl şi cu Spiritul, Se taie împrejur pe pământ, ca un copil, a opta zi. Adevărat dumnezeieşti şi minunate sunt lucrările Tale! Căci Tu, Stăpâne, Te-ai tăiat împrejur pentru noi, Cel care eşti împlinirea Legii.
Mărimurile
Stih: 1. Strigaţi Domnului tot pământul. Cântaţi mărire numelui Său. Daţi mărire laudei Lui ( Ps.65,1).
Stihira Sărbătorii:
Te mărim Dătătorule de viaţă, Hristoase şi cinstim tăierea-împrejur după Lege, a preacuratului Tău trup.
Stihira Ierarhului:
Te mărim, Ierarhe al lui Hristos, Vasile, cel care în dreapta credinţă Biserica lui Hristos ai întărit-o şi fără greşeli ai păzit-o.
Stihuri:
2. Mântuire a trimis Domnul poporului Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui ( Ps110,9).
3. Auziţi acestea toate popoarele. Ascultaţi toţi cei care locuiţi în lume (Ps.48,l).
4. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere (Ps.48,3).
5. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac (Ps. 112,2).
6. Fericiţi cei care locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda (Ps. 83,5).
Mărire … , glasul 1:
Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.
Şi acum … , acelaşi glas:
Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, mărire Ţie, Dumnezeule (de trei ori)
După mărimuri sedealna sfântului, glasul al 8-lea:
Podobie: Pe Înţelepciunea …
Cu puterea dumnezeieştilor cuvinte ai nimicit ereziile întunecate şi toate pornirile lui Eunomie le-ai cufundat. Căci oamenilor ai vestit pe Spiritul a fi Dumnezeu, şi ai omorât cu înălţarea mâinilor pe duşmani, iar pe părtaşii lui Sabelie i-ai alungat şi toate părerile mincinoase ale lui Nestorie le-ai năruit; ierarhe Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce serbează cu dragoste sfântă amintirea ta.
Psalmul 50
Vv. 12-15
Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Spiritul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Spirit stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Mărire…, glasul al 2-lea:
Pentru rugăciunile ierarhului Vasile, Milostive, curăţă mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum …
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Îndurate, curăţă mulţimea greşelilor noastre.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Şi stihira, glasul al 6-lea:
S-a revărsat harul pe buzele tale, cuvioase părinte şi ai fost păstor Bisericii lui Hristos,¬ învăţând oile cele cuvântătoare, să creadă în Treimea cea de o fiinţă, într-o Dumnezeire.
Imediat :
Cântarea a 9-a :
Nu se cîntă: Ceea ce eşti mai cinstită… ci se cântă stihirile sărbătorii cu stihu-rile următoare, glasul al 2-lea :
Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită decât oştile cele de sus.
Irmosul:
Pe tine, ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel ce a răsărit mai înainte de soare, trupeşte la noi venind, din coapse fecioreşti în chip de negrăit L-ai întrupat, binecuvântată preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Alte stihuri şi stihiri, ale sfântului Vasile cel Mare :
Măreşte, suflete al meu, pe cel între ierarhi Vasile cel Mare.

În loc de Mărire…
Măreşte, suflete al meu, stăpânirea Dumnezeirii celei în trei ipostasuri şi nedes¬părţite.
În loc de Şi acum…
Măreşte, suflete al meu, pe cea prin care am fost răscumpăraţi din blestem.
Vasile, te-ai ţinut ca o oaie credincioasă pe urmele cele aducătoare de viaţă ale Arhipăstorului Hristos; că tu, cu desăvârşire, părinte, ţi-ai dat viaţa tiranului înfruntând vitejeşte primejdia pentru Biserică, preafe¬ricite.
Tiranul făcător de rele văzând preasfinţita adunare a Bisericii lui Hristos împo¬dobită cu arhieria ta, a că¬zut ca trăsnit de fulger; că nu a putut răbda raza cea dintru tine, Vasile.
Catavasie:
Nu se pricepe nici o limbă a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă şi mintea cea mai presus de lume a cânta ţie, de Dumnezeu Născătoare. Însă, fiind bună, primeşte credinţa; că ştii râvna noastră cea dumnezeiască; că tu creştinilor eşti ocrotitoare, pe ţine te mărim.
Luminătoarea
Podobie: Cu Spiritul în biserică…
Cu dragostea filosofiei ai tăiat împrejur, părinte, acoperământul sufletului tău şi te-ai arătat lumii, ca un soare, cu minunile; şi ai luminat gândurile credincioşilor, de Dumnezeu înţelepţite, slujitorule al Treimii, înţelepte Vasile şi închinătorule al Născătoarei de Dumnezeu.
Mărire…, Şi acum…, a sărbătorii:
Creatorul veacurilor Se taie împrejur cu trupul, ca un copil a opta zi, împlinind Legea; şi cu scutece este înfăşat, ca un muritor, cu lapte este hrănit Cel care ţine toate cu nemăsurată tărie, ca un Dumnezeu, şi cu bunăvoinţă le poartă.
Laudele
Psalmul 149
vv. 1-4
Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut, iar fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i va salva.
Mărire…, glasul al 6-lea:
S-a vărsat harul pe buzele tale, cuvioase părinte, şi ai fost păstor, Bisericii lui Hristos, învăţând oile cele cuvântătoare să creadă în Treimea cea de o fiinţă, într-o Dumnezeire.
Şi acum…, a sărbătorii, glasul al 8-lea:
Mântuitorul, coborându-Se la neamul omenesc, primit-a înfăşare cu scutece; Cel de opt zile după Maică şi fără început după Tată nu S-a ruşinat de trupeasca tăiere împrejur. Acestuia, noi credincioşii, să-I strigăm: Tu eşti Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi.
Doxologia mare
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Te lăudăm, Te bincuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine, Îşi mulţumim Ţie pentru gloria Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, îndură-Te de noi, Cel ce ridici păcatele lumii.Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi Te îndură de noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Isus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim.Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am sperat în Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de 3 ori). Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne, îndură-Te de mine , vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie.Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule – (de 3 ori)
Mărire – Şi acum
Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărădemoarte, îndură-te de noi.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te de noi. Amin!